Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

Dyddiad: Dydd Iau, 15 Tachwedd 2018

Amser: 09.06 - 11.41
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5140


------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Neil Hamilton AC

Mike Hedges AC

Jane Hutt AC

Nick Ramsay AC

David Rees AC

Tystion:

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Cymru

Sara Jones, Consortiwm Manwerthu Cymru

Joshua Miles, Ffederasiwn Busnesau Bach Cymru

Cathy Madge, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Georgina Owen (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

</AI1>

<AI2>

2       Papur(au) i'w nodi

2.1 Cafodd y papurau eu nodi.

</AI2>

<AI3>

2.1   PTN1 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau – P-05-840 Cyllid Teg i Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot a phob Awdurdod Lleol arall – 6 Tachwedd 2018

</AI3>

<AI4>

3       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Sesiwn dystiolaeth 8 (Panel twf economaidd)

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Joshua Miles, Rheolwr Polisi, FSB Cymru; a Sara Jones, Pennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru.

</AI4>

<AI5>

4       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019-20: Sesiwn dystiolaeth 9 (Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru)

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru; a Cathy Madge, Arweinydd Ysgogi Newid, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.

</AI5>

<AI6>

5       Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

</AI6>

<AI7>

6       Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Trafod y dystiolaeth

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

</AI7>

<AI8>

7       Amcangyfrif Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2019-20: Trafod yr adroddiad drafft

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

</AI8>

<AI9>

8       Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2019-20: Trafod yr adroddiad drafft

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.</AI9>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>