Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5.)

5. Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod gohebiaeth sydd wedi dod i law

Papur 2 – Ymateb gan y Llywydd i adroddiad ac argymhellion y Pwyllgor Cyllid ynghylch goblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Papur 3 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – 3 Medi 2019

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 18/09/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 6.)

Cynnig o dan Rheol Sefydlog 26.17(iii) mewn perthynas â’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

NDM7134 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.17(iii), yn cytuno y dylai trafodion Cyfnod 2 y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) gael eu hystyried gan Bwyllgor o’r Cynulliad Cyfan.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 13.12)

13.12 Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-24-19 - Papur 69 - Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 13 Awst 2019

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 13.2)

13.2 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd a’r Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-24-19 – Papur 59 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd a’r Cwnsler Cyffredinol, 17 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 13.11)

13.11 Llythyr gan y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-24-19 - Papur 68 - Llythyr gan y Llywydd, 13 Awst 2019

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 13.8)

13.8 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol: Hawliau pleidleisio i garcharorion

CLA(5)-24-19 – Papur 65   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 26 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 13.7)

13.7 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at y Llywydd: Hawliau pleidleisio i garcharorion.

CLA(5)-24-19– Papur 64   Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 26 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 13.4)

13.4 Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau: Hawliau pleidleisio i garcharorion.

CLA(5)-24-19 – Papur 61   Llythyr gan y Llywydd at Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau, 23 Gorffennaf 2019

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 15/07/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 5)

5 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-23-19 – Papur 10 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 10 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 10/07/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 7)

Dadl ar Egwyddorion Cyffredinol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

NDM7115 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

Gosodwyd y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 12 Chwefror 2019.

Gosodwyd adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) gerbron y Cynulliad ar 28 Mehefin 2019.

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.30

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM7115 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 26.11:

Yn cytuno i egwyddorion cyffredinol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

Gosodwyd y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) a'r Memorandwm Esboniadol gerbron y Cynulliad ar 12 Chwefror 2019.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

42

0

9

51

Derbyniwyd y cynnig.   


Cyfarfod: 08/07/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 8)

8 Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-22-19 – Papur 26 – Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid, 27 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd.

 


Cyfarfod: 01/07/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-21-19 – Papur 13 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 25 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol.

 


Cyfarfod: 27/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 PTN1 - Llythyr gan y Llywydd ynghylch ariannu'r Comisiwn Etholiadol a'i atebolrwydd - 13 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 24/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 7)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) Y wybodaeth ddiweddaraf

Cofnodion:

Rhoddodd y Clerc ddiweddariad byr ar y trefniadau cyhoeddi ar gyfer adroddiad y Pwyllgor ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 17/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-19-19 – Papur 10 - Llythyr gan y Llywydd, 13 Mehefin 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 17/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 8)

8 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-19-19 – Papur 14 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Roedd David Melding AC yn bresennol fel dirprwy i Suzy Davies AC ar gyfer yr eitem hon.

Trafododd y Pwyllgor y fersiwn ddiwygiedig o’i adroddiad drafft ar y Bil, a thrafododd newidiadau pellach y dylid eu gwneud. Cytunodd aelodau’r Pwyllgor i gwblhau’r adroddiad y tu allan i’r Pwyllgor.

 


Cyfarfod: 10/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

3 Llythyr gan y Comisiwn Etholiadol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-18-19 – Papur 3 – Llythyr gan y Comisiwn Etholiadol, 24 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 10/06/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

6 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-18-19 – Papur briffio'r Gwasanaeth Ymchwil

CLA(5)-18-19 – Papur briffio cyfreithiol

CLA(5)-18-19 – Papur 6 - Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd a chytunodd y Pwyllgor newidiadau i'r adroddiad drafft. Bydd fersiwn ddiwygiedig yn cael ei hystyried yn y cyfarfod nesaf.

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 8)

8 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 3 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft â rhai mân newidiadau.

 


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-16-19 – Papur 8 – Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd, 16 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Llywydd at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Gweinidog Addysg: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-16-19 – Papur 6 - Llythyr gan y Llywydd at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Gweinidog Addysg, 8 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

4 Llythyr gan y Llywydd at y Pwyllgor Cyllid: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-16-19 – Papur 5 - Llythyr gan y Llywydd at y Pwyllgor Cyllid, 7 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 20/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

6 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – materion allweddol

CLA(5)-16-19 – Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil – Cofrestru etholiadol yn yr Alban

CLA(5)-16-19 – Briff Cyfreithiol

CLA(5)-16-19 – Materion Allweddol – Papur Cwmpasu

CLA(5)-16-19 – Papur materion allweddol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol sydd i'w cynnwys yn ei adroddiad.

 


Cyfarfod: 15/05/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 1)

1 Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 1 – Adroddiad drafft ar oblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Papur 2 - Llythyr gan y Llywydd ar y Bil Senedd ac Etholiadau - 7 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft, yn amodol ar ddiwygiadau.

 

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 9)

9 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

CLA(5)-14-19 – Papur 4 - Ymatebion i’r ymgynghoriad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 7)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 13

Elin Jones AC, y Llywydd a'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil

Anna Daniel, Comisiwn y Cynulliad

Matthew Richards, Comisiwn y Cynulliad

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Elin Jones AC, y Llywydd a'r Aelod sy'n Gyfrifol am y Bil; Anna Daniel, Comisiwn y Cynulliad; a Matthew Richards, Comisiwn y Cynulliad.

 

Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Llywydd gyda chwestiynau ychwanegol.

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 2)

2 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 12

Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg

John Pugsley, Pennaeth Tîm Cangen Cefnogi Pynciau 7-19, Llywodraeth Cymru

 

 

CLA(5)-14-19 – Briff Ymchwil

CLA(5)-14-19 – Nodyn ar ymweliad ag ysgol

CLA(5)-14-19 – Nodyn ar waith ymgysylltu y tîm Cyfathrebu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Kirsty Williams AC, y Gweinidog Addysg, a John Pugsley, Pennaeth Tîm Cangen Cefnogi Pynciau 7-19, Llywodraeth Cymru.

 


Cyfarfod: 07/05/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 6)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 12)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth.

 


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 10)

10 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 11

Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

 

CLA(5)-13-19 – Papur briffio 3

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad a Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid.

 


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 9)

9 Llythyr gan y Llywydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-13-19 – Papur 18 – Llythyr gan y Llywydd, 2 Ebrill 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

3 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 10

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol

Chris Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Chyfiawnder

Bethan Roberts, Cyfreithiwr

Lisa James, Dirprwy Gyfarwyddwr, Yr Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol

 

CLA(5)-13-19 – Papur briffio 2

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Cwnsler Cyffredinol.

 

Cytunodd y Cwnsler Cyffredinol i ddarparu gwybodaeth ynghylch Adran 27 o’r Bil cyn diwedd Cyfnod 1.

 


Cyfarfod: 29/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 2)

2 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 9

Amanda Bebb, Dirprwy Gadeirydd Cymru, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Peter Stanyon, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Rhys George, Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol

Professor Elan Closs Stephens, Comisiynydd Etholiadol Cymru

Bob Posner, Prif Weithredwr, Comisiwn Etholiadol

Rhydian Thomas, Pennaeth Y Comisiwn Etholiadol, Cymru

 

CLA(5)-13-19 – Papur briffio 1

CLA(5)-13-19 – Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig (Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol)

CLA(5)-13-19 – Papur 2 Tystiolaeth ysgrifenedig (Comisiwn Etholiadol)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Amanda Bebb, Dirprwy Gadeirydd Cymru, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol; Peter Stanyon, Prif Weithredwr, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol; Rhys George, Rheolwr Gwasanaethau Etholiadol, Cymdeithas y Gweinyddwyr Etholiadol; Yr Athro Elan Closs Stephens, Comisiynydd Etholiadol Cymru; Bob Posner, Prif Weithredwr, y Comisiwn Etholiadol; a Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru.

 

Cytunodd y Comisiwn Etholiadol i ddarparu gwybodaeth ychwanegol am gofrestru pleidleiswyr yn yr Alban.

 

Ataliodd y Cadeirydd y cyfarfod o dan Reol Sefydlog 17.47 am 5 munud cyn eitem 3.

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 1)

Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn friffio breifat

Dr Toby James, Prifysgol East Anglia, Cynghorydd Arbenigol i'r Pwyllgor Cyllid   

 

Cofnodion:

1.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio breifat ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) gan Dr Toby James o Brifysgol East Anglia.

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Comisiwn y Cynulliad 1

 • Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad
 • Nia Morgan, Cyfarwyddwr Cyllid

 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Memorandwm Esboniadol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Manon Antoniazzi, Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad a Nia Morgan, y Cyfarwyddwr Cyllid.

 

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 04/04/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Comisiwn y Cynulliad 2

 • Y Llywydd, Elin Jones AC
 • Anna Daniel, Pennaeth y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol
 • Tom Jackson, Rheolwr Bil

 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Memorandwm Esboniadol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Llywydd, Elin Jones AC; Anna Daniel, Pennaeth y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol a Tom Jackson, Rheolwr y Bil.

 

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 12)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law mewn perthynas â Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 8)

8 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 6

Yr Athro David Egan, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Yr Athro Ellen Hazelkorn, BH Associates

 

CLA(5)-12-19 – Papur briffio 2

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Ellen Hazelkorn a'r Athro David Egan.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 10)

10 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 8

Rob Williams, Cyfarwyddwr NAHT Cymru

 

CLA(5)-12-19 – Papur 37 – Tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Rob Williams, Cyfarwyddwr NAHT Cymru.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 9)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 7

Colin Everett, Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint, Cymdeithas Prif Weithredwyr ac Uwch-reolwyr Awdurdodau Lleol Cymru;

Daniel Hurford, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

 

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Colin Everett, Prif Weithredwr Cyngor Sir y Fflint a chan Daniel Hurford, Pennaeth Polisi (Gwella a Llywodraethu), Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.

 


Cyfarfod: 01/04/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 2)

2 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 5

Jess Blair, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Diwygio Etholiadol

 

CLA(5)-12-19 – Papur briffio

CLA(5)-12-19 – Papur 1 – Tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jess Blair, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Diwygio Etholiadol.

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 27/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Sesiwn graffu y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): y Comisiwn Etholiadol

 • Elan Closs Stephens, Comisiynydd Etholiadol Cymru
 • Kieran Rix, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol y DU
 • Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru

 

FIN(5)-09-19 Papur 1: papur y Comisiwn Etholiadol ynghylch y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Elen Closs Stephens, Comisiynydd Etholiadol Cymru; Kieran Rix, Cyfarwyddwr Cyllid a Gwasanaethau Corfforaethol y DU; a Rhydian Thomas, Pennaeth y Comisiwn Etholiadol, Cymru.

 

3.2 Cytunodd y Comisiwn Etholiadol i ddarparu i'r Pwyllgor ffigurau am gostau wedi'u diweddaru yn gysylltiedig â'r broses o ddiwygio cofrestru etholiadol.

 


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 10)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 4

Yr Athro Roger Awan-Scully, Canolfan Llywodraethiant Cymru

 

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Roger Awan-Scully.

 


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 9)

9 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 3

Keith Bush QC

 

CLA(5)-11-19 – Papur 47 - Tystiolaeth ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Keith Bush QC.

 


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 8)

8 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 2

Yr Athro Laura McAllister, Cadeirydd y Grŵp Panel Arbenigol

 

CLA(5)-11-19 - Papur briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Laura McAllister.

 


Cyfarfod: 25/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 12)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 21/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 21/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 3)

3 Sesiwn graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau: Llywodraeth Cymru

 • Y Cwnsler Cyffredinol, Jeremy Miles AC
 • Chris Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Chyfiawnder
 • Angharad Thomas-Richards, Ymgynghorydd y Rhaglen Diwygio Etholiadol

 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Memorandwm Esboniadol Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

Papur 1 – Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – briff gan yr ymgynghorydd arbenigol

Papur 2 – gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol; Chris Warner, Dirprwy Gyfarwyddwr, Cyfansoddiad a Chyfiawnder; ac Angharad Thomas-Richards, Ymgynghorydd y Rhaglen Diwygio Etholiadol ar gyfer y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 13/03/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 4)

4 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - Sesiwn friffio technegol

Swyddogion y Comisiwn

·         Anna Daniel, Pennaeth y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol

·         Matthew Richards, Pennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol

·         Tom Jackson, Clerc/Rheolwr y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol.

 

Swyddogion Llywodraeth Cymru

·         Angharad Thomas Richards, Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol

·         Sian Williams, Democratiaeth, Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol.

 

Papur 1 - Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – Sesiwn friffio technegol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Cafodd y Pwyllgor sesiwn friffio technegol ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) gan y canlynol:

 

Swyddogion Comisiwn y Cynulliad

 • Anna Daniel, Pennaeth y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol
 • Matthew Richards, Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol
 • Tom Jackson, Clerc/Rheolwr y Bil - Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), y Gwasanaeth Trawsnewid Strategol.

 

Swyddogion Llywodraeth Cymru

 • Angharad Thomas Richards; Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol
 • Siân Williams, Is-adran Democratiaeth Llywodraeth Leol

 


Cyfarfod: 11/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 11)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Trafod y dystiolaeth


Cyfarfod: 11/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 2)

2 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Sesiwn dystiolaeth 1

Elin Jones AC, y Llywydd a'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil;

Anna Daniel, Comisiwn y Cynulliad;

Matthew Richards, Comisiwn y Cynulliad

 

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Memorandwm esboniadol

 

CLA(5)-09-19 - Papur briffio

CLA(5)-09-19 - Papur briffio cyfreithiol

 

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): brîff technegol gan swyddogion

Cofnodion:

Cafodd y Pwyllgor sesiwn briffio technegol gan swyddogion Comisiwn y Cynulliad a Llywodraeth Cymru. 

 


Cyfarfod: 04/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 4)

Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Cynigion ar gyfer gwaith allgymorth

CLA(5)-08-19 – Gwaith allgymorth briffio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor bapur gan y Gwasanaeth Allgymorth, a chytunodd ar y modd y byddai’n ymgysylltu’n ehangach fel rhan o’r gwaith o graffu ar y Bil.

 


Cyfarfod: 20/02/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): dull o gynnal y gwaith craffu

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar ei ddull.

 


Cyfarfod: 18/02/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 14)

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - dull o graffu ar Gyfnod 1

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

CLA(5)-07-19 – Papur 48 - dull o graffu ar Gyfnod 1

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ddull o graffu ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), a chytunwyd ar hyn. Fel Comisiynydd, nid oedd Suzy Davies AC yn bresennol ar gyfer yr eitem.

 


Cyfarfod: 18/02/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 9)

9 Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru): Gohebiaeth

CLA(5)-07-19 – Papur 41 – Llythyr gan y Llywydd

CLA(5)-07-19 – Papur 42 – Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth gan y Llywydd a'r Cwnsler Cyffredinol mewn perthynas â Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 13/02/2019 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 5)

Datganiad gan y Llywydd: Cyflwyno Bil arfaethedig y Comisiwn - Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.23

 


Cyfarfod: 12/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 216

Cofnodion:

Cafodd yr eitem hon ei chadeirio gan y Dirprwy Lywydd gan mai'r Llywydd yw'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol am hyblygrwydd yn amseriad eu cyfarfodydd er mwyn caniatau ar gyfer craffu ar y Bil.

 

 


Cyfarfod: 14/01/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol (Eitem 3)

3 Papur 2 i'w nodi - Gohebiaeth gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - 8 Ionawr 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.2 Nodwyd y papur.

 


Cyfarfod: 08/01/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 223

Cofnodion:

Cadeiriodd y Dirprwy Lywydd yr eitem hon gan mai’r Llywydd yw'r Aelod sy'n gyfrifol am y Bil.

 

Ystyriodd Rheolwyr Busnes y papur a ph'un ai'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ddylai fod yn gyfrifol am ystyried egwyddorion cyffredinol y Bil. Nododd Darren Millar fod gwrthdaro buddiannau yn achos un aelod o’r Pwyllgor hwn sydd hefyd yn aelod o Gomisiwn y Cynulliad, ac awgrymodd y dylid cyfeirio'r Bil at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol. Nodwyd hefyd fod y Pwyllgor hwnnw'n cynnwys Aelod o'r Comisiwn.

 

O gofio mai'r penderfyniad cyntaf yw ymgynghori ynghylch yr amserlen arfaethedig ar gyfer y Bil, cytunodd y Rheolwyr Busnes i ymgynghori â’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol a’r Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol cyn penderfynu at ba bwyllgor y dylid cyfeirio’r mater.

 

O ran mater yr amserlen arfaethedig, cododd y Trefnydd yr effaith bosibl ar Fil Etholiadau Lleol y Llywodraeth os bydd unrhyw oedi wrth gyflwyno’r Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru).

 


Cyfarfod: 29/11/2018 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Goblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) sydd i ddod

Papur 4 – Goblygiadau ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) sydd i ddod

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor i benodi Ymgynghorydd Annibynnol i gynorthwyo'r Aelodau gyda'u gwaith craffu ariannol ar y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) sydd i ddod.

 


Cyfarfod: 15/10/2018 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 3)

3 Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-25-18 – Papur 1 - Datganiad Ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y datganiad ysgrifenedig.


Cyfarfod: 10/10/2018 - Y Cyfarfod Llawn (Eitem 9)

Dadl yn ceisio cytundeb y Cynulliad i gyflwyno Bil arfaethedig y Comisiwn - Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru)

NDM6821 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1.  Yn nodi adroddiad Comisiwn y Cynulliad: "Creu Senedd i Gymru, adroddiad yr ymgynghoriad", Hydref 2018;

2. Yn nodi datganiad ysgrifenedig Comisiwn y Cynulliad: Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru);

3. Yn cytuno i ganiatáu i Gomisiwn y Cynulliad gyflwyno Bil i:

a)    newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru,

b)   ymestyn yr etholfraint ar gyfer etholiadau’r Cynulliad,

c)    diwygio’r gyfraith yn ymwneud ag anghymhwyso, a

d)   gwneud newidiadau eraill i drefniadau etholiadol a threfniadau mewnol y Cynulliad, a newidiadau sy’n gysylltiedig â hwy.

Creu Senedd i Gymru, adroddiad yr ymgynghoriad   

Datganiad ysgrifenedig Comisiwn y Cynulliad: Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru)

 

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.05

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y Cyfnod Pleidleisio.

NDM6821 Elin Jones (Ceredigion)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1.  Yn nodi adroddiad Comisiwn y Cynulliad: "Creu Senedd i Gymru, adroddiad yr ymgynghoriad", Hydref 2018;

2. Yn nodi datganiad ysgrifenedig Comisiwn y Cynulliad: Bil Senedd Cymru ac Etholiadau (Cymru);

3. Yn cytuno i ganiatáu i Gomisiwn y Cynulliad gyflwyno Bil i:

a)    newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru,

b)   ymestyn yr etholfraint ar gyfer etholiadau’r Cynulliad,

c)    diwygio’r gyfraith yn ymwneud ag anghymhwyso, a

d)   gwneud newidiadau eraill i drefniadau etholiadol a threfniadau mewnol y Cynulliad, a newidiadau sy’n gysylltiedig â hwy.

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

44

3

1

48

Derbyniwyd y cynnig.


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu