Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Datganoli pwerau cyllidol i Gymru

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 10/02/2020 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad (Eitem 7)

7 Cynigion ar gyfer gwneud newidiadau i Ddeddfau Trethi Cymru - sesiwn friffio gan swyddogion Llywodraeth Cymru

Gareth McMahon, Cyfreithiwr y Llywodraeth Cymru

Andrew Hewitt, Trysorlys Cymru

Laura Fox, Trysorlys Cymru

 

CLA(5)-06-20 – Papur 22 – Papur gan y Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan swyddogion Llywodraeth Cymru ar gynigion ar gyfer gwneud newidiadau i ddeddfwriaeth trethi Cymru.

 


Cyfarfod: 27/11/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Brîff technegol: Rhagolygon ar gyfer trethi Cymru

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru

Julian Revell, Pennaeth Dadansoddiad Cyllidol, Trysorlys Cymru

 

Papur 1 – Papur cefndir

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio dechnegol ar y rhagolygon ar gyfer trethi Cymru gan Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys Cymru, a Julian Revell, Pennaeth Dadansoddiad Cyllidol, Trysorlys Cymru.

 


Cyfarfod: 13/11/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

Briff technegol: Gwneud newidiadau i ddeddfwriaeth trethi Cymru

Gareth McMahon, Cyfreithiwr y Llywodraeth

Andrew Hewitt, Trysorlys Cymru

Laura Fox, Trysorlys Cymru

Cofnodion:

2.1     Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio technegol gyda Gareth McMahon, Cyfreithiwr y Llywodraeth; Andrew Hewitt, Trysorlys Cymru; a Laura Fox, Trysorlys Cymru ar newidiadau arfaethedig i ddeddfwriaeth trethi Cymru.

 


Cyfarfod: 19/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol: Briffio ar ragolygon treth

Robert Chote, Cadeirydd, y Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol

Andy King, Pwyllgor Cyfrifoldeb Cyllidebol

Shaun Butcher, Dirprwy Bennaeth Staff

Dr Paul Mathews, Uwch Ddadansoddwr

Marcus Hanson, Dadansoddwr

 

Papur 3 - Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Papur 4 - Cylch Gorchwyl rhwng Llywodraeth Cymru a’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

Papur 5 - Fframwaith Ariannol rhwng Llywodraeth Cymru a’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ar ragolygon treth.

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 PTN3 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd - Cyfraddau Treth Incwm Cymru: Codau treth Cymru - 22 Mai 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 PTN2 - Llythyr gan Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol, CThEM - Cyfraddau Treth Incwm Cymru: Codau treth Cymru - 14 Mai 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 1)

Awdurdod Refeniw Cymru: Brîff technegol ar drethi

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Refeniw Cymru

Adam Al-Nuami, Pennaeth Dadansoddi Data, Awdurdod Refeniw Cymru

Cofnodion:

1.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio breifat ar drethi gan Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Refeniw Cymru; Adam Al-Nuami, Pennaeth Dadansoddi Data, Awdurdod Refeniw Cymru; a Dave Jones, Dadansoddi Data, Awdurdod Cyllid Cymru.

 


Cyfarfod: 23/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru - Cynigion i ddiwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018

Papur 2 - Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a’r Trefnydd - 9 Mai 2019

Papur 3 - Llywodraeth Cymru - Dogfen Ymgynghori: Diwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Ystyriodd y Pwyllgor ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y cynigion i ddiwygio Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Cynigion Cyllidebol a Chyrff Dynodedig) 2018.

 

2.2 Cytunodd y Pwyllgor i ymateb i'r ymgynghoriad.

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN2 - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru - Gweithredu Deddf Cymru 2014

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Gweithredu Deddf Cymru 2014: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 6 - Gweithredu Deddf Cymru 2014: adroddiad drafft

Papur 7 - Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar weinyddu treth incwm Cymru 2017-18

Papur 8 - Llythyr at Ysgrifennydd Gwladol Cymru: adroddiad gweithredu

Papur 9 - Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Pwyllgor Cyllid: adroddiad gweithredu blynyddol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân ddiwygiadau.

 


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Cynllun gwaith polisi treth Llywodraeth Cymru ar gyfer 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 10)

Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

10.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

7 Rheoliadau Treth Incwm (Talu Wrth Ennill) (Diwygiad Rhif 2) 2018

Papur 3 – Papur Briffio Cyfreithiol Cryno: Rheoliadau Treth Incwm (Talu Wrth Ennill) (Diwygiad Rhif 2) 2018

 

Dogfennau ategol:

Rheoliadau Treth Incwm (Talu Wrth Ennill) (Diwygiad Rhif 2) 2018

Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor y Rheoliadau Treth Incwm (Talu Wrth Ennill) (Diwygiad Rhif 2) 2018.

 


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 9)

9 Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 4 (Cyllid a Thollau EM)

Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol, Cyllid a Thollau EM

Katy Peters, Dirprwy Gyfarwyddwr, Trethi Personol, Dadansoddi a Gwybodaeth a Phennaeth Proffesiwn (Economeg), Cyllid a Thollau EM

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol, Cyllid a Thollau EM; a Katy Peters, Dirprwy Gyfarwyddwr, Trethi Personol, Dadansoddi a Gwybodaeth, a Phennaeth Proffesiwn (Economeg), Cyllid a Thollau EM.

 


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 23/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 3 (Swyddfa Archwilio Cymru)

Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru

Richard Harries, Cyfarwyddwr, Archwilio Ariannol, Swyddfa Archwilio Cymru

Gareth Lucey, Rheolwr Archwilio, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Papur 1 – Datganoli Cyllidol yng Nghymru: trethi datganoledig a chyfraddau treth incwm Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru; Richard Harries, Cyfarwyddwr, Archwilio Ariannol, Swyddfa Archwilio Cymru; a Gareth Lucey, Rheolwr Archwilio, Swyddfa Archwilio Cymru.

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Papur 2 - Y Pedwerydd Adroddiad Blynyddol Llywodraeth y DU ar Gyflwyno a Gweithredu Rhan 2 (Cyllid) o Ddeddf Cymru 2014

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 1 (y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd)

Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys Cymru

Liz Matthews, arweinydd polisi a gweithredu ym maes treth incwm

 

Papur 1 – Y pedwerydd adroddiad blynyddol gan Weinidogion Cymru ynghylch gweithredu Rhan 2 (Cyllid) o Ddeddf Cymru 2014

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru; Liz Matthews, arweinydd polisi a gweithredu ym maes treth incwm, Llywodraeth Cymru.

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor gyda chostau terfynol trosglwyddo i Dreth Trafodiadau Tir a Threth Gwarediadau Tirlenwi ar ôl iddynt gael eu cadarnhau.

 


Cyfarfod: 09/01/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 2 (Awdurdod Cyllid Cymru)

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru

Kathryn Bishop, Cadeirydd, Awdurdod Cyllid Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru a Kathryn Bishop, Cadeirydd, Awdurdod Cyllid Cymru.

 


Cyfarfod: 05/12/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 1.)

Ymweliad ag Awdurdod Cyllid Cymru


Cyfarfod: 29/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN3 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - Treth Tir Gwag - 20 Tachwedd 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/10/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 10)

10 Ymchwiliad y Pwyllgor Materion Cymreig: Datganoli toll teithwyr awyr i Gymru

Papur 5 – Ymateb drafft

Dogfennau ategol:

  • FIN(5)-23-18 P5 - Ymateb drafft (Saesneg yn unig)

Cofnodion:

10.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ymateb i ymchwiliad y Pwyllgor Materion Cymreig i ddatganoli toll teithwyr awyr i Gymru.

 


Cyfarfod: 05/07/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 11)

11 Trafod proses ddeddfwriaethol ar gyfer y gyllideb

Papur 10 – Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Nododd y Pwyllgor y papur ac ystyriodd y camau nesaf.

 


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN2 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at y Cadeirydd - Dathlu 10 mlynedd o Ddatganoli Pwerau Cyllidol - 24 Mai 2018.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/06/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN3 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol - Dathlu 10 mlynedd o Ddatganoli Pwerau Cyllidol - 25 Mai 2018.

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/05/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN5 – Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid – Rhoi datganoli cyllidol ar waith yng Nghymru: Ymateb Llywodraeth Cymru - 10 Mai 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 03/05/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 1.)

1. Ymweliad ag Awdurdod Cyllid Cymru

Papur 1 - Ymweliad ag Awdurdod Cyllid Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth – Papur cwmpasu

Papur 6 – Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth – Papur cwmpasu

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor bapur cwmpasu ar gostau deddfwriaeth a chytunodd i gynnal ymchwiliad.


Cyfarfod: 15/03/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 11)

11 Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Trafod yr adroddiad drafft

Papur 6 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 15/03/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 10)

10 Gweithdrefn y Cynulliad ar gyfer Gorchmynion Adran 116C yn y Cyngor

Papur 5 - Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd - Gweithdrefn y Cynulliad ar gyfer Gorchmynion Adran 116C yn y Cyngor - 1 Mawrth 2018

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Bu'r Pwyllgor yn trafod llythyr gan y Pwyllgor Busnes ynghylch y newidiadau arfaethedig i'r Rheolau Sefydlog mewn perthynas â Gweithdrefn y Cynulliad ar gyfer Gorchmynion Adran 116C yn y Cyngor a chytunodd i ymateb.

 


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN1 - Llythyr gan Awdurdod Cyllid Cymru - Teitlau tir trawsffiniol ac ad-daliadau i drethdalwyr gan yr Awdurdod - 30 Ionawr 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/02/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth

Daniel Greenberg - Bargyfreithiwr sy'n arbenigo mewn deddfwriaeth.

 

Papur 4 - Proses y gyllideb ar gyfer deddfwriaeth: Papur trafod

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn anffurfiol gyda Daniel Greenberg, bargyfreithiwr sy'n arbenigo mewn deddfwriaeth.

 


Cyfarfod: 31/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at y Cadeirydd - Recriwtio Awdurdod Refeniw Cymru - 18 Ionawr 2018

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 31/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 31/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 4 (Cyllid a Thollau EM)

Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol, HMRC

Sarah Walker, Dirprwy Gyfarwyddwr, Datganoli, HMRC

 

Papur 2 - Llythyr gan HMRC at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - 6 Rhagfyr 2017

Papur 3 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid at HMRC - 13 Rhagfyr 2017

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jim Harra, Ail Ysgrifennydd Parhaol Cyllid a Thollau EM; a Sarah Walker, Dirprwy Gyfarwyddwr, Datganoli, Cyllid a Thollau EM ar ddatganoli pwerau cyllidol i Gymru.

 


Cyfarfod: 17/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 17/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 3 (Awdurdod Refeniw Cymru)

Kathryn Bishop, Cadeirydd, Awdurdod Cyllid Cymru

Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Cyllid Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Kathryn Bishop, Cadeirydd, Awdurdod Refeniw Cymru, a chan Dyfed Alsop, Prif Weithredwr, Awdurdod Refeniw Cymru ar y paratoadau ar gyfer datganoli pwerau cyllidol i Gymru.

 

3.2 Cytunodd y Prif Weithredwr i roi nodyn i'r Pwyllgor yn nodi'r hyn y bydd Awdurdod Refeniw Cymru yn ei wneud yn ystod y cyfnod hyd at 1 Ebrill 2018 i sicrhau bod gwaith y Gofrestrfa Tir ynghylch trafodiadau trawsffiniol yn cael ei gydlynu.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 1 (Swyddfa Archwilio Cymru)

Mike Usher, Cyfarwyddwr ac Arweinydd Sector, Iechyd a Llywodraeth Ganolog, Swyddfa Archwilio Cymru

Richard Harries, Cyfarwyddwr, Archwilio Ariannol, Swyddfa Archwilio Cymru

Matthew Coe, Rheolwr Archwilio, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Papur 1 - Archwilydd Cyffredinol Cymru - Datganoli Cyllidol yng Nghymru: Diweddariad ar baratoadau i'w weithredu

Papur 2 - Ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mike Usher, Cyfarwyddwr ac Arweinydd Sector, Iechyd a Llywodraeth Ganolog; Richard Harries, Cyfarwyddwr, Archwilio Ariannol; a Matthew Coe, Rheolwr Archwilio, ynghylch y paratoadau ar gyfer datganoli pwerau cyllidol i Gymru.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Sesiwn dystiolaeth 2 (Llywodraeth Cymru)

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru

Claire McDonald, Rheolwr Cynllun Gweithredu, Awdurdod Cyllid Cymru (ACC)

 

Papur 3 - Y trydydd adroddiad blynyddol gan Weinidogion Cymru ynghylch cyflwyno a gweithredu Rhan 2 (Cyllid) Deddf Cymru 2014

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid; Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr, Trysorlys Cymru; a Claire McDonald, Rheolwr Rhaglen Weithredu, Awdurdod Cyllid Cymru, ynghylch y paratoadau ar gyfer datganoli pwerau cyllidol i Gymru.

 

4.2 Cytunodd Ysgrifennydd y Cabinet i ddarparu dadansoddiad o weithlu Awdurdod Cyllid Cymru o ran niferoedd, mathau o gontractau ac amrywiaeth.

 


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: trafod y dystiolaeth

Papur 4 - Y trydydd adroddiad blynyddol gan Lywodraeth y DU ynghylch cyflwyno a gweithredu Rhan 2 (Cyllid) Deddf Cymru 2014

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

6.2 Nododd y Pwyllgor fod Ysgrifennydd Gwladol Cymru wedi gwrthod ei wahoddiad i ddarparu tystiolaeth lafar ynghylch trydydd adroddiad blynyddol Llywodraeth y DU ynghylch rhoi ar waith a gweithredu Rhan 2 (Cyllid) Deddf Cymru 2014.

 


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 PTN1 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid - Cyllidebau Awdurdod Refeniw Cymru ar gyfer 2017/18 - 2019/20 - 4 Rhagfyr 2017

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Papur briffio: Rhagolygon ar gyfer Trethi Datganoledig

Robert Chote, Cadeirydd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Robert Chote, Cadeirydd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol ar ragolygon ar gyfer trethi datganoledig.

 


Cyfarfod: 13/12/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

Offerynnau Statudol Treth: Sesiwn friffio technegol

Liz Matthews, Rheolwr Prosiect Gweithrediadau Awdurdod Cyllid Cymru

Gurvinder Bhakar, Cyfreithiwr, Tîm y Trysorlys

Andrew Hewitt, Rheolwr Prosiect y Dreth Trafodiadau Tir

Sarah Govier, Rheolwr Prosiect Polisi Trethi Datganoledig

 

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio technegol ar Offerynnau Statudol Treth gan swyddogion canlynol Llywodraeth Cymru: Liz Matthews, Rheolwr Prosiect Gweithrediadau Awdurdod Refeniw Cymru; Gurvinder Bhakar, Cyfreithiwr, Tîm y Trysorlys; Andrew Hewitt, Rheolwr Prosiect y Dreth Trafodion Tir; a Sarah Govier, Rheolwr Prosiect Polisi Trethi Datganoledig.

 


Cyfarfod: 09/11/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7.)

Offerynnau Statudol ar Drethi: Brîff technegol

Liz Matthews, Rheolwr prosiect gweithrediadau Awdurdod Cyllid Cymru

Gurvinder Bhakar, Cyfreithiwr,Tîm y Trysorlys

Andrew Hewitt, Rheolwr prosiect y Dreth Trafodiadau Tir

Sarah Govier, Rheolwr prosiect polisi trethi datganoledig

Tom Taylor, Rheolwr prosiect gweinyddu trethi

 

 


Cyfarfod: 27/09/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN1 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Cyllid a Llywodraeth Leol - 21 Medi 2017

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/06/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 11)

11 Ymweliad â'r Alban: trafod y cyfarfodydd

Papur 7 – Crynodeb o’r Prif Bwyntiau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

11.1 Nododd y Pwyllgor fod ei daith i'r Alban wedi bod yn gynhyrchiol, gan nodi pa mor ddefnyddiol y bu'r sesiynau a gynhaliwyd.

 


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Comisiwn Cyllidol yr Alban

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cyfarfu’r Pwyllgor â Phwyllgor Cyllidol yr Alban.


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 1)

1 Teithlen

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Revenue Scotland

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cyfarfu’r Pwyllgor â Revenue Scotland.


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Cofnodion:

3.1 Gwyliodd y Pwyllgor Gwestiynau’r Prif Weinidog.


Cyfarfod: 15/06/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Pwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad, Senedd yr Alban

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cyfarfu’r Pwyllgor â’r Pwyllgor Cyllid a Chyfansoddiad.


Cyfarfod: 29/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

Sesiwn friffio Canolfan Llywodraethiant Cymru: Asesu Cytundeb y Fframwaith Cyllidol

Cofnodion:

6.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ar y Fframwaith Cyllidol.

 


Cyfarfod: 23/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

Gweithredu darpariaethau cyllidol: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 23/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Gweithredu Darpariaethau Ariannol yn Neddf Cymru 2014: Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog

Mark Drakeford AC – Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Jeffreys – Cyfarwyddwr, Trysorlys, Llywodraeth Cymru

Dyfed Alsop - Cyfarwyddwr Cyflawni Awdurdod Cyllid Cymru, Llywodraeth Cymru

 

Papur 2 – Yr ail adroddiad blynyddol gan Weinidogion Cymru ynghylch gweithredu Rhan 2 (Cyllid) o Ddeddf Cymru 2014

 

Papur 3 – Tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol – 9 Mawrth 2017

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, a'i swyddogion Andrew Jeffreys a Dyfed Alsop ynghylch adroddiad Llywodraeth Cymru ar Weithredu Darpariaethau Cyllidol yn Neddf Cymru 2014 (Rhan 2).

4.2 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth hefyd ynghylch y fframwaith Cyllid a gytunwyd â Llywodraeth y DU ym mis Rhagfyr 2016.

 


Cyfarfod: 23/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol yng Nghymru: Sesiwn dystiolaeth gyda Swyddfa Archwilio Cymru

Huw Vaughan Thomas – Archwilydd Cyffredinol Cymru

Mike Usher – Cyfarwyddwr ac Arweinydd Sector, Iechyd a Llywodraeth Ganolog, Swyddfa Archwilio Cymru

Richard Harries – Cyfarwyddwr, Archwilio Ariannol, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Papur 1 – Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru: Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol yng Nghymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru, a'i swyddogion Mike Usher a Richard Harries ynghylch adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru – 'Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol yng Nghymru'.

 


Cyfarfod: 15/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Datganoli pwerau cyllidol i Gymru: Briffio ar ragolwg trethi Cymru

Robert Chote - Cadeirydd, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Craffodd y Pwyllgor ar Robert Chote ar y rhagolygon treth ar gyfer Cymru gan OBR.

 


Cyfarfod: 08/02/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Briff technegol: Awdurdod Cyllid Cymru

Dyfed Alsop – Cyfarwyddwr Cyflawni ACC, Llywodraeth Cymru

Claire McDonald – Rheolwr Rhaglenni Cyflawni ACC, Llywodraeth Cymru

Jo Ryder – Rheolwr Prosiect Pobl ACC, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor briff technegol ar Awdurdod Refeniw Cymru gan Dyfed Alsop, Cyfarwyddwr Gweithredu Awdurdod Refeniw Cymru, Llywodraeth Cymru; Claire McDonald, Rheolwr Rhaglen Weithredu Awdurdod Refeniw Cymru, Llywodraeth Cymru; a Jo Ryder, Rheolwr Prosiect Pobl Awdurdod Refeniw Cymru, Llywodraeth Cymru.


Cyfarfod: 25/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Llythyr gan Ysgrifenyddion Gwladol Cymru - darpariaethau ariannol Deddf Cymru 2014 - 28 Rhagfyr 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1.1 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu eto at Ysgrifennydd Gwladol Cymru.

 


Cyfarfod: 11/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Fframwaith Cyllidol: Sesiwn dystiolaeth gydag Ysgrifennydd y Cabinet

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr y Trysorlys, Llywodraeth Cymru

Ed Sherriff, Pennaeth Strategaeth Gyllidol, Llywodraeth Cymru

 

Papur 1 - Y cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y Deyrnas Unedig ar fframwaith cyllidol Llywodraeth Cymru– Rhagfyr 2016

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Andrew Jeffreys ac Ed Sherriff ar y Fframwaith Cyllidol.


Cyfarfod: 15/12/2016 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru: Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol yng Nghymru

Papur 1 - Adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru - Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol yng Nghymru - Rhagfyr 2016

Papur 2 - Paratoadau ar gyfer gweithredu datganoli cyllidol yng Nghymru: Ymateb gan Lywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor yr adroddiad, a chytunodd i wahodd Archwilydd Cyffredinol Cymru i roi tystiolaeth lafar yn y Flwyddyn Newydd.

 


Cyfarfod: 23/11/2016 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol at y Llywydd – Penodi Cadeirydd Awdurdod Cyllid Cymru – 14 Tachwedd 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1.1 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 09/11/2016 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Datganoli pwerau cyllidol i Gymru

Papur 7 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol - 27 Hydref 2016 - Datganoli pwerau cyllidol i Gymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol a chytunodd i gynnal ymchwiliad byr ar weithredu Deddf Cymru 2014 yn y flwyddyn newydd.

 

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu