Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Iau, 27 Medi 2018

Amser: 09.10 - 12.22
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5137


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Jane Hutt AC

Nick Ramsay AC

David Rees AC

Llyr Gruffydd AC

Helen Mary Jones AC

Tystion:

Andy Fraser, Llywodraeth Cymru

Julian Revell, Llywodraeth Cymru

Katharine Pottinger, CThEM

Jackie McGeehan, CThEM

David Eiser, Cynghorydd i Bwyllgor Cyllid Senedd yr Alban

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Joanne McCarthy (Ymchwilydd)

Christian Tipples (Ymchwilydd)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Yn dilyn etholiad ar 19 Medi 2018, croesawodd Llyr Gruffydd AC, fel Cadeirydd dros dro, yr Aelodau i'r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC. Roedd Llyr Gruffydd AC yn bresennol ar ei ran.

1.3 Mynychodd Helen Mary Jones AC y cyfarfod gyda chaniatâd y Cadeirydd dros dro, yn unol â Rheol Sefydlog 17.49.

1.4 Croesawodd y Cadeirydd dros dro Dr Ed Poole fel Ymgynghorydd Arbenigol i'r Pwyllgor yn ystod ei waith craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20.

</AI1>

<AI2>

2       Cost Gofalu am Boblogaeth sy’n Heneiddio: trafod yr adroddiad drafft

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft gyda rhai mân newidiadau.

</AI2>

<AI3>

3       Cyfradd Treth Incwm Cymru: Brîff Technegol

3.1 Cafodd y Pwyllgor frîff technegol ar Gyfradd Treth Incwm Cymru gan:

·         Katharine Pottinger, Pennaeth Treth Incwm Datganoledig, CThEM;

·         Jackie McGeehan, Dirprwy Gyfarwyddwr Polisi Treth Incwm, CThEM;

·         Andy Fraser, Pennaeth y Strategaeth Dreth, Trysorlys Cymru;

·         Julian Revell, Pennaeth Dadansoddiad Cyllidol, Trysorlys Cymru.

</AI3>

<AI4>

4       Sesiwn friffio: David Eiser

4.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio ar oblygiadau datganoli treth incwm yn rhannol i graffu ar y gyllideb gan David Eiser, Ymgynghorydd i Bwyllgor Cyllid Senedd yr Alban a Chymrawd y Ganolfan ar Newid Cyfansoddiadol.

</AI4>

<AI5>

5       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: trafod y briffiau

5.1 Trafododd y Pwyllgor y briffiau.

</AI5>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>