Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Deddf Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) 2018

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 16/04/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 8)

8 Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

CLA(5)-11-18 – Papur 22 - Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid: Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet.

 


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 11)

Dadl: Cyfnod 4 y Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 18.12

Un unol â Rheol Sefydlog 26.67, gwnaeth Arweinydd y Tŷ ddatganiad ei bod wedi derbyn gorchymyn gan Ei Mawrhydi y Frenhines a Dug Cernyw i roi gwybod i’r Cynulliad fod y ddau, ar ôl cael gwybod am gynnwys y Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru), wedi rhoi eu cydsyniad i’r Bil.

Cynnig Cyfnod 4 i gymeradwyo’r Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru).

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

1

13

53

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 21/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 10)

Dadl: Cyfnod 3 y Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, caiff y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Egwyddorion a llywodraethu amgylcheddol
9

2. Dyletswydd i adrodd ar gydsyniad Gweinidogion Cymru (Adrannau 14 a 15)
3

3. Diddymu’r Ddeddf
1, 2, 4, 5, 6, 8

4. Gweithdrefnau – gwelliant technegol
7

Dogfennau ategol
Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2
Memorandwm Esboniadol
Rhestr o Welliannau wedi’u didoli
Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 17.33

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.36, cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn y drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 9:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

19

1

33

53

Gwrthodwyd gwelliant 9.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

51

1

1

53

Derbyniwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

35

53

Gwrthodwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

18

0

35

53

Gwrthodwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

1

5

53

Derbyniwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

6

0

53

Derbyniwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

6

0

53

Derbyniwyd gwelliant 6.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

6

0

53

Derbyniwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 8:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

47

6

0

53

Derbyniwyd gwelliant 8.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.


Cyfarfod: 20/03/2018 - Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan (Eitem 1)

Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru)  - Cyfnod 2: Ystyried Gwelliannau

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.21, bydd y Pwyllgor yn gwaredu’r gwelliannau i’r Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) yn y drefn a ganlyn: Adrannau 1 – 20; Atodlenni 1 - 2.

 

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

 

1. Adran 4 – Deddfiadau sy’n deillio o’r UE

1, 2, 3, 4

 

2. Enwau bwydydd gwarchodedig

7, 11

 

3. Adran 11 – pŵer i wneud darpariaeth sy’n cyfateb i gyfraith yr UE ar ôl y diwrnod ymadael

8, 12, 14

 

4. Adrannau 13 ac 14 – Cydsyniad Gweinidogion Cymru

9

 

5. Egwyddorion amgylcheddol

10, 15

 

6. Gweithdrefnau

5, 13, 6

 

Dogfennau atedol:    

Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Rhestr o welliannau wedi’u didoli

Grwpio gwelliannau

 

 

 

 

Cofnodion:

1.1 Croesawodd y Llywydd Holl Aelodau’r Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan.

1.2 Dywedodd y Llywydd y byddai’r Pwyllgor o’r Cynulliad Cyfan yn ystyried y gwelliannau yn y drefn ganlynol:

Adrannau 1 – 20, Atodlenni 1 – 2.

1.3 Trafododd y Pwyllgor y gwelliannau a ganlyn, a'u gwaredu:

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

39

11

1

51

Derbyniwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 7:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

25

1

28

54

Gwrthodwyd gwelliant 7.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

12

2

54

Derbyniwyd gwelliant 2.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

12

1

54

Derbyniwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

41

12

1

54

Derbyniwyd gwelliant 4.

Derbyniwyd gwelliant 8, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Tynnwyd gwelliant 9 yn ôl.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 10:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

21

2

33

56

Gwrthodwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

26

2

28

56

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Derbyniwyd gwelliant 12, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 5, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 13, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 14, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Derbyniwyd gwelliant 6, yn unol â Rheol Sefydlog 17.34(i).

Ni chynigiwyd gwelliant 15.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 2 i ben.

 


Cyfarfod: 13/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6)

Cynnig i gymeradwyo'r Penderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

NDM6687 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirir ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.58

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6687 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, at ddibenion unrhyw ddarpariaethau sy’n deillio o’r  Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru), yn cytuno i unrhyw gynnydd mewn gwariant o’r math y cyfeirir ato yn Rheol Sefydlog 26.69, sy’n codi o ganlyniad i’r Bil.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

1

13

54

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 13/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Dadl: Egwyddorion Cyffredinol y Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

NDM6686 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.102:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru).

Gosodwyd y Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 7 Mawrth 2018.

Dogfen Ategol
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.57

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6686 Mark Drakeford (Gorllewin Caerdydd)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.102:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru).

Gosodwyd y Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 7 Mawrth 2018.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

40

1

13

54

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 12/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 6)

6 Briff Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cafodd Aelodau eu briffio ar Fil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru).

 


Cyfarfod: 12/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

3 Papur i'w nodi 4 - Crynodeb Bil Briff Ymchwil a Chyfreithiol: Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.4 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 12/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 7)

Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 12/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

6 Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru): sesiwn dystiolaeth

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid;

Robert Parry, Llywodraeth Cymru;
Rhys Davies, Llywodraeth Cymru.

 

 

CLA(5)-09-18 – Sesiwn friffio gyfreithiol

Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) - Crynodeb o’r Bil

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid.

 


Cyfarfod: 06/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 10)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.98(ii) i gytuno ar amserlen ar gyfer y Bil a elwir yn Fil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

NDM6673 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.98(ii) yn: Cytuno y bydd yr amserlen ar gyfer Bil Brys llywodraeth a gaiff ei alw'n Fil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) fel ag y mae yn yr Amserlen ar gyfer ystyried Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 27 Chwefror 2018.

 

Cofnodion:

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6673 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.98(ii) yn: Cytuno y bydd yr amserlen ar gyfer Bil Brys llywodraeth a gaiff ei alw'n Fil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) fel ag y mae yn yr Amserlen ar gyfer ystyried Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 27 Chwefror 2018.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

43

0

11

54

Derbyniwyd y cynnig.

 


Cyfarfod: 06/03/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 9)

Cynnig o dan Reol Sefydlog 26.95 fod Bil a elwir yn Fil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru) yn cael ei drin fel Bil Brys y Llywodraeth

NDM6672 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.95 yn: Cytuno bod Bil llywodraeth a gaiff ei alw'n Fil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) a gyflwynir yn y Cynulliad, yn cael ei drin fel Bil Brys llywodraeth.  Yn unol â Rheol Sefydlog 26.95A, gosodwyd datganiad ynglŷn â'r Bil a gaiff ei alw'n Fil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 27 Chwefror 2018.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitemau am 17.57

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6672 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.95 yn: Cytuno bod Bil llywodraeth a gaiff ei alw'n Fil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) a gyflwynir yn y Cynulliad, yn cael ei drin fel Bil Brys llywodraeth.  Yn unol â Rheol Sefydlog 26.95A, gosodwyd datganiad ynglŷn â'r Bil a gaiff ei alw'n Fil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 27 Chwefror 2018.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

0

10

54

Derbyniwyd y cynnig.


Cyfarfod: 05/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Bil Cyfraith sy’n Deillio o’r Undeb Ewropeaidd (Cymru)

CLA(5)-08-18 – Papur 9 – briffio cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y briff cyfreithiol mewn perthynas â'r Bil a gyhoeddir yn ddiweddarach yr wythnos hon.

 


Cyfarfod: 05/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 7)

7 Sesiwn graffu gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

Mark Drakeford, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 


Cyfarfod: 05/03/2018 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 6)

Sesiwn friffio cyfreithiol ar y Gyfraith sy'n deillio o Fil Undeb Ewropeaidd (Cymru)

Elisabeth Jones, Prif Gynghorydd Cyfreithiol, Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Cofnodion:

Sesiwn friffio cyfreithiol ar y Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru).

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu