Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cyfarfodydd

Ymchwiliad i Arferion Gorau o ran y Gyllideb

Mae'r dudalen hon yn cynnwys manylion am unrhyw gyfarfodydd a gynhelir lle bydd y mater yn cael ei drafod, neu unrhyw gyfarfodydd a gynhaliwyd lle cafodd y mater ei drafod. Mae hefyd yn cynnwys lincs i'r papurau, agendâu a chofnodion perthnasol.

Noder: Gall yr agenda ar gyfer cyfarfod newid ar fyr rybudd. Cyn ichi wneud unrhyw gynlluniau i ddod i gyfarfod Pwyllgor, gofynnwn i chi sicrhau nad yw'r eitem sydd o ddiddordeb i chi wedi cael ei symud, yn enwedig mewn achosion lle mae'r dyddiad ar gyfer y cyfarfod wedi'i nodi mwy nag wythnos o flaen llaw.

Cyfarfod: 11/06/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

10 Gweithdrefnau’r Gyllideb: gohebiaeth â’r Llywydd

Papur 4 - Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid i'r Llywydd

Papur 5 - Llythyr gan y Llywydd i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

10.2 Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Llywydd.

 


Cyfarfod: 29/04/2015 - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3.)

3 Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar yr ymchwiliad i arferion gorau o ran y gyllideb Rhan 2 - Cynllunio gweithdrefnau cyllidebol newydd a’u rhoi ar waith

NDM5748 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei ymchwiliad i Arferion Gorau o ran y Gyllideb Rhan 2 - Cynllunio gweithdrefnau cyllidebol newydd a'u rhoi ar waith, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Mawrth 2015.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Ebrill 2015.

 

Dogfennau Ategol

 

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Ymateb Llywodraeth Cymru

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.01

NDM5748 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei ymchwiliad i Arferion Gorau o ran y Gyllideb Rhan 2 - Cynllunio gweithdrefnau cyllidebol newydd a'u rhoi ar waith, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 9 Mawrth 2015.

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 22 Ebrill 2015.

Derbyniwyd y Cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.


Cyfarfod: 25/02/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Arferion Gorau o ran y Gyllideb: Ystyried yr Adroddiad Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1     Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad drafft ar Arferion Gorau o ran y Gyllideb Rhan 2, a chytunwyd ar nifer fach o newidiadau.

 


Cyfarfod: 21/01/2015 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Arferion Gorau o ran y Gyllideb: Materion Allweddol

FIN (4) -01-15 Papur 8 - Materion Allweddol

FIN (4) -01-15 Papur 9 - Papur ar ymweliad yr Alban

FIN (4) -01-15 Papur 10- Llythyr gan Weinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1     Ystyriodd y Pwyllgor y materion allweddol yn adroddiad Arferion Gorau o ran y Gyllideb.

 


Cyfarfod: 10/12/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 10)

Yr Arfer Gorau mewn Prosesau Cyllidebol: Ystyried y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

10.1 Ystyriodd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 10/12/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Yr Arfer Gorau mewn Prosesau Cyllidebol: Sesiwn dystiolaeth 5

FIN(4)-24-14_w - Papur 1 - Tystiolaeth gan y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth

Andrew Jeffreys, Cyfarwyddwr Trysorlys, Gwasanaethau Corfforaethol

Matt Denham-Jones, Pennaeth Rheoli a Chofnodi Cyllidebau Ariannol

Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Bu'r Pwyllgor yn craffu ar waith y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth yng nghyswllt yr arfer gorau mewn prosesau cyllidebol.

 

3.2 Cytunodd y Gweinidog i ddarparu gwybodaeth am sut y mae'n ymgysylltu ag arbenigwyr academaidd ac yn eu defnyddio i gynhyrchu data economaidd. 

 


Cyfarfod: 26/11/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i Arferion Gorau o ran y Gyllideb Rhan II

FIN(4)-23-14 ptn 1

FIN(4)-23-14 ptn 2

FIN(4)-23-14 papur 2

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Ystyriodd y Pwyllgor y papurau.

 


Cyfarfod: 22/10/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad i arferion gorau o ran y gyllideb - Rhan II: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 22/10/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i arferion gorau o ran y gyllideb - Rhan II: Sesiwn dystiolaeth 4

FIN(4)-19-14 papur 2

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Mike Usher - Arweinydd y Sector, Iechyd a Llywodraeth Ganolog, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Mike Usher, Arweinydd Sector, Iechyd a Llywodraeth Ganolog, Swyddfa Archwilio Cymru ynghylch rhan II o'r ymchwiliad i arferion gorau o ran y gyllideb.

 

3.2 Cytunodd Mike Usher i gadarnhau pwy ar hyn o bryd sy’n gyfrifol am gasglu treth tirlenwi a sut y mae amcangyfrifon cywir o refeniw ar gyfer Ardrethu Annomestig wedi cael eu cymharu â refeniw gwirioneddol.

 

 


Cyfarfod: 22/10/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i arferion gorau o ran y gyllideb - Rhan II: Sesiwn dystiolaeth 3

FIN(4)-19-14 papur 1

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Yr Athro Max Munday – Cyfarwyddwr Uned Ymchwil Economi Cymru, Ysgol Fusnes Caerdydd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan yr Athro Max Munday, Cyfarwyddwr Uned Ymchwil Economi Cymru, Ysgol Fusnes Caerdydd, ynghylch rhan II o'r ymchwiliad i arferion gorau o ran y gyllideb.

 


Cyfarfod: 08/10/2014 - Y Cyfarfod Llawn - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5.)

Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Cyllid ynghylch yr arferion gorau o ran y gyllideb

NDM5591 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Yn cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei ymchwiliad i’r arferion gorau o ran y gyllideb, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Gorffennaf 2014.

 

Nodyn: Gosodwyd ymateb Llywodraeth Cymru i'r adroddiad yn y Swyddfa Gyflwyno ar 1 Hydref 2014

 

Dogfennau Atodol

 

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid

Ymateb Llywodraeth Cymru

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.13

 

NDM5591 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

Yn nodi adroddiad y Pwyllgor Cyllid ar ei ymchwiliad i’r arferion gorau o ran y gyllideb, a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 24 Gorffennaf 2014.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 


Cyfarfod: 24/09/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol - Rhan II: Trafod y dystiolaeth a gafwyd

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau'r dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 24/09/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i'r arferion gorau o ran y gyllideb - Rhan II: Sesiwn dystiolaeth 2

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Robert Chote - Cadeirydd y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Robert Chote, Cadeirydd y Swyddfa Cyfrifoldeb y Gyllideb, yn Rhan II o’r ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol.

 

 


Cyfarfod: 24/09/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i'r arferion gorau o ran y gyllideb - Rhan II: Sesiwn dystiolaeth 1

Fideogynadledda

 

FIN(4)-15-14 papur 1

Papur briffio gan y Gwasanaeth Ymchwil

 

Laura van Geest - Cyfarwyddwr, Canolfan CPB yr Iseldiroedd ar gyfer Dadansoddi Polisi Economaidd

Suyker Wim - Arweinydd Rhaglenni, Canolfan CPB yr Iseldiroedd ar gyfer Dadansoddi Polisi Economaidd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Laura van Geest, Cyfarwyddwr, a

Wim Suyker, Arweinydd y Rhaglen yn y Biwro CPB yr Iseldiroedd ar gyfer Dadansoddi Polisi Economaidd, yn Rhan II o’r ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol

 

 


Cyfarfod: 16/07/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Gwybodaeth ychwanegol gan y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 16/07/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Trafod yr adroddiad drafft

FIN(4)-14-14 (papur 4)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, gan gytuno arno yn amodol ar rai mân newidiadau. Nodwyd y byddai'n cael ei gyhoeddi ar 24 Gorffennaf.

 


Cyfarfod: 26/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

Cofnodion:

5.1 Ystyriodd yr Aelodau'r dystiolaeth a gafwyd fel rhan o'i ymchwiliad i arfer gorau mewn prosesau cyllidebol.

 


Cyfarfod: 26/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Sesiwn dystiolaeth 5

Y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA)

 

FIN(4)-12-14 (papur 1)

 

Don Peebles - Pennaeth CIPFA yr Alban

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Don Peebles, Pennaeth Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth yr Alban, ynghylch yr ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol.

3.2 Cytunodd Don Peebles i anfon crynodeb ynghylch yr arferion gorau yn Seland Newydd a Virginia a hefyd i anfon nodyn ar y gwaith o sefydlu Trysorlys yr Alban.

 


Cyfarfod: 04/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 4)

4 Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Sesiwn dystiolaeth 4

FIN(4)-10-14(p1)

Briff ymchwil

 

Gerald Holtham

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gerald Holtham ynghylch yr ymchwiliad i arferion gorau o ran y gyllideb.

 


Cyfarfod: 04/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Trafod y dystiolaeth a ddaeth i law

FIN(4)-10-14(papur 3)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Bu'r Aelodau'n trafod y dystiolaeth a gafwyd fel rhan o'i ymchwiliad i arferion gorau o ran y gyllideb.

6.2 Cytunodd yr Aelodau y dylai'r Pwyllgor lunio a chyhoeddi adroddiad byr a allai gynorthwyo Aelodau o Dŷ'r Arglwyddi pan fyddant yn trafod Bil Cymru.

 


Cyfarfod: 04/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 2)

2 Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Llythyr gan y Gweinidog Cyllid (14 Ebrill 2014)

Dogfennau ategol:


Cyfarfod: 04/06/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 3)

3 Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Sesiwn dystiolaeth 2

FIN(4)-10-14(p1)

Briff ymchwil

 

Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (drwy gynhadledd fideo)

 

Ronnie Downes, Dirprwy Bennaeth yr Adran Cyllidebu a Gwariant Cyhoeddus

Lisa Vontrapp, Dadansoddwr Polisi yn yr Adran Cyllidebu a Gwariant Cyhoeddus

Camila Vammalle, Dadansoddwr Polisi yn yr Adran Cyllidebu a Gwariant Cyhoeddus

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Ronnie Downes, Dirprwy Bennaeth yr Is-adran Cyllidebu a Gwariant Cyhoeddus, Lisa Vontrapp, Dadansoddwr Polisi a Camila Vammalle, Dadansoddwr Polisi o'r Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (drwy gynhadledd fideo) ar ei ymchwiliad arferion gorau o ran y gyllideb.

 

 

 

 

 

 


Cyfarfod: 14/05/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 8)

Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd yr Aelodau y dystiolaeth a ddaeth i law.

 


Cyfarfod: 14/05/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

6 Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Sesiwn dystiolaeth 2

FIN(4)-09-014(papur 4)

Briff ymchwil

 

Dr Joachim Wehner - London School of Economics

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan y Dr Joachim Wehner (Ysgol Economeg Llundain) ynghylch yr ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol.

 

 


Cyfarfod: 14/05/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

5 Ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol: Sesiwn dystiolaeth 1

FIN(4)-09-14(papur 3)

Briff ymchwil

 

Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid

Andrew Jeffreys, Dirprwy Gyfarwyddwr Buddsoddi Cyfalaf Strategol, Llywodraeth Cymru

Matt Denham Jones, Pennaeth Rheoli a Chofnodi Cyllidebau, Llywodraeth Cymru

Jeff Andrews, Cynghorydd Polisi Arbenigol

 

 

 

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Jane Hutt AC, y Gweinidog Cyllid, ynghylch yr ymchwiliad i'r arfer gorau mewn prosesau cyllidebol.

 

5.2 Cytunodd y Gweinidog Cyllid i anfon nodyn gydag amserlen ar gyfer rhaglen waith y grŵp cynghori ar dreth.

 


Cyfarfod: 08/05/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 5)

Arfer Gorau mewn Prosesau Cyllidebol

FIN(4)-08-14 (papur 4)

 

Ian Summers – Cynghorydd y Pwyllgor

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Cafodd y Pwyllgor adroddiad briffio gan Ian Summers, Cynghorwr y Pwyllgor, fel rhan o'r ymchwiliad i Arfer Gorau mewn Prosesau Cyllidebol

 


Cyfarfod: 20/03/2014 - Y Pwyllgor Cyllid - y Pedwerydd Cynulliad (Eitem 6)

Ymchwiliad i arfer da o ran y gyllideb: ystyried y cylch gorchwyl

FIN(4)-05-14 (papur 3)

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Trafododd yr Aelodau’r cylch gorchwyl arfaethedig gan gytuno y byddai’n well ganddynt gynnal yr ymchwiliad mewn dwy ran. Derbyniwyd y cylch gorchwyl a’r dull o gasglu tystiolaeth a bydd y Pwyllgor yn ystyried cyngor y cynghorydd arbenigol mewn cyfarfod arall.


 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu