Cofnodion cryno - Y Pwyllgor Cyllid


Lleoliad:

Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

Dyddiad: Dydd Mercher, 20 Chwefror 2019

Amser: 09.03 - 09.46
Gellir gwylio’r cyfarfod ar
Senedd TV yn:
http://senedd.tv/cy/
5317


Preifat

------

Yn bresennol

Categori

Enwau

Aelodau’r Cynulliad:

Llyr Gruffydd AC (Cadeirydd)

Rhun ap Iorwerth AC

Alun Davies AC

Mike Hedges AC

Rhianon Passmore AC

Nick Ramsay AC

Tystion:

Staff y Pwyllgor:

Bethan Davies (Clerc)

Ryan Bishop (Dirprwy Glerc)

Martin Jennings (Ymchwilydd)

Ben Harris (Cynghorydd Cyfreithiol)

Gareth Howells (Cynghorydd Cyfreithiol)

 

<AI1>

1       Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

1.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Neil Hamilton AC.

</AI1>

<AI2>

2       Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19: Trafod yr adroddiad drafft

2.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â mân newidiadau.

</AI2>

<AI3>

3       Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru): trafod y gwelliannau a gynigir yng Nghyfnod 2

3.1 Trafododd a chytunodd y Pwyllgor ar:

</AI3>

<AI4>

4       Papur cwmpasu: ffynonellau cyllid cyfalaf Llywodraeth Cymru

4.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.

</AI4>

<AI5>

5       Papur cwmpasu: trafod cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013

5.1 Trafododd y Pwyllgor y papur cwmpasu.

</AI5>

<AI6>

6       Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): dull o gynnal y gwaith craffu

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull.

</AI6>

<AI7>

7       Trafod y flaenraglen waith

7.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith.

</AI7>

<TRAILER_SECTION>

</TRAILER_SECTION>

<LAYOUT_SECTION>

1.          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</LAYOUT_SECTION>

<TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

2.          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_LAYOUT_SECTION>

<HEADING_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

</HEADING_LAYOUT_SECTION>

<TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</TITLED_COMMENT_LAYOUT_SECTION>

<COMMENT_LAYOUT_SECTION>

FIELD_SUMMARY

</COMMENT_LAYOUT_SECTION>

 

<SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.1          FIELD_TITLE

FIELD_SUMMARY

</SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

 

<TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>

2.2          FIELD_TITLE

</TITLE_ONLY_SUBNUMBER_LAYOUT_SECTION>