Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 13/11/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad.

 


Cyfarfod: 07/11/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1  Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft gan dderbyn ei gasgliadau a’i argymhellion, yn amodol ar rai newidiadau. Bydd y Pwyllgor yn trafod y newidiadau hyn yn y cyfarfod yr wythnos nesaf. 

 


Cyfarfod: 04/11/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 8)

8 Y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Adroddiad drafft

CLA(5)-30-19 – Papur 26 – Adroddiad drafft

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei adroddiad drafft ar y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) cyn cytuno arno (yn amodol ar fân newidiadau).  Nododd yr Aelodau y byddai'r adroddiad yn cael ei osod erbyn y dyddiad cau gofynnol, sef 15 Tachwedd 2019.

 


Cyfarfod: 17/10/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth ac ystyried themâu sy’n dod i’r amlwg.

 

Papur 3 – Materion allweddol i’r Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Nododd y Pwyllgor y themâu allweddol i'w cynnwys yn yr adroddiad drafft a chytunodd ar ddull gweithredu ar gyfer yr adroddiad.

 

 


Cyfarfod: 17/10/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Gwybodaeth ychwanegol gan y Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned ynghylch y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 09/10/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 09/10/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): sesiwn dystiolaeth gyda'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Janet Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol – Llywodraeth Cymru

Rhian Williams, Arweinydd Polisi, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) - Llywodraeth Cymru

Catrin Gwyn, Cyfreithwraig – Llywodraeth Cymru

 

Papur 3 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 09/10/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Gofal Cymdeithasol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

David Pritchard, Cyfarwyddwr Rheoleiddio, Gofal Cymdeithasol Cymru

Y Cynghorydd

Huw David, Llefarydd CLlLC dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol ac Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Nicola Stubbins, Is-lywydd, Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

 

Briff ymchwil

Crynodeb o’r ymatebion i’r ymgynghoriad

Crynodeb o’r ymatebion i’r arolwg

 

Papur 1 – Gofal Cymdeithasol Cymru

Papur 2 - Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gofal Cymdeithasol Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, a Chymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

 


Cyfarfod: 30/09/2019 - Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol (Eitem 2)

2 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Vaughan Gething AC, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Janet Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Rhian Williams, Arweinydd Polisi, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), Llywodraeth Cymru

Catrin Gwyn, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymru  

 

CLA(5)-26-19 – Briffio 1

CLA(5)-26-19 - Papur 1 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 19 Mehefin 2019

CLA(5)-26-19 - Papur 2 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 8 Gorffennaf 2019

CLA(5)-26-19 - Papur 3 - Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon, 30 Awst 2019

 

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Cymerodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

 


Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gydag Arolygiaeth Gofal Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Margaret Rooney, Dirprwy Brif Arolygydd, Arolygiaeth Gofal Cymru

Kate Chamberlain, Prif Weithredwr, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Stuart Fitzgerald, Cyfarwyddwr Strategaeth ac Ymgysylltu, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

 

Papur 2 – Arolygiaeth Gofal Cymru

Papur 3 – Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Arolygiaeth Gofal Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru.

 


Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Chynghorau Iechyd Cymuned

Alyson Thomas, Prif Weithredwr, Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned

John Pearce, Cadeirydd, Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned

Geoff Ryall-Harvey, Prif Swyddog, Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru

Mansell Bennett, Cadeirydd, Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Bwrdd Cynghorau Iechyd Cymuned

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Gwnaeth Cadeirydd y Bwrdd ddatganiad agoriadol.

2.2 Cafodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gynghorau Iechyd Cymuned.

2.3 O dan Reol Sefydlog 17.24A, datganodd Jayne Bryant AC fod ei mam yn aelod o Gyngor Iechyd Cymuned Aneurin Bevan.

2.4 Cytunodd y Cynghorau Iechyd Cymuned i ddarparu tystiolaeth atodol ar yr hawl i ymateb i sylwadau, ac i roi enghreifftiau o sut y mae'r broses hon yn gweithio'n ymarferol ar hyn o bryd.

 


Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 25/09/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 6)

6 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod yr adroddiad drafft

Papur 2 – Adroddiad drafft

Papur 3 – Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol at y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) – 30 Awst 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr adroddiad drafft.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 6)

6 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar Fil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.12 Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 8)

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 5)

5 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Byrddau Iechyd Lleol (2)

Carol Shillabeer, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Mandy Rayani, Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad Cleifion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Alex Howells, Prif Weithredwr, Addysg a Gwella Iechyd Cymru

 

Papur 9 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Papur 10 - Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fyrddau Iechyd Lleol.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Byrddau Iechyd Lleol

Ann Lloyd, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Jan Williams, Cadeirydd, Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Richard Bevan, Ysgrifennydd y Bwrdd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Papur 6 - Conffederasiwn GIG Cymru

Papur 7 – Yr Athro Vivienne Harpwood

Papur 8 – Iechyd Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Fyrddau Iechyd Lleol.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 3)

3 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Cholegau Brenhinol a Chymdeithas Feddygol Prydain yng Nghymru

Dr Robert Morgan, Is-gadeirydd polisi a materion cyhoeddus,

Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Lisa Turnbull, Rheolwr Polisi a Materion Cyhoeddus a Seneddol, Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Dr Rob Bleehan, Dirprwy Gadeirydd, Pwyllgor Meddygon Ymgynghorol Cymru, Cymdeithas Feddygol Prydain a Radiolegydd Ymgynghorol, Ysbyty Athrofaol Cymru

 

Papur 3 - Coleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol Cymru

Papur 4 - Coleg Nyrsio Brenhinol Cymru

Papur 5 - Y Gymdeithas Feddygol Brydeinig Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Goleg Brenhinol yr Ymarferwyr Cyffredinol, y Coleg Nyrsio Brenhinol a Chymdeithas Feddygol Prydain yng Nghymru.

 


Cyfarfod: 19/09/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 2)

2 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gydag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

Nick Bennett, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Chris Vinestock, Y Prif Swyddog Gweithredol a’r Cyfarwyddwr Gwella, Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

 

Briff Ymchwil

Papur 1 - Pecyn ymgynghori

Papur 2 – Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 


Cyfarfod: 17/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 2)

2 Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) - 8 Gorffennaf 2019

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 11/07/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 4)

4 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Sioned Rees, Uwch Swyddog Cyfrifol, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), Llywodraeth Cymru

Janet Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Sapna Lewis, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymu

 

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1        Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

4.2        Cytunodd y Gweinidog i roi manylion i'r Pwyllgor am ddatblygiadau polisi pellach mewn meysydd yn y Papur Gwyn na chafodd eu cynnwys yn y Bil.

4.3        Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Pwyllgor yn nodi'r meysydd yn y Bil lle mae'n disgwyl darparu canllawiau, a disgrifiad o'r hyn y mae'n disgwyl i'r canllawiau hynny ei gwmpasu. 

 


Cyfarfod: 11/07/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 8)

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1        Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd.

 


Cyfarfod: 03/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 5)

5 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Sioned Rees, Uwch Swyddog Cyfrifol, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Rhian Williams, Arweinydd Polisi, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

 

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Memorandwm Esboniadol

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru).

 


Cyfarfod: 03/07/2019 - Y Pwyllgor Cyllid (Eitem 7)

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 19/06/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Cymru): Trafod y dull gweithredu ar gyfer gwaith 1

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Nododd y Pwyllgor yr amserlen ddrafft a chytunodd ar y dull o graffu ar Gam 1 gan ychwanegu rhai tystion a awgrymwyd.

 


Cyfarfod: 11/06/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Llythyr gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon at y Llywydd

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 110

Cofnodion:

Nododd y Rheolwyr Busnes y llythyr, a chytuno ar amserlen y Bil.

 

 


Cyfarfod: 05/06/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon (Eitem 7)

7 Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) - Trafod amserlen

Papur 6 - Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod amserlen

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Cytunodd y Pwyllgor ar yr amserlen ddrafft ar gyfer craffu ar y Bil.

 


Cyfarfod: 21/05/2019 - Y Pwyllgor Busnes (Eitem 4)

Amserlen ar gyfer y Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru)

Dogfennau ategol:

  • Cyfyngedig 117

Cofnodion:

Business Managers agreed in principle to refer the Bill to the Health Social Care and Sport Committee to consider its general principles, and to write to the committee to consult on the proposed timetable.

 


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu