Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Assembly Business

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 02/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 02/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Trefniadau cyflwyno yn ystod toriad yr haf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 4

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Rheolwyr Busnes y trefniadau ar gyfer cyflwyno busnes y cyfarfod llawn yn ystod cyfnod toriad yr haf a chytunwyd ar y trefniadau ar gyfer cyflwyno cwestiynau ysgrifenedig y Cynulliad.

 

 


Cyfarfod: 18/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 9

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur, a chytunodd Caroline Jones i gadarnhau dewisiadau plaid Brexit ar ôl eu cyfarfod grŵp y bore yma.

 

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 14

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i leihau maint y saith pwyllgor polisi a deddfwriaeth wyth-Aelod i chwe Aelod yr un. Gofynnwyd i swyddogion ysgrifennu at Blaid Brexit ac Aelodau Annibynnol i ofyn am eu dewisiadau ar gyfer y lleoedd sy'n weddill ar Bwyllgorau.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd y dylai dyraniad amser y Cyfarfod Llawn i grwpiau gwrthbleidiau ddilyn y gymhareb 11:10:4, er mwyn cynnal adlewyrchiad manwl o faint cymharol y grwpiau.

 

Nododd y Rheolwyr Busnes fod y Llywydd wedi cytuno i ganiatáu i Grŵp Brexit ofyn dau gwestiwn Arweinydd i'r Prif Weinidog, ac enwebu tri Gweinidog i ofyn dau gwestiwn llefarydd iddynt.

 

 


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Dai Lloyd AC

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 19

Cofnodion:

Ar gais yr Aelod, cytunodd y Rheolwyr Busnes i drefnu dadl yn y Cyfarfod Llawn ar gyfer 19 Mehefin mewn perthynas â Rheoliadau y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019.

 

 

 


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan Mick Antoniw: Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 24

Cofnodion:

The Committee considered the letter and received oral legal and procedural advice at the meeting of 21 May. Business Managers agreed to defer a decision until their next meeting and to consult with their groups in the meantime.Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 27

Cofnodion:

Business Managers discussed the paper and agreed to continue discussions outside of the Committee and return to the matter at the next meeting.

 


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Aelodaeth Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 32
 • Cyfyngedig 33

Cofnodion:

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau.

 

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i barhau â thrafodaethau y tu allan i'r Pwyllgor a dychwelyd at y mater yr wythnos nesaf.

 

 

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 36

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i barhau â thrafodaethau y tu allan i'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amseru ar gyfer dadleuon 30 munud y gwrthbleidiau yn y Cyfarfod Llawn

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 39

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i ddychwelyd ato yr wythnos nesaf ar ôl ymgynghori â'u grwpiau.

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Derbyniadwyedd cynigion

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 46

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y papur.

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Cais i drefnu dadl ar NNDM7031

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 49

Cofnodion:

Cytunodd Rheolwyr Busnes i'r cais a chytunodd i ddychwelyd at y mater ar ôl toriad y Pasg.

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Sesiwn ar y Cyd rhwng y Cynulliad a Senedd Ieuenctid Cymru

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 52

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor i eitem fusnes ar y cyd rhwng Senedd Ieuenctid Cymru a'r Cynulliad ar 26 Mehefin 2019 ac, yn unol â Rheol Sefydlog 13.3, cytunwyd y dylai'r Llywydd wahodd rhai o Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru i gymryd rhan yn nhrafodion y Cynulliad at y diben hwnnw.

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Dyddiadau toriadau'r Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 57

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar ddyddiadau'r toriadau ar gyfer Hanner Tymor mis Hydref 2019 a Thoriad y Nadolig 2019.

 

Gan fod Dydd Calan ar ddydd Mercher yn 2020, ni fydd yn bosibl cynnal shifflad o'r cwestiynau llafar, nac i gynigion gael eu cyflwyno ar y dyddiau arferol yn ystod wythnos olaf y toriad, fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i dderbyn busnes ar gyfer 7 ac 8 Ionawr yn ystod wythnos gyntaf y toriad, drwy gynnal balot y cwestiynau llafar ddydd Llun 16 Rhagfyr, gyda'r terfyn amser ar gyfer shifflad y cwestiynau i'r Gweinidogion am 3:30 ddydd Mercher 18 Rhagfyr. Er mwyn caniatáu digon o amser i ystyried gwelliannau i gynigion ar gyfer y Cyfarfodydd Llawn cyntaf yn ôl ym mis Ionawr, cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylid gosod y terfyn amser ar gyfer cynigion ar 7 ac 8 Ionawr am 6pm ddydd Mercher 18 Rhagfyr. Bydd y terfynau amser ar gyfer gwelliannau i gynigion ac ar gyfer cwestiynau i'r Prif Weinidog yn dilyn y drefn arferol.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd y gellid rhoi ystyriaeth yn nes at yr amser i drefnu busnes ar gyfer wythnos gyntaf mis Ionawr a fyddai'n amharu leiaf ar gyflwyno.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar y dyddiadau dros dro ar gyfer Hanner Tymor y Gwanwyn a Toriad y Pasg 2020.

 

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Trefniadau Cyflwyno yn ystod Toriad y Pasg

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 60

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar y trefniadau cyflwyno ar gyfer toriad y Pasg, Calan Mai a hanner tymor y Sulgwyn

 

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 22/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Coladu Canllawiau a gyhoeddwyd gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 65

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes ddiben a chynnwys y papur, a chytunodd i drafod y papur eto ymhen pythefnos.

 


Cyfarfod: 04/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gweithdrefnau ar gyfer Ymddeoliad ac Enwebiad Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 68

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y papur.

 


Cyfarfod: 04/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 27/11/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Cynulliad


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu