Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Maes Awyr Caerdydd

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 5)

Maes Awyr Caerdydd: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 03/06/2019 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 3)

3 Maes Awyr Caerdydd: Sesiwn dystiolaeth gyda Maes Awyr Caerdydd

Papur briffio gan Ymchwil y Senedd

 

Roger Lewis - Cadeirydd, Maes Awyr Caerdydd

Deb Barber - Prif Swyddog Gweithredol, Maes Awyr Caerdydd

Huw Lewis - Cyfarwyddwr Cyllid ac Ysgrifennydd y Cwmni

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd yr Aelodau dystiolaeth gan Roger Lewis, Debra Barber a Huw Lewis o Faes Awyr Caerdydd, a hynny fel rhan o ymchwiliad y Pwyllgor i berfformiad presennol Maes Awyr Caerdydd.

 


Cyfarfod: 03/12/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 4)

4 Maes Awyr Caerdydd: Y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru am weithredu argymhellion y Pwyllgor

PAC(5)-32-18 Papur 4 – Y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Trafododd yr Aelodau y llythyr gan Gyfarwyddwr Cyffredinol Grŵp yr Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol a chytunodd i:

·         geisio eglurhad pellach ar nifer o bwyntiau; a

·         threfnu sesiwn dystiolaeth ar gyfer tymor yr haf 2019 i graffu ar berfformiad y maes awyr, ynghyd â'i gynlluniau ar gyfer gwaith datblygu yn y tymor canolig a'r tymor hir.

 


Cyfarfod: 26/02/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 3)

3 Maes Awyr Caerdydd: Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru (2 Chwefror 2018)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 3)

3 Maes Awyr Caerdydd: y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru

PAC(5)-30-17 Papur 1 – Y wybodaeth ddiweddaraf gan Lywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd yr Aelodau y wybodaeth a chytunwyd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn amlygu pryderon ynghylch yr amser a gymerwyd i benodi aelod allanol i fwrdd Holdco gan ofyn am esboniad am yr oedi.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Maes Awyr Caerdydd: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (30 Mawrth 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 23/01/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 3)

3 Maes Awyr Caerdydd: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (16 Ionawr 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/12/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Maes Awyr Caerdydd: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Cymru (28 Tachwedd 2016)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/11/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 4)

4 Maes Awyr Caerdydd: Ymateb Llywodraeth Cymru i Adroddiad Pwyllgor y Pedwerydd Cynulliad

Briff Ymchwil

PAC(5)-09-16 Papur 1: Ymateb Llywodraeth Cymru

PAC(5)-09-16 Papur 2: Ymateb Maes Awyr Rhyngwladol Caerdydd Cyf

PAC(5)-09-16 Papur 3: Llythyr gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

 

James Price – Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Grŵp yr Economi, Sgiliau ac Adnoddau Naturiol, Llywodraeth Cymru

Simon Jones – Cyfarwyddwr Trafnidiaeth a Seilwaith TGCh, Llywodraeth Cymru

Mick McGuire - Cyfarwyddwr Sectorau a Busnes, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nododd yr Aelodau ymateb Llywodraeth Cymru i argymhellion y Pwyllgor blaenorol o'i ymchwiliad i Gaffael Maes Awyr Caerdydd.

4.2 Holodd y Pwyllgor James Price, Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, Grŵp yr Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol a Simon Jones, Cyfarwyddwr Trafnidiaeth a Seilwaith TGCh, Llywodraeth Cymru ynglŷn â Chaffael Maes Awyr Caerdydd.

4.3 Cytunodd James Price i wneud yr hyn a ganlyn:

  • Anfon manylion y dangosyddion perfformiad a ddatblygwyd gan Holdco;
  • Yr effaith y bydd Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol 2015 yn ei chael ar weithrediad Maes Awyr Caerdydd;
  • Rhannu’r ohebiaeth mewn perthynas â rôl Cadeirydd CIAL ar Fwrdd Holdco;
  • Anfon copi o'r Cynllun Meistr ar gyfer Maes Awyr Caerdydd, pan fydd ar gael, yn 2017;
  • Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y system offer glanio; a
  • Dywedodd y byddai'n ailedrych ar y diwydrwydd dyladwy a roddwyd i Cardiff Aviation ac yn rhoi sylwadau yn unol â hynny.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu