GWEINIDOGION Y DU SY'N GWEITHIO MEWN MEYSYDD DATGANOLEDIG 

 

 

Rheoliadau Mercwri (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018

Dyddiad gosod yn Senedd y DU: 8 Tachwedd 2018

Sifftio

A fydd angen eu sifftio yn Senedd y DU?

Bydd

Gweithdrefn:

Negyddol arfaethedig

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau Statudol Ewropeaidd Tŷ'r Cyffredin

20 Tachwedd 2018

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi

19/20 Tachwedd 2018

Y dyddiad y daw'r cyfnod sifftio i ben yn Senedd y DU

26 Tachwedd 2018

Datganiad ysgrifenedig o dan Reol Sefydlog 30C: 

Papur 10

Memorandwm Cydsyniad Offeryn Statudol o dan Reol Sefydlog 30A (oherwydd ei fod yn diwygio deddfwriaeth sylfaenol)

Dim angen 

Gweithdrefn graffu

Canlyniad y broses sifftio  

Anhysbys 

Y weithdrefn

Negyddol neu Gadarnhaol

Dyddiad trafod gan y Cyd-bwyllgor ar Offerynnau Statudol

Anhysbys

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Offerynnau Statudol Tŷ'r Cyffredin

Anhysbys

Dyddiad trafod gan Bwyllgor Craffu ar Is-ddeddfwriaeth Tŷ'r Arglwyddi

Anhysbys

Sylwadau

 

Bwriedir i'r Rheoliadau hyn gael eu gwneud gan Lywodraeth y DU yn unol ag adran 8(1), a pharagraff 21 o Atodlen 7, Deddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018.

 

Diben Rheoliadau Mercwri (Diwygio) (Ymadael â’r UE) 2018 yw gwneud y newidiadau angenrheidiol i'r gyfundrefn sy'n rheoli'r mercwri a'r cyfansoddion mercwri y gellir eu rhyddhau i'r amgylchedd o ganlyniad i weithgareddau dynol. Yn sgil y gofynion rhyngwladol parhaus o dan Gonfensiwn Minamata, mae angen diwygio cyfraith yr UE a ddargedwir i sicrhau bod y DU yn diwallu ei rhwymedigaethau rhyngwladol.

 

Heb y diwygiadau a geir yn yr Offeryn Statudol Ymadael â'r UE, byddai'r ddeddfwriaeth yn cynnwys nifer o ddiffygion, a allai greu ansicrwydd cyfreithiol i'r rheini y mae'n ofynnol iddynt gydymffurfio â'r rhwymedigaethau.

 

Nid yw'r diwygiadau yn y Rheoliadau hyn yn gwyro mewn unrhyw ffordd oddi wrth y polisi cyfredol gyda'r Undeb Ewropeaidd.

 

Mae'r cynghorwyr cyfreithiol yn cytuno â'r datganiad a osodwyd gan Lywodraeth Cymru dyddiedig 12 Tachwedd 2018 ynghylch effaith y Rheoliadau hyn.

Mae'r crynodeb uchod a chynnwys Memorandwm Esboniadol y Rheoliadau hyn yn cadarnhau eu heffaith ac i ba raddau y byddai'r Rheoliadau hyn yn deddfu polisi newydd mewn meysydd datganoledig.

 

Nid yw'r cynghorwyr cyfreithiol o'r farn bod unrhyw faterion arwyddocaol yn codi o dan baragraff 8 y Memorandwm ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a Sefydlu Fframweithiau Cyffredin mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn.

 

Nid yw'r cynghorwyr cyfreithiol wedi nodi unrhyw reswm cyfreithiol dros geisio cynnig cydsyniad o dan Reol Sefydlog 30A.10 mewn perthynas â'r Rheoliadau hyn.