Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Pwyllgorau

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 2

Cofnodion:

Yn amodol ar gyfarwyddyd cyffredinol i bwyllgorau ganolbwyntio ar fusnes hanfodol, cytunodd y Rheolwyr Busnes y gallai'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad gwrdd y tu allan i'w slot arferol i hwyluso tystiolaeth gan Weinidogion.

 

 


Cyfarfod: 17/03/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 21/01/2020 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cynnig i newid enw a chylch gwaith y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol.

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 9

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes fod y Comisiwn Cyfiawnder diweddar yng Nghymru wedi argymell y dylai'r Cynulliad chwarae rhan fwy rhagweithiol wrth graffu ar weithrediad y system gyfiawnder a monitro ac adolygu cynnydd ar ddiwygio cyfiawnder.

Cytunodd y Pwyllgor i gynnig i'r Cynulliad bod enw'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn cael ei newid i'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a'r Cyfansoddiad - Legislation, Justice and Constitution Committee - gan ychwanegu cyfeiriad at gyfiawnder yn ei gylch gwaith.

Nododd y Rheolwyr Busnes fod swyddogaethau mewn perthynas â chyfiawnder sydd o fewn cymhwysedd y Cynulliad ac o fewn cylch gwaith pwyllgorau eraill - megis gwasanaethau i gefnogi troseddwyr, cyn-droseddwyr ac i hyrwyddo adsefydlu sy'n ymwneud â thai, addysg a hyfforddiant, datblygu economaidd a llywodraeth leol - yn parhau i fod yn rhan o gyfrifoldebau'r pwyllgorau hynny.

 

 

 


Cyfarfod: 10/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Aelodaeth, cadeiryddion a chydbwysedd gwleidyddol pwyllgorau, gan gynnwys d'Hondt

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 12

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y papur a chytunwyd i ymgynghori â'u grwpiau a dychwelyd at y mater yn eu cyfarfod ar 22 Ionawr 2020. 

 

 


Cyfarfod: 10/12/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 17

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor y gallai aelodau'r Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu adael y Cyfarfod Llawn ar 27 Tachwedd i deithio i Wrecsam dim ond ar ôl i'r Amser Pleidleisio gael ei gynnal.

 

 


Cyfarfod: 19/11/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 22/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 22

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais i'r Pwyllgor gwrdd y tu allan i'r amser a nodir ar yr amserlen yn ystod wythnos 21 Hydref.

 

 


Cyfarfod: 22/10/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 27

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i gyflwyno cynnig i ddyrannu cadeirydd y pwyllgor newydd i'r grŵp Llafur heddiw. Cytunwyd hefyd y dylai aelodaeth y pwyllgor fod yn un aelod o bob grŵp yn ychwanegol at y cadeirydd. Esboniodd Darren Millar na fyddai'r grŵp Ceidwadol yn enwebu aelod i gymryd y lle hwnnw.

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes hefyd y byddai enwebiadau ar gyfer y cadeirydd a'r bleidlais gudd (os bydd angen) yn digwydd yfory. Dywedodd y Llywydd y byddai'n ystyried gofyn i'r rhai a gaiff eu henwebu wneud anerchiad byr yfory.

 

 


Cyfarfod: 24/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Llythyr gan Gadeirydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 32

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y llythyr ac ailadroddodd yr angen i Aelodau drin pwyllgorau fel blaenoriaeth a bod yn brydlon. Cytunwyd y byddant yn ystyried cyhoeddi ffigurau presenoldeb unigol os na fydd y sefyllfa'n gwella. Cytunwyd hefyd bod gan Gadeiryddion rôl i'w chwarae o ran siarad ag Aelodau nad ydynt yn bresennol neu sy'n cyrraedd yn hwyr / yn gadael yn gynnar heb eglurhad.

 


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 35

Cofnodion:

Trafododd y Rheolwyr Busnes y cais a chytunwyd i drefnu dadl.

 


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Pwyllgor ar Ddiwygio Etholiadol y Cynulliad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 38

Cofnodion:

Dywedodd Darren Millar wrth y Rheolwyr Busnes y byddai'r grŵp Ceidwadol yn gwrthwynebu sefydlu'r pwyllgor ac na fyddai'n cymryd rhan ynddo pe bai'n cael ei sefydlu.

 

Ceisiodd y Llywydd annog y grŵp Ceidwadol i barhau i gymryd rhan mewn trafodaethau ar y mater. Cytunodd y Rheolwyr Busnes i drafod materion yn ymwneud ag aelodaeth a chadeirio y tu allan i'r pwyllgor a dychwelyd atynt yr wythnos nesaf i wneud penderfyniad.

 


Cyfarfod: 17/09/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 7)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

The establishment of a Committee on Assembly Electoral Reform

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 43

Cofnodion:

Business Managers agreed to seek the Assembly’s agreement to establish a Committee on Assembly Electoral Reform early in the autumn, and to table a motion to that effect for consideration on 18 September.

 

They noted that discussions about the chairing of the Committee are ongoing, but supported the principle of the Chair being agreed by resolution of the Assembly, rather than elected by secret ballot. They also supported the principle of all groups being represented on the Committee, whilst keeping it small. They agreed to discuss potential membership with their groups, with a view to agreeing the membership and Chair at the first Business Committee of the autumn term, with motions being put to Plenary in the second week.


Cyfarfod: 16/07/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 6)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 5.2)

Adroddiad Blynyddol ar Ddata Pwyllgorau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 48

Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 5.6)

Y Prif Weinidog at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Presenoldeb Gweinidogion yng nghfarfodydd y Pwyllgor

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 50

Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 5.5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Presenoldeb Gweinidogion yng nghyfarfodydd y Pwyllgor a gynhelir ar ddydd Llun

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 52

Cyfarfod: 03/07/2019 - Fforwm y Cadeiryddion (Eitem 5.3)

Trafod y newidiadau i aelodaeth pwyllgorau fel y trafodwyd yn flaenorol gan y Pwyllgor Busnes - Eitem lafar


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Deisebau

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 57

Cofnodion:

Business Managers agreed the request to schedule a debate for petition P-05-869 Declare a Climate Emergency and fit all policies with zero-carbon targets, but asked for further information on how the decision to ask for a debate on a petition is made, noting that a large number of petitions with over 5,000 signatures had not led to requests for a debate.

 


Cyfarfod: 26/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 3)

Llythyr gan y Pwyllgor Cyllid yn gofyn am ddadl ar - cais am ddadl ar 3 Ebrill

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 60

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 19/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cais gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol am gyfarfod ychwanegol

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 65

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 


Cyfarfod: 12/03/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cais gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i gyfarfod y tu allan i'w amser cyfarfod penodedig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 72

Cofnodion:

Cais gan y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol i gyfarfod y tu allan i'w amser cyfarfod penodedig

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 


Cyfarfod: 19/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Cais gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i gyfarfod y tu allan i'w amser cyfarfod penodedig

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 75

Cofnodion:

Cais gan y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus i gyfarfod y tu allan i'w amser cyfarfod penodedig

 

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i'r cais.

 

 


Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Pwyllgorau


Cyfarfod: 05/02/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 5)

Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad

Dogfennau ategol:

 • Cyfyngedig 80

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes i ganiatáu cyfarfodydd ychwanegol y tu allan i amser y pwyllgor i ystyried yr adroddiad gan y Comisiynydd Dros Dro.

 


 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu