Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Llun, 12 Tachwedd 2018

Amser: 13.15 - 16.04
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/5039


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Nick Ramsay AC (Cadeirydd)

Mohammad Asghar (Oscar) AC

Rhianon Passmore AC

Adam Price AC

Jenny Rathbone AC

Tystion:

Reg Kilpatrick, Llywodraeth Cymru

Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru

Mark Price, Llywodraeth Cymru

Stephen Carr, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Swyddfa Archwilio Cymru:

Adrian Crompton - Archwilydd Cyffredinol Cymru

Matthew Mortlock

Dave Rees

Staff y Pwyllgor:

Meriel Singleton (Ail Glerc)

Katie Wyatt (Cynghorydd Cyfreithiol)

Claire Griffiths (Dirprwy Glerc)

 

<AI1>

1       Diogelwch Cymunedol yng Nghymru: Briff technegol

1.1        Cafodd yr Aelodau sesiwn friffio technegol ar Ddiogelwch Cymunedol yng Nghymru gan Reg Kilpatrick, Cyfarwyddwr Llywodraeth Leol, Llywodraeth Cymru; Alun Michael, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddau De Cymru; Stephan Carr, Rheolwr Rhaglen Cymunedau Diogelach, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru; a Mark Price, Cydgysylltydd Rhaglen Cymunedau Diogelach Llywodraeth Cymru.

</AI1>

<AI2>

2       Adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Menter Twyll Genedlaethol 2016-18

2.1 Cafodd yr Aelodau eu briffio gan yr Archwilydd Cyffredinol ar ei adroddiad a chytunwyd i ystyried y materion a godwyd ymhellach, o bosibl fel rhan o ystyriaeth ehangach o drefniadau gwrth-dwyll yn y sector cyhoeddus.

</AI2>

<AI3>

3       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

3.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i'r Pwyllgor

3.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC a Jack Sargeant AC.

 

</AI3>

<AI4>

4       Papur(au) i'w nodi

4.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI4>

<AI5>

5       Gweithredu Deddf Cyllid y GIG (Cymru) 2014: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (31 Hydref 2018)

5.1 Trafododd yr Aelodau ymateb Llywodraeth Cymru, a chytunwyd y byddai'r Cadeirydd yn ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn am eglurder ynghylch nifer o faterion.

</AI5>

<AI6>

Sylwadau i gloi

Cytunodd y Pwyllgor ar gynnig i gyfarfod yn breifat ar 26 Tachwedd 2018.

</AI6>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>