Offerynnau Statudol sydd ag Adroddiadau Clir

26 Tachwedd 2018

SL(5)279 – Gorchymyn Dynodi Gorfodi Sifil ar Dramgwyddau Lonydd Bysiau a Thraffig sy’n Symud (Sir Gaerfyrddin) 2018

Gweithdrefn: Negyddol

Mae’r Gorchymyn hwn yn dynodi Sir Gaerfyrddin yn ardal gorfodi sifil ar dramgwyddau lonydd bysiau a thraffig sy’n symud at ddibenion Rhan 6 o Ddeddf Rheoli Traffig 2004. Mae Sir Gaerfyrddin eisoes wedi ei dynodi yn ardal gorfodi sifil ar dramgwyddau parcio o dan y Ddeddf honno gan Orchymyn Traffig Ffyrdd (Ardal Barcio a Ganiateir ac Ardal Barcio Arbennig) (Sir Gaerfyrddin) 2004 (O.S. 2004/104 (Cy. 11)).

Rhiant-Ddeddf: Deddf Rheoli Traffig 2004

Fe’u gwnaed ar: 13 Tachwedd 2018

Fe’u gosodwyd ar: 15 Tachwedd 2018

Yn dod i rym ar: 10 Rhagfyr 2018