Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Busnes yr wythnos hon

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Atgoffodd y Llywydd y Rheolwyr Busnes y bydd ffotograffydd allanol yn y Cyfarfod Llawn heddiw ar gyfer dechrau'r Cwestiynau i'r Prif Weinidog.

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal ar ôl yr eitem olaf o fusnes.

 

Dydd Mercher

 

 

·         Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais gan y Pwyllgor Safonau Ymddygiad i drefnu dadl ar ei 'Adroddiad 01-19' yn ystod Cyfarfod Llawn yfory. Bydd cynnig i atal Rheolau Sefydlog dros dro yn cael ei gyflwyno yn enw'r Llywydd, fel rhagflaenydd i'r ddadl.

 

·         Cynhelir yr holl bleidleisiau cyn y Ddadl Fer.

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal ar ôl yr eitem olaf o fusnes.

 

Dydd Mercher

 

 

·         Cynhelir yr holl bleidleisiau cyn y Ddadl Fer.

 

 


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 8

Cofnodion:

 

Dydd Mawrth

 

·         Yn dilyn yr ymosodiadau yn Christchurch ac Utrecht, bydd y Dirprwy Lywydd yn dweud ychydig o eiriau ar ddechrau'r Cyfarfod Llawn heddiw a bydd yn gwahodd yr Aelodau i ymuno â hi mewn munud o dawelwch.

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar gyfer eitemau heblaw'r Cyfnod 3 ar ôl yr eitem olaf o fusnes.

 

·         Bydd egwyl o 10 munud cyn dechrau trafodion Cyfnod 3.

 

Dydd Mercher

 

 

·         Cynhelir yr holl bleidleisiau cyn y Ddadl Fer.

 

 

 


Cyfarfod: 12/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 11

Cofnodion:

Busnes yr Wythnos Hon

 

Dydd Mawrth

 

·         Gwnaeth y Llywodraeth y newidiadau canlynol i fusnes y Cyfarfod Llawn heddiw, dosbarthwyd copïau caled diwygiedig o 'Fusnes yr Wythnos Hon':

-     Datganiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: Strategaeth Dwristiaeth (45 munud) - Tynnwyd yn ôl

-     Bydd Dirprwy Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth y cyflwyno'r datganiad llafar, 'Prentisiaethau: Buddsoddi Mewn Sgiliau ar gyfer y Dyfodol' (45 munud)

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar ôl yr eitem olaf o fusnes.

 

·         Nid yw'r Cyfarfod Llawn yn debygol o barhau y tu hwnt i 18.05pm.

 

Dydd Mercher

 

 

·         Bydd yr holl bleidleisio ac eithrio'r ddadl Cyfnod 3 yn digwydd cyn y ddadl fer.

 

·         Ni fydd egwyl cyn dechrau trafodion Cyfnod 3.

 

 

 


Cyfarfod: 05/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Dywedodd y Trefnydd wrth y Rheolwyr Busnes y bydd Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig yn ateb cwestiynau ar ran y Prif Weinidog heddiw, gan y bydd yn absennol o ddechrau'r Cyfarfod Llawn

 

·         Mae'r Llywodraeth wedi cyflwyno cynnig i atal y Rheolau Sefydlog i ganiatáu trafodaeth ar “Drafodaethau Ymadael â'r UE” fel yr eitem olaf o fusnes yn y Cyfarfod Llawn heddiw. Mae cynnig sydd bron yn union yr un fath wedi'i gyflwyno yn Senedd yr Alban a chynhelir dadl a phleidlais 90 munud i gyd-redeg mor agos â phosibl gyda Senedd yr Alban. Caiff y ddadl honno ei ffrydio'n fyw mewn rhai rhannau penodol o'r Senedd. Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes mai'r dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwelliannau fyddai 1.30pm heddiw.

 

·         Mae'r Llywodraeth wedi gohirio'r datganiadau canlynol tan 12 Mawrth 2019 i gynnwys y ddadl:

 

-     Datganiad gan Weinidog yr Economi a Thrafnidiaeth: Prentisiaethau: Buddsoddi Mewn Sgiliau ar gyfer y Dyfodol (45 munud)

-     Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: Rheoli'r Risg o Lifogydd ac Erydu Arfordirol (45 munud)

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar ôl yr eitem olaf o fusnes. 

 

Dydd Mercher

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y Ddadl Fer.

 

 


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Ychwanegodd y Llywodraeth ddatganiad gan y Prif Weinidog at agenda'r Cyfarfod Llawn heddiw: Y datblygiadau diweddaraf yn negodiadau Brexit Llywodraeth y DU

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar ôl yr eitem olaf o fusnes. 

Dydd Mercher

 

·         Tynnodd y Llywydd sylw'r Rheolwyr Busnes at y ffaith bod Aelod Annibynnol wedi cyflwyno dau welliant i adroddiad y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Nododd y Llywydd nad oedd eto wedi penderfynu a ddylid dewis y gwelliannau, ond nad oedd, yn hanesyddol wedi gwneud hynny.

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y Ddadl Fer.

 


Cyfarfod: 12/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 20

Cofnodion:

 

Dydd Mawrth

 

·         Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes y byddai'n croesawu Delyth Jewell, Aelod newydd y Cynulliad dros Ranbarth Dwyrain De Cymru, ar ddechrau'r Cyfarfod Llawn heddiw a'i gwahodd i ddweud ychydig eiriau.

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar ôl yr eitem olaf o fusnes. 

 

Dydd Mercher

 

 

·         Fel yr Aelod Cyfrifol, dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes fod Bil y Senedd ac Etholiadau (Cymru) wedi cael cydsyniad Gweinidog y Goron ddoe, a'u hatgoffa bod y datganiad rhagarweiniol wedi'i drefnu ar gyfer yfory.

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y Ddadl Fer.

 

 


Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 23

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Mae'r Llywodraeth wedi ychwanegu dau ddatganiad i agenda'r Cyfarfod Llawn heddiw:

-     Datganiad gan y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Digartrefedd a Chysgu Allan

-     Datganiad gan y Gweinidog Cyllid a'r Trefnydd: Y Wybodaeth Ddiweddaraf am Fodel Buddsoddi Cydfuddiannol Cymru.

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar ôl yr eitem olaf o fusnes. 

Dydd Mercher

 

·         Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes y byddai dehonglydd BSL yn yr oriel gyhoeddus yn ystod 'Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Deisebau: P-04-628 Mynediad at Iaith Arwyddion Prydain i Bawb'. Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes y byddai o gymorth be bai'r Aelodau hynny sy'n siarad yn y ddadl, yn ogystal â'r Gweinidog sy'n ymateb, yn darparu unrhyw nodiadau siarad ymlaen llaw drwy'r Pwyllgor Deisebau neu flwch e-bost Plenary Requests, y Cyfarfod Llawn, y gellir eu rhannu gyda'r cyfieithydd.

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y Ddadl Fer.

 


Cyfarfod: 29/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 26

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

 • Bydd y Llywodraeth yn ychwanegu cynnig i Atal y Rheolau Sefydlog at agenda’r Cyfarfod Llawn heddiw fel yr eitem olaf o fusnes, ac os cytunir arno bydd yn galluogi dadl 60 munud ar ‘Y Rhagolygon o ran bargen Brexit yn dilyn y Bleidlais yn Nhŷ’r Cyffredin’ yn y Cyfarfod Llawn yfory. Os bydd yr Aelodau’n pleidleisio o blaid trefnu’r ddadl, cynigir y caiff ei gyflwyno mor fuan â phosibl bore yfory, ar ôl i ganlyniad y bleidlais yn Nhŷ’r Cyffredin ddod yn hysbys, a bod y Llywydd yn ceisio caniatáu ffenestr o o leiaf 2 awr i Aelodau gyflwyno newidiadau. Byddai hefyd yn cael ei ychwanegu fel yr eitem olaf o fusnes yfory i sicrhau’r ffenestr fwyaf bosibl i’r Aelodau ystyried y cynnig a chyflwyno gwelliannau.

 

 • Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar ôl yr eitem olaf o fusnes. 

 

Dydd Mercher

 

 • Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y Ddadl Fer.

 

 • Os derbynnir y cynnig i atal y Rheolau Sefydlog i alluogi dadl ar ‘Y Rhagolygon o ran bargen Brexit yn dilyn y Bleidlais yn Nhŷ’r Cyffredin’ yn y Cyfarfod Llawn heddiw, mae’r Cyfarfod Llawn yfory yn annhebygol o barhau yn hwy na 7.20pm.

 

 

 


Cyfarfod: 22/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr Wythnos Hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 29

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

 • Nododd y Trefnydd fod y rhan fwyaf o fusnes dydd Mawrth wedi'i ohirio tan yr wythnos nesaf er mwyn gwneud lle am gyfres o ddatganiadau ar baratoadau Llywodraeth Cymru am Brexit dim bargen, a'i bod wedi gofyn am gopïau o'r datganiadau llafar hyn i gael eu dosbarthu i lefarwyr yn gynharach yn ystod y dydd nag arfer os yn bosibl.

 

 • Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal ar ôl yr eitem olaf o fusnes. 

 

 • Atgoffodd Rhun ap Iorwerth Reolwyr Busnes y bydd cangen CPA Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn cynnal ei Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn y Siambr heno.

 

Dydd Mercher

 

 • Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y Ddadl Fer.

 

 


Cyfarfod: 15/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 32

Cofnodion:

Busnes yr wythnos hon

Dydd Mawrth

 • Bydd y Cyfarfod Llawn heddiw yn dechrau am 12.45pm gyda theyrngedau i Steffan Lewis AC. Rhoddodd y Llywydd wybod i'r Rheolwyr Busnes y byddai'n agor y sesiwn ac yna'n galw am funud o dawelwch, i ddechrau gyda chaniad y gloch; caiff ffotograff o Steffan ei ddangos ar y sgriniau drwy gydol y sesiwn.  Dywedodd y Llywydd y byddai'n galw ar Arweinydd Plaid Cymru, y Prif Weinidog, arweinwyr y pleidiau eraill, ac yna bobl eraill. Rhoddodd y Llywydd wybod i'r Rheolwyr Busnes ei bod yn bwriadu atal y Cyfarfod Llawn am hyd at 10 munud cyn ailddechrau ar y busnes arferol. Dywedodd y Llywydd wrth y Rheolwyr Busnes hefyd y byddai aelodau o deulu Steffan yn bresennol yn yr oriel gyhoeddus ar gyfer y teyrngedau. 
 • Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar ôl yr eitem olaf o fusnes.

Dydd Mercher

 • Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y Ddadl Fer.

 

Cwestiynau'r Llefarwyr i'r Cwnsler Cyffredinol

Wedi trafod â'r Rheolwyr Busnes, penderfynodd y Llywydd y dylid cael slot amser Cwestiynau'r Llefarwyr yn ystod Cwestiynau Llafar y Cynulliad i holi'r Cwnsler Cyffredinol a'r Gweinidog Brexit.

Cododd Rheolwyr Busnes y posibilrwydd o gael sesiynau Cwestiynau Llafar ar wahân ar gyfer rôl y Cwnsler Cyffredinol a rôl Gweinidog Brexit fel ei gilydd, a nodwyd y byddai'n ddefnyddiol cael nodyn pellach gan Lywodraeth Cymru yn esbonio rôl a statws y Cwnsler Cyffredinol a rôl a statws Gweinidog Brexit.

Hefyd, cododd y Rheolwyr Busnes y mater o ran sut y gallent ofyn cwestiynau llafar i'r Dirprwy Weinidog a'r Prif Chwip.

Nododd y Trefnydd y bydd dogfen yn cynnwys Cyfrifoldebau Gweinidogion yn cael ei hanfon heddiw, ond dywedodd na fyddai'n nodi sut y câi'r rhaniad ei wneud yng nghyfrifoldebau Gweinidogion a'u Dirprwyon. Gofynnodd Rheolwyr Busnes i Lywodraeth Cymru ystyried ymhellach y gwahaniaeth cyfrifoldebau rhyngddynt mewn sesiynau Cwestiynau Llafar, yn enwedig ar gyfer cwestiynau'r llefarwyr. Nododd y Rheolwyr Busnes eu tybiaeth y dylid cyfeirio holl gwestiynau'r llefarwyr at y Gweinidog perthnasol yn y cyfamser.

 

 


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 35

Cofnodion:

Busnes yr Wythnos Hon

 

Dydd Mawrth

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio fel yr eitem olaf o fusnes.

 

Dydd Mercher

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y ddadl fer.

 


Cyfarfod: 11/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 38

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Rhoddodd y Llywydd wybod i'r Rheolwyr Busnes y bydd yn galw Aelod o bob plaid i siarad ar ddatganiad ymddiswyddo'r Prif Weinidog. Hefyd, soniodd y Llywydd am y posibilrwydd o alw Andrew RT Davies a Leanne Wood fel cyn-arweinwyr plaid a wasanaethodd am gyfran sylweddol o gyfnod y Prif Weinidog yn y swydd, yn ogystal ag un Aelod hirdymor arall o'r blaid Lafur, petai'r Aelodau hynny yn dymuno siarad.

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio fel yr eitem olaf o fusnes.

 

Dydd Mercher

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar fusnes y Llywodraeth ar ôl eitem 5 (Cyfnod 4 y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru), a chynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar fusnes y Cynulliad cyn y ddadl fer.

 


Cyfarfod: 04/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr wythnos hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 41

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Bydd Arweinydd y Tŷ yn ateb Cwestiynau’r Prif Weinidog ar ei ran heddiw yn ei absenoldeb.

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar ôl yr eitem olaf o fusnes.

Dydd Mercher

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio ar ôl y Ddadl Fer a chyn trafodion Cyfnod 3.

 

·         Bydd egwyl o 10 munud cyn dechrau trafodion Cyfnod 3.

 


Cyfarfod: 27/11/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Busnes yr Wythnos Hon

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 44

Cofnodion:

Dydd Mawrth

 

·         Bydd Arweinydd y Tŷ yn ateb Cwestiynau'r Prif Weinidog ar ran y Prif Weinidog heddiw yn ei absenoldeb.

 

·         Dywedodd y Llywydd fod Gweinidogion yn gwneud datganiadau rhy hir yn y Cyfarfod Llawn a all gymryd dros draean o'r amser a neilltuwyd ar gyfer yr eitem honno. Atgoffodd y Llywydd Arweinydd y Tŷ am yr arferiad na ddylai datganiadau Gweinidogion fod yn fwy na 10 munud.

 

·         Caiff y Cyfnod Pleidleisio ei gynnal ar ôl yr eitem olaf o fusnes

 

Dydd Mercher

 

·         Cynhelir y Cyfnod Pleidleisio cyn y Ddadl Fer.

 


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu