Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Goruchwylio gwaith Swyddfa Archwilio Cymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Swyddfa Archwilio Cymru - Astudiaeth gwerth am arian: Lwfansau teithio

Papur 4 - Astudiaeth gwerth am arian gan Swyddfa Archwilio Cymru i lwfansau costau teithio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 18.11 (ii), cymeradwyodd y Pwyllgor yr ymchwiliad arfaethedig i drefniadau teithio a chynhaliaeth Swyddfa Archwilio Cymru o dan baragraff 35 (7) o Atodlen 1 y Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 


Cyfarfod: 11/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Cod Ymarfer sy'n Llywodraethu'r Berthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 3 - Cod Ymarfer sy'n Llywodraethu'r Berthynas rhwng yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 4 - Llythyr gan yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru - 18 Mehefin 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cod ymarfer sy'n llywodraethu'r berthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru.

 


Cyfarfod: 03/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 10)

10 Y Cod Ymarfer sy’n llywodraethu’r berthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 5 - Y Cod Ymarfer sy’n llywodraethu’r berthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 6 - Llythyr gan yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru - 18 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor i ohirio'r eitem hon tan 11 Gorffennaf 2019.

 


Cyfarfod: 07/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Swyddfa Archwilio Cymru - nodyn briffio technegol ar ddadansoddeg data

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Isobel Everett, Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Stephen Lisle, Rheolwr Prosiect, Swyddfa Archwilio Cymru

Helen Goddard, Rheolwr Archwilio, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn briffio technegol ar y defnydd o ddadansoddeg data

 


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 12)

12 Adroddiad drafft ar benodiadau i Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 6 - Adroddiad drafft ar benodiadau i Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

12.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 11)

11 Swyddfa Archwilio Cymru, Cynllun Ffioedd 2019-20

Papur 5 - Swyddfa Archwilio Cymru Cynllin Ffioedd 2019-20

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Cymeradwyodd y Pwyllgor Gynllun Ffioedd Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer 2019-20 o dan Reol Sefydlog 18.10(x) yn unol ag adran 24(7) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 


Cyfarfod: 17/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Recriwtio Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 1 – Prosesau Recriwtio Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor ei ddull gweithredu ar gyfer recriwtio dau aelod anweithredol o Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru, a chytunodd arno.

 


Cyfarfod: 03/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 10)

10 Gwasanaethau Archwilio Allanol i Swyddfa Archwilio Cymru

Laurie Davies, Pennaeth Gwasanaethau Busnes, Swyddfa Archwilio Cymru

Kevin Thomas, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Papur 2 - Gwasanaethau Archwilio Allanol i Swyddfa Archwilio Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y papur gan Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch caffael gwasanaethau archwilio allanol i Swyddfa Archwilio Cymru a chytunodd ar y cyflenwr a argymhellir, sef RSM Tenon.

 

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 9)

9 Trafod penodi Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur 8 – Penodi Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y Memorandwm Swyddog Cyfrifyddu a nododd y telerau a’r amodau a’r trefniadau cydnabyddiaeth ar gyfer Archwilydd Cyffredinol Cymru nesaf.

 


Cyfarfod: 17/05/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN6 – Llythyr oddi wrth Archwilydd Cyffredinol Cymru – Cod Ymarfer Archwilio – 10 Mai 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 25/04/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Goruchwylio gwaith Swyddfa Archwilio Cymru: Gwasanaethau Archwilio Allanol Cyfrifon Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 2 - Gwasanaethau Archwilio Allanol ar gyfer Cyfrifon Swyddfa Archwilio Cymru: dull o gynnal gwaith caffael

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull ar gyfer caffael archwilwyr allanol Swyddfa Archwilio Cymru.

 


Cyfarfod: 19/04/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN1 - Llythyr gan Swyddfa Archwilio Cymru - Adolygiad o daliadau ymadael yng Nghynllun Ymadael Gwirfoddol 2016-17 - 19 Mawrth 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Enwebiad o dan Reol Sefydlog 10.5 ar gyfer penodi Archwilydd Cyffredinol Cymru

NDM6691 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 10.5:

 

1. Yn mynegi ei ddiolchgarwch am gyfraniad Huw Vaughan Thomas yn ystod ei dymor yn swydd Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 

2. Gan weithredu o dan adran 2(2) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, ac ar ôl ymgynghori â chynrychiolwyr cyrff llywodraeth leol yng Nghymru yn unol ag adran 2(3), yn enwebu Adrian Crompton i’w benodi i swydd Archwilydd Cyffredinol Cymru gan Ei Mawrhydi am dymor o wyth mlynedd i ddechrau’n syth ar ôl i swydd Archwilydd Cyffredinol Cymru ddod yn wag.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.18

NDM6691 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru) 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 10.5:

1. Yn mynegi ei ddiolchgarwch am gyfraniad Huw Vaughan Thomas yn ystod ei dymor yn swydd Archwilydd Cyffredinol Cymru.

2. Gan weithredu o dan adran 2(2) o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, ac ar ôl ymgynghori â chynrychiolwyr cyrff llywodraeth leol yng Nghymru yn unol ag adran 2(3), yn enwebu Adrian Crompton i’w benodi i swydd Archwilydd Cyffredinol Cymru gan Ei Mawrhydi am dymor o wyth mlynedd i ddechrau’n syth ar ôl i swydd Archwilydd Cyffredinol Cymru ddod yn wag.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 01/03/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Enwebiad Archwilydd Cyffredinol Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 2 – Adroddiad drafft

Papur 3 - Ymateb gan lywodraeth leol – 22 Chwefror 2018

Papur 4 - Cynnig drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 08/02/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Trafod enwebiad Archwilydd Cyffredinol Cymru

Isobel Garner, Cadeirydd, Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

 

Papur 1 - Recriwtio Archwilydd Cyffredinol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Trafododd y Pwyllgor ymhellach yr ymgeisydd a ffefrir ar gyfer yr enwebiad i fod yn Archwilydd Cyffredinol Cymru a chytunodd i ymgynghori â chyrff sy'n cynrychioli buddiannau llywodraeth leol yng Nghymru, yn unol ag adran 2(3) Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 


Cyfarfod: 31/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Gwrandawiad Cyn Enwebu - Archwilydd Cyffredinol Cymru: Trafod y gwrandawiad

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor briodoldeb yr ymgeisydd a ffafrir a chytunodd i drafod y mater eto mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 31/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Gwrandawiad Cyn Enwebu - Archwilydd Cyffredinol Cymru

Adrian Crompton - Ymgeisydd a Ffafrir i fod yn Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Papur 1 - Curriculum Vitae ar gyfer Adrian Crompton

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cynhaliodd y Pwyllgor wrandawiad cyn enwebu'r ymgeisydd a ffafrir ar gyfer swydd Archwilydd Cyffredinol Cymru, sef Adrian Crompton.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Goruchwylio gwaith Swyddfa Archwilio Cymru: recriwtio Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur 4 - Recriwtio Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd Pwyllgor bapur ynghylch recriwtio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 10.5 i ymestyn penodiad Cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

NDM6369 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Pharagraffau 5(1) a 5(3) o Atodlen 1 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, ac o dan Reol Sefydlog 10.5, yn ymestyn penodiad Isobel Garner fel cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru am dair blynedd arall.

'Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013'

Dogfen ategol:

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.37

NDM6369 Simon Thomas (Canolbarth a Gorllewin Cymru)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Pharagraffau 5(1) a 5(3) o Atodlen 1 i Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, ac o dan Reol Sefydlog 10.5, yn ymestyn penodiad Isobel Garner fel cadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru am dair blynedd arall.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 19/07/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Goruchwylio gwaith Swyddfa Archwilio Cymru: Penodi Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur 3 - Trafod penodi Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Trafododd y Pwyllgor y broses ar gyfer penodi Archwilydd Cyffredinol nesaf Cymru.

 


Cyfarfod: 13/07/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

7 Penodi Aelodau a Chadeirydd anweithredol i Fwrdd Swyddfa Archwilio Cymru: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 4 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 07/06/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Trosolwg o Brosesau Recriwtio Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 4 – Trosolwg o Recriwtio Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8. Cytunodd y Pwyllgor ar gamau nesaf proses recriwtio Swyddfa Archwilio Cymru a'r contractau ar gyfer Aelodau newydd o'r Bwrdd.

 


Cyfarfod: 17/05/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

7 Trosolwg o recriwtio Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 6 – Trosolwg o Recriwtio Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Prif Weinidog a Chadeirydd Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.

 


Cyfarfod: 17/05/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 9)

9 Archwilydd Cyffredinol Cymru: Cyfrifon Blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2015-16: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 8 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 17/05/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Cyfyngiadau statudol ar gyflogi cyn-Archwilydd Cyffredinol Cymru

Papur 7 – Cyfyngiadau statudol ar gyflogi cyn-Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar y cyfyngiadau a chytunodd i ysgrifennu at Archwilydd Cyffredinol Cymru cyn eu cyhoeddi.

 


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 9)

9 Briff technegol: RSM UK Audit LLP

Jon DaCosta – Partner-Archwiliwr

Katie Reid – Partner Rheoli Archwilio Rhanbarthol

 

Papur 3 - RSM UK Audit LLP – Y dull ar gyfer y papur archwilio

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Cafodd y Pwyllgor ei friffio gan RSM UK Audit LLP.

 


Cyfarfod: 15/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Archwilydd Cyffredinol Cymru: Cyfrifon Blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru 2015-16 - Ystyried y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 15/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

7 Penodi Cadeirydd ac Aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 1 - Penodi Cadeirydd ac Aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 2 - Llythyr gan y Prif Weinidog - Tâl Cadeirydd ac Aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru - 8 Mawrth 2016

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Ystyriodd y Pwyllgor y papur a chytuno ar gamau pellach.

 


Cyfarfod: 15/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Archwilydd Cyffredinol Cymru: Cyfrifon Blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru 2015-16

Huw Vaughan Thomas – Archwilydd Cyffredinol Cymru

Anthony Barrett - Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol a Phennaeth Ymarfer Archwilio Ariannol; Swyddfa Archwilio Cymru

Martin Peters - Rheolwr Moeseg a'r Gyfraith, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfen ategol:

Cyfrifon Blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru 2015-16 (Saesneg yn unig)

 

 


Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Rhoddodd Nick Ramsay AC ei ymddiheuriadau ar gyfer yr eitem hon.

3.2 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Huw Vaughan Thomas, Anthony Barrett a Martin Peters ar Gyfrifon Blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru 2015-16.

 

 


Cyfarfod: 01/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Penodi Cadeirydd ac Aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Papur 3 - Penodi Cadeirydd ac Aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5. Trafododd y Pwyllgor bapur ar benodi Cadeirydd ac Aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru.

 


Cyfarfod: 08/02/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

7 Goruchwylio gwaith Swyddfa Archwilio Cymru: Aelodaeth y Bwrdd

Papur 1 – Trefniadau Llywodraethiant Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Clywodd y Pwyllgor bapur ar y trefniadau tâl a thelerau eraill ar gyfer penodiadau'r Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru a chytunwyd i ymgynghori yn unol â gofynion Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru).


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 10)

10 Gohebiaeth gydag Archwilydd Cyffredinol Cymru: Cyfoeth Naturiol Cymru

Papur 8 - Llythyr gan y Cadeirydd at Archwilydd Cyffredinol Cymru – 16 Rhagfyr 2016

Papur 9 - Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru at y Cadeirydd – 22 Rhagfyr 2016

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth hon a chytunodd i ysgrifennu at Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 


Cyfarfod: 15/12/2016 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

7 Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013: Rôl y Pwyllgor Cyllid

Papur 3 - Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 - Rôl y Pwyllgor Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor ei ofynion yn unol â'r Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013.

 


Cyfarfod: 07/12/2016 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4.)

4. Swyddfa Archwilio Cymru: Cynllun ffioedd 2017-18

Papur 2 - Swyddfa Archwilio Cymru - Cynllun Ffioedd 2017-18

Dogfennau ategol:


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu