Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Rheolau Sefydlog

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 09/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Ymgynghoriad ar Filiau Cydgrynhoi

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 4

Cofnodion:

Ystyriodd y Rheolwyr Busnes y Rheol Sefydlog ddrafft a chytunwyd i ddychwelyd ati yn yr hydref, ar ôl trafod gyda'u grwpiau. Cytunwyd hefyd i ysgrifennu at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol i ymgynghori ar y cynigion.

 

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 1.3

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 7

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes yr adroddiad a gofyn am wneud rhai newidiadau. Bydd swyddogion yn gwneud y newidiadau ac yn ailddosbarthu i Reolwyr Busnes i'w cytuno, cyn ei osod yr wythnos hon.

 

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cyngor cyfreithiol ar y cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 1.3

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 12

Cofnodion:

Ystyriodd y Rheolwyr Busnes y cyngor cyfreithiol ar y cynnig i ddiwygio Rheol Sefydlog 1.3. Gofynnwyd i'r swyddogion ddrafftio adroddiad yn nodi pam eu bod wedi penderfynu peidio â bwrw ymlaen â'r newid ar hyn o bryd, ond i adolygu'r Rheolau Sefydlog perthnasol erbyn y chweched Cynulliad.

 

 


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Papur i'w nodi - Llythyr gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Deddfwriaeth (Bil Cymru)

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 19

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i ymgynghori â'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol unwaith y bydd y Pwyllgor Busnes wedi cytuno ar Reol Sefydlog ddrafft ar gyfer Biliau Cydgrynhoi.

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Rheolau Sefydlog


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol – Rheolau Sefydlog 21.8 - 28.11

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 24

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr a gwahoddwyd swyddogion i gyflwyno papur ar effaith Brexit ar y Rheolau Sefydlog ar ôl toriad y Pasg.

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Ymgynghoriad ar Filiau Cydgrynhoi

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 27

Cofnodion:

Diwygio Rheolau Sefydlog: Biliau Cydgrynhoi

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar y weithdrefn amlinellol arfaethedig, a gwnaed cais i'r Ysgrifenyddiaeth gyflwyno Rheolau Sefydlog drafft i'w hystyried. O ran yr un maes o ddiffyg cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Swyddogion y Cynulliad (sbarduno Ystyriaeth Fanwl y Cynulliad), gofynnodd y Rheolwyr Busnes i'r Ysgrifenyddiaeth ddrafftio ar gyfer y ddau opsiwn ac archwilio unrhyw drydydd opsiwn a allai fod ar gael.

 

Nododd y Rheolwyr Busnes lythyr Comisiwn y Gyfraith.

 

 

 

 

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Rheolau Sefydlog

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 30

Cyfarfod: 29/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cynigion i ddiwygio’r Rheolau Sefydlog: RhS12 - Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip (Papur 6, Tudalennau 17 - 21)

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 33

Cofnodion:

Rheolau Sefydlog

 

Cynigion i ddiwygio’r Rheolau Sefydlog: RhS12 - Cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip

 

Cytunodd Rheolwyr Busnes ar y weithdrefn arfaethedig ar gyfer cwestiynau i’r Cwnsler Cyffredinol a’r Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, a chytunodd mewn egwyddor i’r newidiadau arfaethedig i’r Rheol Sefydlog. Bydd adroddiad yn cael ei ddosbarthu i Reolwyr Busnes y tu allan i’r Pwyllgor y prynhawn yma, ac os cytunir, bydd cynnig i ddiwygio Gorchymyn Sefydlog 12 yn cael ei ychwanegu at agenda’r Cyfarfod Llawn yfory, a chyn hynny bydd cynnig i atal y Rheolau Sefydlog er mwyn caniatáu i’r cynnig gael ei drafod.

 

Cytunodd Rheolwyr Busnes â chynnig y Trefnydd i adolygu’r newidiadau mewn ychydig fisoedd.

 

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu