Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/05/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Diweddariad chwarterol am y rhaglen drawsnewid anghenion dysgu ychwanegol (ADY) gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/01/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg – Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) – 15 Rhagfyr 2017

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/01/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Pecyn o fuddsoddiad yn y rhaglen drawsnewid anghenion dysgu ychwanegol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 10/01/2018 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg - Gweithredu'r rhaglen drawsnewid anghenion dysgu ychwanegol (ADY)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/12/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 8)

Dadl: Cyfnod 4 y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

NDM6613 – Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

 

Yn cymeradwyo Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

 

Dogfen Ategol
Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.15

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.50C, rhaid cynnal pleidlais wedi'i chofnodi ar gynigion Cyfnod 4, felly gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig hwn tan y cyfnod pleidleisio.

NDM6613 – Kirsty Williams (Brycheiniog a Sir Faesyfed)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.47:

Yn cymeradwyo Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

50

0

0

50

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 21/11/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 8)

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y cafodd yr adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt eu rhestru yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 a gytunwyd gan y Cynulliad ar 14 Tachwedd 2017.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Cyngor a gwybodaeth
1, 4, 5, 28, 6, 7, 8, 9, 14, 15

2. Rhoi sylw dyledus i gonfensiynau’r Cenhedloedd Unedig
26, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3, 25

3. Gwelliannau canlyniadol a mân welliannau drafftio
27, 32, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 53,

4. Llunio a chynnal cynlluniau datblygu unigol
54, 56, 57, 58, 61

5. Hawl i gynlluniau datblygu unigol
29, 30, 31, 13, 33, 34, 35, 47

6. Y diffiniad o blant sy’n derbyn gofal
10

7. Y Tribiwnlys Addysg
11, 19, 20, 42, 46, 21

8. Cadw’n gaeth am resymau iechyd meddwl
62, 63

9. Codi tâl o dan ddarpariaethau Rhan 2
36, 37, 59, 41, 60

10. Dysgu seiliedig ar waith
16, 22, 23, 24

11. Addysg Uwch mewn sefydliadau addysg bellach
38, 43

12. Adolygiadau Awdurdodau Lleol
39, 40

13. Darpariaeth Gymraeg
64, 65, 66

14. Gwasanaethau eirioli
17, 18

15. Personau ifanc nad oes ganddynt alluedd
67

Dogfennau Ategol
Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u didoli
Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.25

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn codi yn y Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Derbyniwyd gwelliant 26, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 27, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 2A, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 2B, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 2C, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 2D, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 2E, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 2F, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2G:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

17

50

Derbyniwyd gwelliant 2G.

Derbyniwyd gwelliant 2, fel y’i diwygiwyd, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 3A, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 3B, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 3C, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 3D, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 3E, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3F:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

32

0

18

50

Derbyniwyd gwelliant 3F.

Derbyniwyd gwelliant 3, fel y’i diwygiwyd, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Derbyniwyd gwelliant 28, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Tynnwyd gwelliant 54 yn ôl.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Derbyniwyd gwelliant 56, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 8.

Derbyniwyd gwelliant 29, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Derbyniwyd gwelliant 57, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Tynnwyd gwelliant 10 yn ôl.

Derbyniwyd gwelliant 58, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Derbyniwyd gwelliant 30, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 31, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 32, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 13.

Derbyniwyd gwelliant 33, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 34, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 15.

Derbyniwyd gwelliant 35, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 62, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 61, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 36, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 37, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 38:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

32

0

19

51

Derbyniwyd gwelliant 38.

Derbyniwyd gwelliant 39, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 40, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 64:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 64.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 65:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 65.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 66:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

27

50

Gwrthodwyd gwelliant 66.

Ni chynigiwyd gwelliant 59.

Derbyniwyd gwelliant 41, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Ni chynigiwyd gwelliant 60.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 19.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 20:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 20.

Derbyniwyd gwelliant 42, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 67, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 43:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

30

0

20

50

Derbyniwyd gwelliant 43.

Derbyniwyd gwelliant 44, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 45, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 46, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 21:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 21.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 22:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 22.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 23:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

24

0

27

51

Gwrthodwyd gwelliant 23.

Derbyniwyd gwelliant 47, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 63, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Gan fod gwelliant 16 wedi’i wrthod, methodd gwelliant 24.

Derbyniwyd gwelliant 48, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 49, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 50, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 51, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 52, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 53, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Derbyniwyd gwelliant 25, yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 14/11/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 10)

Cynnig i amrywio'r drefn ystyried ar gyfer gwelliannau Cyfnod 3 y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

NDM6562 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn canlynol:

Adrannau 2 - 94

Atodlen 1

Adran 1

Teitl Hir

Dogfen ategol
Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.57

NDM6562 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.36:

Yn cytuno i waredu’r adrannau a’r atodlenni i’r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) yng Nghyfnod 3 yn y drefn canlynol:

Adrannau 2 - 94

Atodlen 1

Adran 1

Teitl Hir

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 26/10/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5.1)

5.1 Llythyr gan Gomisiynydd Plant Cymru i Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/10/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - Trafodion Cyfnod 2

Alun Davies AC - Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Emma Williams – Uwch Swyddog Cyfrifol

Tania Nicholson – Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mair Roberts – Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol

Catherine Lloyd – Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol

 

Mae dogfennau sy'n cydfynd â'r trafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil ar y we.

 

Cofnodion:

2.1 Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, gwaredodd y Pwyllgor y gwelliannau i'r Bil yn y drefn a ganlyn:

Derbyniwyd gwelliant 114 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 23 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 115 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 82 (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 82.

 

Derbyniwyd gwelliant 10 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 11 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd Gwelliant 116 (Alun Davies) .

Derbyniwyd gwelliant 24 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 95 (Llyr Gruffydd) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 95.

Ni chynigiwyd gwelliant 96 (Llyr Gruffydd).

Gwelliant 97 (Llyr Gruffydd) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 97.

 

Derbyniwyd gwelliant 25 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 98 (Llyr Gruffydd) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 98.

 

Derbyniwyd gwelliant 26 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 83 (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 83.

 

 

Derbyniwyd gwelliant 27A (Darren Millar) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 27 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 117 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 118 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 119 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 120 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 121 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 122 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 123 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 124 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 125 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 12 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 13 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 14 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 15 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 16 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 126 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 127 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 128 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 129 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 130 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 131 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 132 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 133 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 134 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 135 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 136 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 137 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 138 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 139 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 17 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 18 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Tynnwyd gwelliant 41 (Darren Millar) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 42 (Darren Millar).

Derbyniwyd gwelliant 19 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwydgwelliant 140A (Llyr Gruffydd) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34 (i).

Derbyniwyd gwelliant 140 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 141 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Syrthiodd gwelliant 99 (Llyr Gruffydd). 

Syrthiodd gwelliant 100 (Llyr Gruffydd). 

Ni chynigiwyd gwelliant 84A (Llyr Gruffydd).

Tynnwyd gwelliant 84 (Darren Millar) yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 26.66(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 101 (Llyr Gruffydd).

Gwelliant 85 (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 85.

 

Derbyniwyd gwelliant 28 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 29 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 43 (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 43.

 

Gwelliant 44 (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 44.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 152 (Darren Millar).

Gwelliant 102 (Llyr Gruffydd) 

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 102.

 

Ni chynigiwyd gwelliant 103 (Llyr Gruffydd).

Ni chynigiwyd gwelliant 104 (Llyr Gruffydd).

Derbyniwyd gwelliant 142 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 143 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 144 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 86 (Darren Millar) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Gwelliant 145A (Darren Millar)

O blaid

Yn erbyn

Ymatal

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Rhianon Passmore

 

Michelle Brown

Hefin David

 

Gan fod y bleidlais yn gyfartal, defnyddiodd y Cadeirydd ei phleidlais fwrw yn y negyddol (yn unol â Rheol Sefydlog 6.20 (ii)).  Gan hynny, gwrthodwyd gwelliant 145A.

 

Derbyniwyd gwelliant 145 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 146 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 147 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 148 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 149 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 150 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 20 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 30 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 45 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 31 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 151 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 32 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

At ddibenion pleidleisio, roedd gwelliannau 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 a 56 (Alun Davies)  wedi'u grwpio ac yn ddarostyngedig i bleidlais sengl, yn unol â Rheol Sefydlog 17.36. Derbyniwyd y gwelliannau yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 33 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 34 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 35 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

At ddibenion pleidleisio, roedd gwelliannau 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 a 66(Alun Davies)  wedi'u grwpio ac yn ddarostyngedig i bleidlais sengl, yn unol â Rheol Sefydlog 17.36. Derbyniwyd y gwelliannau yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 21 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

At ddibenion pleidleisio, roedd gwelliannau 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 a 74 (Alun Davies)  wedi'u grwpio ac yn ddarostyngedig i bleidlais sengl, yn unol â Rheol Sefydlog 17.36. Derbyniwyd y gwelliannau yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 36 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 75 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 105 (Alun Davies) yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

2.2 Cadarnhaodd y Cadeirydd yr ystyriwyd fod holl adrannau ac atodiadau'r Bil wedi'u derbyn, gan gwblhau trafodion Cam 2.

 

 

 

 

 

 

 


Cyfarfod: 04/10/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) – Trafodion Cyfnod 2

Alun Davies  AC - Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Emma Williams – Uwch Swyddog Cyfrifol

Tania Nicholson – Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mair Roberts – Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol

Catherine Lloyd – Yr Adran Gwasanaethau Cyfreithiol

 

Mae dogfennau sy'n cydfynd â'r trafodion Cyfnod 2 ar gael ar dudalen y Bil ar y we.  

 

Cofnodion:

2.1 In accordance with Standing Order 26.21, the Committee disposed of the following amendments to the Bill:

Amendment 37 (Darren Millar) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 1 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 2 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 3 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 4 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).
Amendment 76 (Darren Millar)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 76 was not agreed.


Amendment 87 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 87 was not agreed.


Amendment 5
(Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).


Amendment 77 (Darren Millar)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 77 was not agreed.


Amendment 22
(Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

 

Amendment 88 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 88 was not agreed.

 

Amendment 6 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 106 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 107 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 108 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 78 (Darren Millar) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 79 (Darren Millar) was not moved.

Amendment 7 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 8 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 9 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 38 (Darren Millar)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

 

Hefin David

 

 

Michelle Brown

 

Amendment 38 was not agreed.

 

Amendment 39 (Darren Millar)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

 

Hefin David

 

 

Michelle Brown

 

Amendment 39 was not agreed.

 

Amendment 40 (Darren Millar) was withdrawn in accordance with Standing Order 26.66(i).

Amendment 80 (Darren Millar) was withdrawn in accordance with Standing Order 26.66(i).

Amendment 109 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 81 (Darren Millar) was not moved.

Amendment 110 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

Amendment 111 (Alun Davies)

In Favour

Against

Abstain

Lynne Neagle

Mark Reckless

 

John Griffiths

Darren Millar

 

Julie Morgan

Llyr Gruffydd

 

Hefin David

Michelle Brown

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 111 was not agreed.


Amendment 89 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 89 was not agreed.

 

Amendment 90 (Llyr Gruffydd) was not moved.

Amendment 91 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 91 was not agreed.

 

Amendment 112 (Alun Davies) was agreed in accordance with Standing Order 17.34(i).

 

 

 

Amendment 113 (Alun Davies)

In Favour

Against

Abstain

Lynne Neagle

Mark Reckless

 

John Griffiths

Darren Millar

 

Julie Morgan

Llyr Gruffydd

 

Hefin David

Michelle Brown

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 113 was not agreed.

 

Amendment 92 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 92 was not agreed.

 

Amendment 93 (Llyr Gruffydd) was not moved.

Amendment 94 (Llyr Gruffydd)

In Favour

Against

Abstain

Mark Reckless

Lynne Neagle

 

Darren Millar

John Griffiths

 

Llyr Gruffydd

Julie Morgan

 

Michelle Brown

Hefin David

 

As the vote was tied, the Chair used her casting vote in the negative (in accordance with SO 6.20 (ii)).  Therefore amendment 94 was not agreed.

 

 

 

 


Cyfarfod: 03/10/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Cynnig i dderbyn y penderfyniad ariannol mewn cysylltiad â'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

NDM6517 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

'Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)'

Dogfen Ategol
Adroddiad atodol y Pwyllgor Cyllid

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.00

NDM6517 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 27/09/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): Trafod yr adroddiad atodol drafft

Papur 1 – Adroddiad atodol drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Derbyniodd y Pwyllgor yr adroddiad â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Emma Williams, Uwch Swyddog Cyfrifol

Tania Nicholson, Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol

Charlie Thomas, Pennaeth Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

 

Papur 1 - Llythyr gan y Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Asesiad Effaith Rheoleiddiol Diwygiedig - 8 Medi 2017

 

Asesiad Effaith Rheoleiddiol Diwygiedig

Adolygiad cymheiriaid allanol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes; Emma Williams, Uwch Swyddog Cyfrifol, Llywodraeth Cymru; Tania Nicholson, Pennaeth y Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol, Llywodraeth Cymru; a Charlie Thomas, Pennaeth Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY), Llywodraeth Cymru ynghylch y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

 

4.2 Cytunodd y Gweinidog i roi dadansoddiad o'r 'costau suddedig' a dynnwyd o'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig.

 


Cyfarfod: 21/09/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Sesiwn dystiolaeth y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): SNAP Cymru

Denise Inger, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr

Caroline Rawson, Cyfarwyddwr Cynorthwyol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Denise Inger, Prif Weithredwr a Chyfarwyddwr SNAP Cymru, a Caroline Rawson, Cyfarwyddwr Cynorthwyol SNAP Cymru ynghylch y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

 


Cyfarfod: 20/09/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - Gohebiaeth a'r Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig

Mae'r ohebiaeth hon yn rhoi manylion yr Asesiad Effaith Rheoleiddiol diwygiedig a gyhoeddwyd ar 8 Medi a'r wybodaeth ddiweddaraf gan y Gweinidog ar weithredu'r Rhaglen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol.

 

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 20/09/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru) - Trefn Gwelliannau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cytunodd Aelodau'r Pwyllgor i newid trefn y gwelliannau.

 

 


Cyfarfod: 20/07/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – Rhaglen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/06/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Llythyr oddi wrth Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 28/06/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Llythyr oddi wrth Gomisiynydd Plant Cymru at Brif Weinidog Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/06/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Pwyllgor Busnes – 4. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/06/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – 1. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/06/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid – 3. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/06/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros Iechyd, Llesiant a Chwaraeon a Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – Grŵp Arbenigol Iechyd Anghenion Dysgu Ychwanegol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/06/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth y Cadeirydd at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – 2. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 14/06/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Llythyr oddi wrth Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – 5. Asesiad Effaith Rheoleiddiol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 12/06/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

3 Gohebiaeth mewn perthynas â'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru)

CLA(5)-15-17 –Papur 8 – Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes: Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Prif Weinidog.

 


Cyfarfod: 06/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Cynnig i dderbyn y penderfyniad ariannol mewn cysylltiad â'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

NDM6324 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.37

NDM6324 Jane Hutt (Bro Morgannwg)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy'n deillio o'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o'r math y cyfeiriwyd ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy'n codi o ganlyniad i'r Bil.

Ni chynigiwyd y cynnig.


Cyfarfod: 06/06/2017 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

NDM6323 Alun Davies (Blaenau Gwent)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

 

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

 

Gosodwyd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 12 Rhagfyr 2016.

 

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 24 Mai 2017.

 

Dogfennau Ategol

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)
Memorandwm Esboniadol
Adroddiad y Pwyllgor Cyllid
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.34

NDM6323 Alun Davies (Blaenau Gwent)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

Gosodwyd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 12 Rhagfyr 2016.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 24 Mai 2017.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 24/05/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Llythyr gan Brif Weinidog Cymru at Gomisiynydd Plant Cymru

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/05/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru) - Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Derbyniwyd yr adroddiad drafft, yn amodol ar fân newidiadau. Caiff yr adroddiad ei osod ar 24 Mai.

 


Cyfarfod: 10/05/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft. Byddai’n cael ei ystyried eto yn y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) – Trafod y prif faterion

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol. Bydd yr adroddiad drafft yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 15)

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-12-17 – Papur 9 – Adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 08/05/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 11)

11 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): Gohebiaeth gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

CLA(5)-12-17 – Papur 7 – Gohebiaeth oddi wrth Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, 11 Ebrill 2017

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 03/05/2017 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 8)

8 Trafod canllawiau Llywodraeth Cymru, 'Cefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd'

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Nododd y Pwyllgor yr ymatebion a gafwyd gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ar sut yr effeithiodd ganllawiau 'Cefnogi Dysgwyr â Gofal Iechyd' ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru).

8.2 Cytunodd y Pwyllgor i ofyn am ragor o wybodaeth gan y Pwyllgor maes o law.

 


Cyfarfod: 05/04/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Comisiynydd Plant at y Prif Weinidog

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 05/04/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 1)

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - Trafod y materion allweddol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur ar y materion allweddol. Bydd yr adroddiad drafft yn cael ei ystyried mewn cyfarfod yn y dyfodol.

 


Cyfarfod: 03/04/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 9)

9 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-11-17 – Papur 11 – Adroddiad drafft (Saesneg yn unig)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft.

9.2 Cytunodd y Pwyllgor i drafod drafft pellach o'r adroddiad yn ei gyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 30/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Llythyr gan Adam Price AC at Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - Sicrhau darpariaeth ar gyfer pobl ifanc gydag anableddau dysgu mewn sefydliadau addysg bellach arbenigol

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 29/03/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 3 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 22/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 17

 

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cymorth i Ddysgwyr

Tania Nicholson, Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mair Roberts, Cyfreithiwr

Catherine Lloyd, Cyfreithiwr

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Addysg a Dysgu Gydol Oes. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog gyda chwestiynau ychwanegol.

 


Cyfarfod: 22/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 16

Denise Inger, Prif Weithredwr – SNAP Cymru

Cath Lewis, Swyddog Datblygu - Plant yng Nghymru

Debbie Thomas, Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd - Y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar

Dr Stephen Beyer, Uwch-ddarlithydd ym Mhrifysgol Caerdydd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr TSANA.

 


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 11

Eleri Griffiths, Rheolwr Polisi - Mudiad Meithrin

Claire Protheroe,  Rheolwr Gwasanaethau Uniongyrchol (Cymru) - PACEY

Jane O'Kane,  Pennaeth Proffesiynol Ymwelwyr Iechyd  - Fforwm Ymwelwyr Iechyd Cymru Gyfan

Jayne Morris, Ymwelydd iechyd arweiniol ar gyfer plant ag anableddau

Andrea Wright, rheolwr arweiniol ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol - Cymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mudiad Meithrin,

Cymdeithas Broffesiynol ar gyfer Gofal Plant a’r Blynyddoedd Cynnar (PACEY), Fforwm Ymwelwyr Iechyd Cymru Gyfan a Chymdeithas Darparwyr Cyn-ysgol Cymru.

 

Cytunodd Mudiad Meithrin i ddarparu nodyn am ehangu’r diffiniad o Anghenion Dysgu Ychwanegol.

 


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

8 Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes – rhagor o wybodaeth ariannol am y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

8 Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - y wybodaeth ddiweddaraf am y canllawiau ar gefnogi dysgwyr ag anghenion gofal iechyd

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 14

Alison Davies, Cyfarwyddwr Cyswllt, Arfer Proffesiynol, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Lisa Turnbull, Cynghorydd Polisi a Materion Cyhoeddus, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Coleg Nyrsio Brenhinol.

 


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 13

Dr Dave Williams, Cyfarwyddwr Adrannol Gwasanaethau Teulu a Therapi, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Rosemarie Whittle, Pennaeth Gweithrediadau a Chyflenwi, Cyfarwyddiaeth Iechyd Plant Cymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro

Ellis Peters, Swyddog Arweiniol ar gyfer Therapi Pediatrig Galwedigaethol, Gwasanaethau Therapi Galwedigaethol (Pontio ac Anableddau Dysgu), Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan gynrychiolwyr Cydffederasiwn y GIG.

 


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 7)

7 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 15

Dr Karina Dancza, Cynghorydd Proffesiynol, Plant a Phobl Ifanc, Coleg y Therapyddion Galwedigaethol

Sarah Lewis-Simms, Prif Therapydd Galwedigaethol ar gyfer Plant, Bwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf ac Aelod o Goleg y Therapyddion Galwedigaethol 

Kate Fallon, Ysgrifennydd Cyffredinol - Cymdeithas y Seicolegwyr Addysg

Mary Greening, Cymdeithas y Seicolegwyr Addysg - Arweinydd Cymru 

Dr Alison Stroud, Pennaeth Swyddfa Cymru - Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd

Pippa Cotterill, Swyddog proffesiynol arweiniol ar gyfer plant oed ysgol - Coleg Brenhinol y Therapyddion Iaith a Lleferydd

 

 

 

     

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg y Therapyddion Galwedigaethol, Cymdeithas y Seicolegwyr Addysg a Choleg Brenhinol y Therapyddion Lleferydd ac Iaith.

 


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 12

Sara Moran,  Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus - Diabetes UK

Dr Justin Warner,  Aelod Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant yng Nghymru ac ymgynghorydd yn Ysbyty Athrofaol Cymru

Mandy East, Cydlynydd Cenedlaethol -  Anaphylaxis Campaign

Ann Sivapatham, Rheolwr Cymru - Epilepsy Action

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

O dan Reol Sefydlog 17.24 datganodd Darren Millar AC ei fod yn Is-lywydd Epilepsy Action.

 

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Diabetes UK, Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant, Ymgyrch Anaffylacsis ac Epilepsy Action.

 


Cyfarfod: 16/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 10

Iestyn Davies, Prif Weithredwr - Colegau Cymru

Joe Baldwin, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Dysgwyr, Coleg Penybont

Humie Webbe, Hyrwyddwr Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Colegau Cymru a Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru.

 

Cytunodd Colegau Cymru i ddarparu nodyn am nifer y myfyrwyr mewn Colegau Addysg Bellach sydd wedi’u nodi i fod ag Anawsterau a/neu Anableddau Dysgu (AAD) ar hyn o bryd.

 


Cyfarfod: 08/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 9

Jassa Scott, Cyfarwyddwr Cynorthwyol - Estyn

Huw Davies, Arolygydd EM - Estyn

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Estyn.

 


Cyfarfod: 08/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 2)

2 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 7

Mary van den Heuvel, Swyddog Polisi - ATL Cymru

Lisa Edwards, Swyddog Polisi a Chyfathrebu - UCU Cymru

Phil Higginson, Is-Lywydd - Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru UCAC

Gareth Parry - Llywydd Adran Gwynedd yr NUT

Rex Phillips, Swyddog Cenedlaethol Cymru - NASUWT

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan ATL Cymru, UCU Cymru, Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru, NUT Cymru ac NASUWT.

 

 


Cyfarfod: 08/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 8

Rob Williams, Cyfarwyddwr Polisi - NAHT

Tim Pratt, Cyfarwyddwr - ASCL Cymru

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gymdeithas Genedlaethol y Prifathrawon (NAHT) a'r Gymdeithas Arweinwyr Ysgolion a Cholegau (CCAUC).

 


Cyfarfod: 02/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

6 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 6

Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru

Papur 5

 

Rhiannon Walker, Llywydd TAAAC

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee heard evidence from the President of the Special Educational Needs Tribunal for Wales (SENTW).


Cyfarfod: 02/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 4

Sally Holland, Comisiynydd Plant Cymru

Hywel Dafydd, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus

Elizabeth Bowen-Dack, Swyddog Ymchwiliadau a Chyngor

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee heard evidence from the Children’s Commissionerfor Wales.


Cyfarfod: 02/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 5

Comisiynydd y Gymraeg

Papur 4

 

Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg

Huw Gapper, Uwch Swyddog Polisi ac Ymchwil

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee heard evidence from the Welsh Language Commissioner.


Cyfarfod: 02/03/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 3

Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru/Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

Papur 2

 

Dr Chris Llewelyn, Dirprwy Brif Weithredwr, Cyfarwyddwr y Gyfarwyddiaeth Dysgu Gydol Oes, Hamdden a Gwybodaeth – Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Catherine Davies, Swyddog Polisi ar gyfer Plant - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Gareth Morgans, Cyfarwyddwr Addysg Strategol o Gyngor Sir Caerfyrddin – Cymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

The Committee heard evidence from the WLGA and ADEW.


Cyfarfod: 27/02/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 27/02/2017 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 2)

2 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Alun Davies, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes (Aelod sy’n gyfrifol am y Bil)

Tania Nicholson, Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol, Llywodraeth Cymru

Mair Roberts, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

Catherine Lloyd, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru

 

CLA(5)-06-17 – Briff y Gwasanaeth Ymchwil

CLA(5)-06-17 – Nodyn Cyngor Cyfreithiol (Saesneg yn unig)

CLA(5)-06-17 – Papur 1 – Gohebiaeth gan y Gweinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Plant a Phobl Ifanc, 14 Chwefror 2017

 

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru), fel y’i cyflwynwyd (PDF, 342KB)

Memorandwm Esboniadol (PDF, 3.1MB)

Datganiad o Fwriad y Polisi ar gyfer is-ddeddfwriaeth sydd i'w gwneud o dan y Bil (PDF, 517KB)

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol Drafft – Chwefror 2017 (PDF, 3.2MB)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes, Alun Davies AC.


Cyfarfod: 15/02/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Llythyr gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes - gwybodaeth bellach yn dilyn y cyfarfod ar 12 Ionawr

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 08/02/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru): Trafod y Dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.


Cyfarfod: 08/02/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Alun Davies AC - Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Emma Williams - Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Cymorth i Ddysgwyr, Llywodraeth Cymru

Tania Nicholson - Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol, Llywodraeth Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Alun Davies AC,  Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes; Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cymorth i Ddysgwyr, Llywodraeth Cymru; a Tania Nicholson, Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol, Llywodraeth Cymru ar gyfer y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru).

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i wneud yr hyn a ganlyn:

 

·         ysgrifennu at y Pwyllgor yn amlinellu sut y bydd y pecyn cymorth o £20 miliwn ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol, a gyhoeddwyd ar 7 Chwefror 2017 yn hwyluso a chefnogi gweithredu'r Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol, gan gynnwys sut y bydd yn cael ei broffilio ar gyfer awdurdodau lleol;

·         adrodd i'r Pwyllgor ynghylch sut y bydd y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol yn cael ei weithredu ar ôl cwblhau'r gwaith craffu,  gan amlinellu sut y bydd yn cael ei fonitro; ac

ysgrifennu at y Pwyllgor os bydd angen rhagor o adnoddau mewn perthynas â rôl statudol swyddog meddygol neu glinigol dynodedig, ar ôl ymgynghori â'r Grŵp Arbenigol ar Iechyd a chynlluniau peilot.


Cyfarfod: 26/01/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 1.)

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Mae'r gynhadledd yn gyfle i Aelodau'r Pwyllgor gyfarfod â rhanddeiliaid ac ymarferwyr er mwyn cael eu mewnbwn a'u barn ynghylch gweithio ym maes darpariaeth ar gyfer anghenion dysgu ychwanegol.

 


Cyfarfod: 19/01/2017 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 12)

12 Goblygiadau ariannol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Papur 11 - Craffu Ariannol ar y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

12.1 Trafododd y Pwyllgor oblygiadau ariannol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru). Cytunwyd y dylid gwahodd Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i'r Pwyllgor at ddibenion craffu pellach.

 


Cyfarfod: 18/01/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 3)

3 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 2

Denise Inger, Prif Weithredwr – SNAP Cymru

Debbie Thomas, Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd – y Gymdeithas Genedlaethol i Blant Byddar

Tim Ruscoe, Swyddog Materion Cyhoeddus Cymru - Barnardo's Cymru

Zoe Richards, Rheolwr Pobl Ifanc a Gofalwyr - Anabledd Dysgu Cymru

Angie Contestabile, Swyddog Polisi ac Ymgyrchoedd - Sense Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan TSANA.


Cyfarfod: 12/01/2017 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 4)

4 Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - sesiwn dystiolaeth 1

Llywodraeth Cymru 

 

Alun Davies AC, Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes

Emma Williams, Dirprwy Gyfarwyddwr, Is-adran Cymorth i Ddysgwyr

Tania Nicholson, Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mair Roberts, Cyfreithwraig

Catherine Lloyd, Cyfreithwraig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Weinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes.

 

Cytunodd y Gweinidog i wneud yr hyn a ganlyn:

 

Llunio amserlen ar gyfer ailgyhoeddi canllawiau ar ddiwallu anghenion gofal iechyd plant a phobl ifanc yn yr ysgol;

 

Rhannu'r wybodaeth a gafwyd gan weithgorau am greu cynlluniau datblygu unigol. 

 


Cyfarfod: 14/12/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 6)

Y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysgiadol (Cymru) - Trafod y dull gweithredu

Papur preifat?

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ddull o ran y Bil a chytunwyd arno.

 


Cyfarfod: 08/12/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 8)

Sesiwn Friffio ar Faterion Technegol ynghylch y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Emma Williams, Dirprwy Cyfarwyddwr Isadran Cefnogaeth i Ddysgwyr ac Uwch Swyddog Cyfrifol y Bil

Tania Nicholson, Pennaeth Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol a Rheolwr y Bil

Paul Williams, Rheolwr Rhaglen Ddeddfwriaethol Anghenion Dysgu Ychwanegol

 

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor bapur briffio ar y Bil.

 


Cyfarfod: 30/11/2016 - Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg (Eitem 5)

5 Llythyr at y Pwyllgor Busnes ynghylch yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru)

Dogfennau ategol:


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu