Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Craffu ar Gyfrifon

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyfrifon 2017-18: Ystyried ymatebion i adroddiad y Pwyllgor

PAC(5)-10-18 Papur 3 – Ymateb gan Gyngor Celfyddydau Cymru
PAC(5)-10-18 Papur 4 – Ymateb gan Gomisiwn y Cynulliad

PAC(5)-10-18 Papur 5 – Llythyr gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

PAC(5)-10-18 Papur 6 – Ymateb gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru

PAC(5)-10-18 Papur 7 – Ymateb gan Chwaraeon Cymru

PAC(5)-10-18 Papur 8 – Papur gan Lywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd yr Aelodau yr ymatebion i'r argymhellion yn Adroddiad y Pwyllgor a'u nodi.

5.2 Cytunodd y Cadeirydd i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ac at Llyfrgell Genedlaethol Cymru gyda sylwadau'r Pwyllgor ar eu hymatebion.

 

 


Cyfarfod: 15/01/2018 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 6)

6 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-01-18 Papur 4 - Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ac awgrymodd nifer o argymhellion ychwanegol.

6.2 Bydd y Clercod yn diwygio'r adroddiad drafft ac yn ei ddosbarthu i'r Aelodau, i'w gytuno, drwy e-bost.

 


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor Celfyddydau Cymru (17 Tachwedd 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Gwybodaeth ychwanegol gan Chwaraeon Cymru (14 Tachwedd 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 27/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Gwybodaeth ychwanegol gan Lyfrgell Genedlaethol Cymru (20 Tachwedd 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Cyngor Celfyddydau Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-28-17 Papur 1 – Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17 Cyngor Celfyddydau Cymru

PAC(5)-28-17 Papur 2 – Llythyr Cylch Gwaith Blynyddol Cyngor Celfyddydau Cymru gan Lywodraeth Cymru

 

Nick Capaldi - Prif Weithredwr, Cyngor Celfyddydau Cymru

Gwyn Williams - Cyfarwyddwr Cyllid, Cyngor Celfyddydau Cymru

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Aelodau yn craffu ar waith Nick Capaldi, Prif Weithredwr a Gwyn Williams, Cyfarwyddwr Cyllid Cyngor Celfyddydau Cymru ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17.

3.2 Cytunodd Nick Capaldi i anfon:

·       rhagor o wybodaeth am swm y gyllideb a ddyrennir ar gyfer prosiectau sydd wedi'u targedu'n benodol i NEETS mewn ardaloedd difreintiedig, nifer y prosiectau a'r flaenoriaeth a roddir iddynt gan Gyngor y Celfyddydau;

·       dadansoddiad manwl o gronfeydd wrth gefn Cyngor Celfyddydau Cymru; a

·       nifer y sefydliadau a nodwyd yn rhai ‘risg coch’ yn y portffolio.

 

 


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 6)

Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

6.1 Gofynnodd y Cadeirydd i'r Clercod baratoi adroddiad er mwyn i'r Aelodau ei ystyried.

 


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-28-17 Papur 3 – Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17 Llyfrgell Genedlaethol Cymru

PAC(5)-28-17 Papur 4 – Llythyr Cylch Gwaith Blynyddol Llyfrgell Genedlaethol Cymru gan Lywodraeth Cymru

PAC(5)-28-17 Papur 5 – Gohebiaeth gan Lywodraeth Cymru (18 Hydref 2017)

PAC(5)-28-17 Papur 6 – Gohebiaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (25 Hydref 2017)

 

 

Linda Tomas - Llyfrgellydd Cenedlaethol

Rhodri Glyn Thomas – Llywydd, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

David Michael - Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol, Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu Aelodau yn craffu ar waith Linda Tomas, Llyfrgellydd Cenedlaethol; Rhodri Glyn Thomas, Llywydd a David Michael, Cyfarwyddwr Adnoddau Corfforaethol yn Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17.

 

 


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Gymru (16 Hydref 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 06/11/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Gwybodaeth ychwanegol gan Chwaraeon Cymru (1 Tachwedd 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 09/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Comisiwn y Cynulliad

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-25-17 Papur 3 - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon Comisiwn y Cynulliad 2016-17

 

Manon Antoniazzi - Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Suzy Davies AC - Comisiynydd y Gyllideb a Llywodraethu

Nia Morgan - Cyfarwyddwr Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu'r Aelodau'n craffu ar Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad; Suzy Davies AC, Comisiynydd y Gyllideb a Llywodraethu a Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17.

4.2 Cytunodd Manon Antoniazzi i anfon copi o'r Adroddiad Adolygu Capasiti i'r Pwyllgor, y disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn diwedd y flwyddyn.

 


Cyfarfod: 09/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Chwaraeon Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-25-17 Papur 1 – Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17 Chwaraeon Cymru

PAC(5)-25-17 Papur 2 – Llythyr Cylch Gwaith Blynyddol Chwaraeon Cymru gan Lywodraeth Cymru

 

Sarah Powell - Prif Weithredwr, Chwaraeon Cymru

Peter Curran - Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol, Chwaraeon Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Cadeirydd gydymdeimlad y Pwyllgor â Chwaraeon Cymru yn dilyn y ddamwain angheuol yn cynnwys Paul Garrett. 

3.2 Bu'r Aelodau'n craffu ar Sarah Powell, Prif Weithredwr a Peter Curran, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol Chwaraeon Cymru ar yr Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17.

3.3 Cytunodd Sarah Powell i anfon rhagor o fanylion ar faint o fuddsoddiad y mae'r Rhaglenni 5 x 60 a Champau'r Ddraig wedi ei dderbyn ynghyd â'r dull o werthuso effeithiolrwydd y rhaglenni hyn ynghyd â'r set olaf o ddata gwerthuso.

 


Cyfarfod: 09/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 6)

Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Trafodwyd y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 02/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 8)

Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 02/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-24-17 Papur 1 - Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17 Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru

PAC(5)-24-17 Papur 2 - Llythyr Setliad Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru ar gyfer 2016-17

 

Sophie Howe - Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ar gyfer Cymru

Helen Verity - Cyfarwyddwr Cyllid a Llywodraethu Corfforaethol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Craffodd yr Aelodau ar Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru, a Helen Verity, y Cyfarwyddwr Cyllid a Llywodraethu Corfforaethol, o safbwynt Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 2016-17.

 


Cyfarfod: 02/10/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-24-17 Papur 3 - Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17

PAC(50-24-17 Papur 4 - Cyfrifon Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015-16 – Y wybodaeth ddiweddaraf am daliadau teithio rhatach

 

Shan Morgan – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

David Richards - Cyfarwyddwr Llywodraethu, Llywodraeth Cymru

Gawain Evans -  Cyfarwyddwr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy –Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Craffodd yr Aelodau ar Shan Morgan, Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru a'i swyddogion, o safbwynt Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17.

4.2 Cytunodd yr Ysgrifennydd Parhaol y byddai'n:

·       Anfon copi o'r llythyr a anfonodd ei rhagflaenydd ati cyn iddi ddechrau yn ei swydd, â'r rhannau priodol wedi'u golygu;

·       Anfon ffigurau o ran newidiadau i enillion staff unigol dros £100,000 yng nghyfnod yr adroddiad; ac

·       Anfon copi o'r polisi tâl presennol.

 

 

 

 


Cyfarfod: 25/09/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 1)

Craffu ar Gyfrifon 2016-17: Strategaeth y Pwyllgor

Cofnodion:

1.1 Cymerodd Aelodau'r Pwyllgor ran mewn hyfforddiant fel rhan o'u paratoi ar gyfer y gwaith sydd i ddod ar graffu ar gyfrifon.

 


Cyfarfod: 27/02/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Ymatebion i Adroddiad y Pwyllgor

PAC(5)-07-17 Papur 1 – Llywodraeth Cymru a Gyrfa Cymru

PAC(5)-07-17 Papur 2 – Estyn

PAC(5)-07-17 Papur 3 – Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor yr ymateb i'w adroddiad ar Graffu ar Gyfrifon 2015-16 a chytunwyd i ofyn am y wybodaeth ddiweddaraf am weithredu gan Lywodraeth Cymru ym mis Medi 2017.

 


Cyfarfod: 13/02/2017 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Llythyr gan Lywodraeth Cymru (2 Chwefror 2017)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/12/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Dyled hanesyddol Llywodraeth Cymru: Llythyr oddi wrth Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid (29 Tachwedd 2016)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/11/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 8)

8 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Trafod yr adroddiad drafft

PAC(5)-11-16 Papur 6 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau'r adroddiad drafft, a gofynnwyd am nifer o argymhellion.

8.2 Bydd adroddiad drafft diwygiedig yn cael ei anfon at yr Aelodau i gytuno arno.

 


Cyfarfod: 28/11/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Gymru (21 Tachwedd 2016)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 21/11/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyfrifon: Trafod yr adroddiad drafft, a chytuno arno

CLA(5)-10-16 Papur 3 - Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru yr hoffai roi sylwadau ysgrifenedig ar yr adroddiad. O'r herwydd, gohiriwyd yr eitem ar gyfer cyfarfod arall yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 31/10/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon: Gwybodaeth ychwanegol gan Gyrfa Cymru (19 Hydref 2016)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 31/10/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

2 Craffu ar Gyfrifon: Gwybodaeth ychwanegol gan Lywodraeth Gymru (17 Hydref 2016)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 17/10/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 2)

Craffu ar Gyfrifon: Gwybodaeth ychwanegol gan Gomisiwn y Cynulliad (28 Medi 2016)


Cyfarfod: 03/10/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Llywodraeth Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-05-16 Papur 1

 

Syr Derek Jones – Ysgrifennydd Parhaol, Llywodraeth Cymru

Gawain Evans – Cyfarwyddyr Cyllid, Llywodraeth Cymru

Peter Kennedy - Cyfarwyddyr Adnoddau Dynol, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn holi Syr Derek Jones, yr Ysgrifennydd Parhaol, Gawain Evans, y Cyfarwyddwr Cyllid a Peter Kennedy, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol  Llywodraeth Cymru ynghylch Cyfrifon Cyfunol Llywodraeth Cymru 2015-16.

3.2 Cytunodd Syr Derek Jones i anfon rhagor o wybodaeth am y materion a ganlyn:

  • I ba raddau y mae awdurdodau lleol yn recriwtio pobl allanol sydd â’r arbenigedd priodol ym maes caffael
  • Ffigurau’n ymwneud â phrosesau caffael Llywodraeth Cymru a sector cyhoeddus Cymru
  • Eglurhad o’r amrywiadau yn y tanwariant o £153 miliwn yn y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, fel y’i nodir yn nhabl y Crynodeb o'r Alldro, ac effaith y tanwariant yng Nghwmpas Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol pe na bai dau o’r cyrff iechyd wedi gorwario (ynghyd ag effaith penderfyniad Llywodraeth Cymru i roi arian ychwanegol i ddau fwrdd iechyd a oedd wedi gorwario ac effaith hyn ar y gofyniad arian parod)
  • Cyfeirio’r Pwyllgor at lincs lle caiff rhagor o wybodaeth (gohebiaeth flaenorol) am Gronfa Risg Cymru
  • Hysbysu'r Pwyllgor am y camau disgyblu posibl yn ymwneud â thalu’r swm ofer o £1. 25m

Sut y caiff rhwymedigaethau cyfyngedig a heb eu meintoli eu cyfrifo o ran eglurder  


Cyfarfod: 03/10/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 5)

Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr aelodau’r dystiolaeth a ddaeth i law yn ystod y broses o graffu ar gyfrifon 2015-16.


Cyfarfod: 26/09/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 4)

4 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC)

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-04-16 Papur 2

 

Dr David Blaney – Prif Weithredwr, CCAUC

Bethan Owen – Cyfarwyddwr Ymgysylltu Sefydliadol, CCAUC

Nick Williams – Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol, CCAUC

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Bu'r Pwyllgor yn holi Dr David Blaney, Prif Weithredwr,

Bethan Owen, Cyfarwyddwr Ymgysylltu Sefydliadol a Nick Williams, Pennaeth Gwasanaethau Corfforaethol, CCAUC am Adroddiad Blynyddol CCAUC 2015-16.

 

 


Cyfarfod: 26/09/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 7)

Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

7.1 Bu'r Aelodau yn trafod y dystiolaeth a ddaeth i law wrth graffu ar Gyrfa Cymru ac adroddiadau blynyddol Estyn a CCAUC ar gyfer 2015-16

 


Cyfarfod: 26/09/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 5)

5 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Estyn

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-04-16 Papur 3

 

Meilyr Rowlands – Prif Arolygydd, Estyn

Phil Sweeney – Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Estyn

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Bu'r Pwyllgor yn holi Meilyr Rowlands, Prif Arolygydd, a Phil Sweeney, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Corfforaethol, Estyn am Adroddiad Blynyddol Estyn 2015-16.

 

 


Cyfarfod: 26/09/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 3)

3 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Gyrfa Cymru

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

PAC(5)-04-16 Papur 1

PAC(5)-04-16 Papur 1A

 

Richard Spear – Prif Weithredwr, Gyrfa Cymru
Nikki Lawrence – Rheolwr Adnoddau, Gyrfa Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn holi Richard Spear, Prif Weithredwr a

Nikki Lawrence, Cyfarwyddwr Adnoddau Gyrfa Cymru am Adroddiad Blynyddol Gyrfa Cymru 2015-16.

3.2 Cytunodd Richard Spear i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am y canlynol:

·       Mae'r cyfrifon yn egluro bod staff Gyrfa Cymru yn aelodau o saith o Gynlluniau Pensiwn Llywodraeth Leol yn dilyn uno hanesyddol y cwmnïau gyrfaoedd rhanbarthol. Mae'r saith ardal hyn wedi'u rhestru yn y cyfrifon, ond mae'r Pwyllgor yn awyddus i gael eglurhad ynghylch pam nad yw hen Gyngor Sir Gorllewin Morgannwg wedi'i gynnwys yn y rhestr.

·       Nifer y cysylltiadau a wnaed drwy gyfrwng y Gymraeg a hefyd nifer y cysylltiadau a wnaed drwy ieithoedd nad ydynt yn Gymraeg na Saesneg.

 

 

 


Cyfarfod: 19/09/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 11)

Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

11.1 Trafododd Aelodau y dystiolaeth a gafwyd o ran craffu ar adroddiad blynyddol Comisiwn y Cynulliad 2015-16.

 


Cyfarfod: 19/09/2016 - Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus (Eitem 10)

10 Craffu ar Gyfrifon 2015-16: Comisiwn y Cynulliad

PAC(5)-03-16 Papur 13 – Adroddiad Blynyddol Comisiwn y Cynulliad 2015-16

PAC(5)-03-16 Papur 14 – Adroddiad Blynyddol Comisiwn y Cynulliad 2015-16 - Crynodeb Gweithredol

Briff Ymchwil

 

Suzy Davies AC – Comisiynydd y Cynulliad

Claire Clancy - Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Nia Morgan - Cyfarwyddwr Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Cynhaliodd y Pwyllgor sesiwn graffu ar Adroddiad Blynyddol Comisiwn y Cynulliad 2015-16, gan holi Suzy Davies AC, Comisiynydd y Cynulliad, Claire Clancy, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad a Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid, Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

 

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu