Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Assembly Business

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7.1)

Senedd Clwyd

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cyfarfod: 11/02/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7.)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 03/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Dyddiadau Toriad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 5

Cofnodion:

Business Managers confirmed the recess dates for Whitsun Half Term and Summer Recess 2020, and agreed the provisional recess dates for October Half Term and Christmas Recess 2020. They noted that the fact of Christmas and New Year’s Day falling on a Friday meant that the recess period would fall later than has recently been the case.

 

 


Cyfarfod: 03/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 26/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Trefniadau Cyflwyno

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 10

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Rheolwyr Busnes y trefniadau ar gyfer cyflwyno busnes y cyfarfod llawn a gwelliannau yn ystod cyfnod toriad y Nadolig a chytunwyd ar y trefniadau ar gyfer cyflwyno cwestiynau ysgrifenedig y Cynulliad.

 

 

 

 


Cyfarfod: 26/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 02/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 02/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Trefniadau cyflwyno yn ystod toriad yr haf

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Cadarnhaodd y Rheolwyr Busnes y trefniadau ar gyfer cyflwyno busnes y cyfarfod llawn yn ystod cyfnod toriad yr haf a chytunwyd ar y trefniadau ar gyfer cyflwyno cwestiynau ysgrifenedig y Cynulliad.

 

 


Cyfarfod: 18/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 22

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur, a chytunodd Caroline Jones i gadarnhau dewisiadau plaid Brexit ar ôl eu cyfarfod grŵp y bore yma.

 

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Dai Lloyd AC

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 27

Cofnodion:

Ar gais yr Aelod, cytunodd y Rheolwyr Busnes i drefnu dadl yn y Cyfarfod Llawn ar gyfer 19 Mehefin mewn perthynas â Rheoliadau y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019.

 

 

 


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 30

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i leihau maint y saith pwyllgor polisi a deddfwriaeth wyth-Aelod i chwe Aelod yr un. Gofynnwyd i swyddogion ysgrifennu at Blaid Brexit ac Aelodau Annibynnol i ofyn am eu dewisiadau ar gyfer y lleoedd sy'n weddill ar Bwyllgorau.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd y dylai dyraniad amser y Cyfarfod Llawn i grwpiau gwrthbleidiau ddilyn y gymhareb 11:10:4, er mwyn cynnal adlewyrchiad manwl o faint cymharol y grwpiau.

 

Nododd y Rheolwyr Busnes fod y Llywydd wedi cytuno i ganiatáu i Grŵp Brexit ofyn dau gwestiwn Arweinydd i'r Prif Weinidog, ac enwebu tri Gweinidog i ofyn dau gwestiwn llefarydd iddynt.

 

 


Cyfarfod: 04/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Llythyr gan Mick Antoniw: Cynnig i ddiwygio Rheolau Sefydlog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 37

Cofnodion:

The Committee considered the letter and received oral legal and procedural advice at the meeting of 21 May. Business Managers agreed to defer a decision until their next meeting and to consult with their groups in the meantime.Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 40

Cofnodion:

Business Managers discussed the paper and agreed to continue discussions outside of the Committee and return to the matter at the next meeting.

 


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 14/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Aelodaeth Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 45
 • Cyfyngedig 46

Cofnodion:

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau.

 

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i barhau â thrafodaethau y tu allan i'r Pwyllgor a dychwelyd at y mater yr wythnos nesaf.

 

 

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Effaith newidiadau diweddar i aelodaeth grwpiau ar bwyllgorau.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 49

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i barhau â thrafodaethau y tu allan i'r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amseru ar gyfer dadleuon 30 munud y gwrthbleidiau yn y Cyfarfod Llawn

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 52

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i ddychwelyd ato yr wythnos nesaf ar ôl ymgynghori â'u grwpiau.

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Derbyniadwyedd cynigion

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 57

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y papur.

 


Cyfarfod: 30/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Cais i drefnu dadl ar NNDM7031

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 62

Cofnodion:

Cytunodd Rheolwyr Busnes i'r cais a chytunodd i ddychwelyd at y mater ar ôl toriad y Pasg.

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Sesiwn ar y Cyd rhwng y Cynulliad a Senedd Ieuenctid Cymru

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 65

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes mewn egwyddor i eitem fusnes ar y cyd rhwng Senedd Ieuenctid Cymru a'r Cynulliad ar 26 Mehefin 2019 ac, yn unol â Rheol Sefydlog 13.3, cytunwyd y dylai'r Llywydd wahodd rhai o Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru i gymryd rhan yn nhrafodion y Cynulliad at y diben hwnnw.

 


Cyfarfod: 02/04/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Trefniadau Cyflwyno yn ystod Toriad y Pasg

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 70

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar y trefniadau cyflwyno ar gyfer toriad y Pasg, Calan Mai a hanner tymor y Sulgwyn

 

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Dyddiadau toriadau'r Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 73

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar ddyddiadau'r toriadau ar gyfer Hanner Tymor mis Hydref 2019 a Thoriad y Nadolig 2019.

 

Gan fod Dydd Calan ar ddydd Mercher yn 2020, ni fydd yn bosibl cynnal shifflad o'r cwestiynau llafar, nac i gynigion gael eu cyflwyno ar y dyddiau arferol yn ystod wythnos olaf y toriad, fel sydd wedi digwydd yn y gorffennol. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i dderbyn busnes ar gyfer 7 ac 8 Ionawr yn ystod wythnos gyntaf y toriad, drwy gynnal balot y cwestiynau llafar ddydd Llun 16 Rhagfyr, gyda'r terfyn amser ar gyfer shifflad y cwestiynau i'r Gweinidogion am 3:30 ddydd Mercher 18 Rhagfyr. Er mwyn caniatáu digon o amser i ystyried gwelliannau i gynigion ar gyfer y Cyfarfodydd Llawn cyntaf yn ôl ym mis Ionawr, cytunodd y Rheolwyr Busnes y dylid gosod y terfyn amser ar gyfer cynigion ar 7 ac 8 Ionawr am 6pm ddydd Mercher 18 Rhagfyr. Bydd y terfynau amser ar gyfer gwelliannau i gynigion ac ar gyfer cwestiynau i'r Prif Weinidog yn dilyn y drefn arferol.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd y gellid rhoi ystyriaeth yn nes at yr amser i drefnu busnes ar gyfer wythnos gyntaf mis Ionawr a fyddai'n amharu leiaf ar gyflwyno.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar y dyddiadau dros dro ar gyfer Hanner Tymor y Gwanwyn a Toriad y Pasg 2020.

 

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 22/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Coladu Canllawiau a gyhoeddwyd gan y Llywydd o dan Reol Sefydlog 6.17

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 78

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes ddiben a chynnwys y papur, a chytunodd i drafod y papur eto ymhen pythefnos.

 


Cyfarfod: 04/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Gweithdrefnau ar gyfer Ymddeoliad ac Enwebiad Prif Weinidog

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 81

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y papur.

 


Cyfarfod: 04/12/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Busnes y Cynulliad


Cyfarfod: 27/11/2018 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Busnes y Cynulliad


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu