Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Phenderfyniadau

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i’r Gweinidog Cyllid ac Arweinydd y Tŷ

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 13:30.

 

Gofynnwyd y 12 cwestiwn.

(45 munud)

2.

Cwestiynau i’r Gweinidog Busnes, Menter, Technoleg a Gwyddoniaeth

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

 

Gofynnwyd y 13 cwestiwn. Cafodd Cwestiynau 2 a 12 eu grwpio i gael eu hateb gan y Dirprwy Weinidog Amaethyddiaeth, Pysgodfeydd, Bwyd a Rhaglenni Ewropeaidd.

 

Datganiad gan y Llywydd

Cyhoeddodd y Llywydd fod Mick Antoniw wedi ennill ballot yr Aelodau I gyflwyno cynigion ar gyfer deddfwriaeth.  Yn unol â Rheol Sefydlog 26.91, caiff Mick Antoinw felly, geisio cytundeb y Cynulliad I gyflwyno Bil arfaethedig Aelod ynghylch Asbestos (Adennill Costau Meddygol).

(15 munud)

3.

Cynnig i gymeradwyo protocol ynghylch newidiadau i’r cynnig cyllidebol

NDM4948 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn cymeradwyo'r Protocol ynghylch Newidiadau i Gynnig y Gyllideb, a gytunwyd rhwng Llywodraeth Cymru a'r Pwyllgor sy'n gyfrifol am y swyddogaethau a nodir yn Rheol Sefydlog 19.

 

Gosodwyd y Protocol ynghylch Newidiadau i Gynnig y Gyllideb gerbron y Cynulliad ar 14 Mawrth 2012.

 

Dogfen Ategol:

Protocol ynghylch newidiadau i gynnig y Gyllideb

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 14.57

 

NDM4948 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn cymeradwyo'r Protocol ynghylch Newidiadau i Gynnig y Gyllideb, a gytunwyd rhwng Llywodraeth Cymru a'r Pwyllgor sy'n gyfrifol am y swyddogaethau a nodir yn Rheol Sefydlog 19.

 

Gosodwyd y Protocol ynghylch Newidiadau i Gynnig y Gyllideb gerbron y Cynulliad ar 14 Mawrth 2012.

 

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

(30 munud)

4.

Cynnig i ddirymu Gorchymyn Awdurdodau Lleol Ynys Môn (Newid Blynyddoedd Etholiadau Cyffredin) 2012

NDM4940

 

Peter Black (Gorllewin De Cymru)

Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.2:

 

Yn cytuno bod Gorchymyn Awdurdodau Lleol Ynys Môn (Newid Blynyddoedd Etholiadau Cyffredin) 2012, a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 6 Mawrth 2012, yn cael ei ddirymu.

 

Dogfennau Ategol:

Gorchymyn Awdurdodau Lleol Ynys Môn (Newid Blynyddoedd Etholiadau Cyffredin) 2012

Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)

Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.06.

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

Canlyniad y bleidlais:

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig:

 

NDM4940

 

Peter Black (Gorllewin De Cymru)

Aled Roberts (Gogledd Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.2:

 

Yn cytuno bod Gorchymyn Awdurdodau Lleol Ynys Môn (Newid Blynyddoedd Etholiadau Cyffredin) 2012, a osodwyd gerbron y Cynulliad ar 6 Mawrth 2012, yn cael ei ddirymu.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

33

50

Gwrthodwyd y cynnig.

(60 munud)

5.

Dadl y Ceidwadwyr Cymreig

NDM4946 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi pwysigrwydd llywodraeth leol yn gweithredu mewn modd sy’n dryloyw ac yn atebol i’r bobl y mae’n eu cynrychioli;

 

2. Yn credu y byddai cyflwyno refferenda ar gynnydd arfaethedig uwch na 3.5 y cant yn y dreth gyngor flynyddol yn gwella tryloywder, atebolrwydd a democratiaeth yng Nghymru; a

 

3. Yn croesawu camau a gymerir gan rai awdurdodau lleol yng Nghymru i gyhoeddi pob gwariant dros £500.00, ac yn annog pob awdurdod lleol yng Nghymru i sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael i’r cyhoedd.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

[os derbynnir gwelliant 1, bydd gwelliannau 2 a 3 yn cael eu dad-ddethol]

 

Gwelliant 1 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Dileu pwynt 2 ac yn ei le rhoi:

 

Yn cydnabod bod pennu’r dreth gyngor yn fater i awdurdodau lleol unigol a bod y tryloywder a’r atebolrwydd yn cael eu cynnal drwy’r blwch pleidleisio bob pedair blynedd.’

 

[Os derbynnir gwelliant 2, bydd gwelliant 3 yn cael ei ddad-ddethol]

 

Gwelliant 2 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Ym mhwynt 2 dileu popeth cynyn gwella’ a rhoi yn ei le ‘Yn credu y byddai cyflwyno system Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy ar lefel llywodraeth leol

 

Gwelliant 3 - Peter Black (Gorllewin De Cymru)

 

Mewnosod ar ddiwedd pwynt 2 ‘ond yn credu, wrth i deuluoedd cyffredin wynebu cyfnod anodd, nad yw cost uwch cynnal refferenda lleol yn flaenoriaeth’.

 

Gwelliant 4 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Dileu pwynt 3 ac yn ei le rhoi:

 

Yn croesawu camau a gymerir gan gynghorau yng Nghymru i sicrhau mwy o dryloywder ond yn cydnabod bod angen gwneud yn siwr fod y beichiau gweinyddol a roddir ar awdurdodau lleol yn sgîl mwy o dryloywder yn gymesur â hynny.’

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 15.47.

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

 

NDM4946 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi pwysigrwydd llywodraeth leol yn gweithredu mewn modd sy’n dryloyw ac yn atebol i’r bobl y mae’n eu cynrychioli;

 

2. Yn credu y byddai cyflwyno refferenda ar gynnydd arfaethedig uwch na 3.5 y cant yn y dreth gyngor flynyddol yn gwella tryloywder, atebolrwydd a democratiaeth yng Nghymru; a

 

3. Yn croesawu camau a gymerir gan rai awdurdodau lleol yng Nghymru i gyhoeddi pob gwariant dros £500.00, ac yn annog pob awdurdod lleol yng Nghymru i sicrhau bod y wybodaeth hon ar gael i’r cyhoedd.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

35

50

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Dileu pwynt 2 ac yn ei le rhoi:

 

Yn cydnabod bod pennu’r dreth gyngor yn fater i awdurdodau lleol unigol a bod y tryloywder a’r atebolrwydd yn cael eu cynnal drwy’r blwch pleidleisio bob pedair blynedd.’

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

17

50

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Gwelliant 2 - Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Ym mhwynt 2 dileu popeth cynyn gwella’ a rhoi yn ei le ‘Yn credu y byddai cyflwyno system Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy ar lefel llywodraeth leol

 

Gan fod gwelliant 1 wedi’i dderbyn, cafodd gwelliant 2 ei ddad-ddethol.

 

Gwelliant 3 - Peter Black (Gorllewin De Cymru)

 

Mewnosod ar ddiwedd pwynt 2 ‘ond yn credu, wrth i deuluoedd cyffredin wynebu cyfnod anodd, nad yw cost uwch cynnal refferenda lleol yn flaenoriaeth’.

 

Gan fod gwelliant 1 wedi’i dderbyn, cafodd gwelliant 3 ei ddad-ddethol.

 

Gwelliant 4 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Dileu pwynt 3 ac yn ei le rhoi:

 

Yn croesawu camau a gymerir gan gynghorau yng Nghymru i sicrhau mwy o dryloywder ond yn cydnabod bod angen gwneud yn siwr fod y beichiau gweinyddol a roddir ar awdurdodau lleol yn sgîl mwy o dryloywder yn gymesur â hynny.’

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

17

50

Derbyniwyd gwelliant 4.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

 

NDM4946 William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn nodi pwysigrwydd llywodraeth leol yn gweithredu mewn modd sy’n dryloyw ac yn atebol i’r bobl y mae’n eu cynrychioli;

 

2. Yn cydnabod bod pennu’r dreth gyngor yn fater i awdurdodau lleol unigol a bod y tryloywder a’r atebolrwydd yn cael eu cynnal drwy’r blwch pleidleisio bob pedair blynedd; a

 

3. Yn croesawu camau a gymerir gan gynghorau yng Nghymru i sicrhau mwy o dryloywder ond yn cydnabod bod angen gwneud yn siwr fod y beichiau gweinyddol a roddir ar awdurdodau lleol yn sgîl mwy o dryloywder yn gymesur â hynny.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

13

50

Derbyniwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

(60 munud)

6.

Dadl Plaid Cymru

NDM4945 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn credu y byddai datganoli rhagor o bwerau yn helpu i sicrhau economi gynaliadwy a ffyniannus.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1- William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn croesawu gwaith Comisiwn Silk ac yn disgwyl ei argymhellion ar ragor o ddiwygio cyfansoddiadol.

 

Gwelliant 2 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn cydnabod bod economi gynaliadwy a ffyniannus yn galw am:

 

a) strategaeth i hyrwyddo busnesau cynhenid ar y farchnad ryngwladol; a

 

b) ymgysylltiad llawn â Llywodraeth y DU i hyrwyddo’r cwmnïau hynny o’r DU sydd â sefydliadau yng Nghymru.

 

Gwelliant 3 - Peter Black (Gorllewin De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn croesawu’r Comisiwn ar Ddatganoli yng Nghymru a sefydlwyd gan lywodraeth y DU i edrych ar ddatblygiad pellach o ran datganoli pwerau gan gynnwys cyfrifoldeb ariannol.

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 16.42.

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

 

NDM4945 Jocelyn Davies (Dwyrain De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

Yn credu y byddai datganoli rhagor o bwerau yn helpu i sicrhau economi gynaliadwy a ffyniannus.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

17

50

Derbyniwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

(60 munud)

7.

Dadl Democratiaid Rhyddfrydol Cymru

NDM4947 Peter Black (Gorllewin De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn gresynu wrth yr ystadegau newydd sy’n dangos bod Cynnyrch Mewnwladol Crynswth y pen yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd wedi gostwng o 79 y cant i 68.4 y cant o gyfartaledd yr UE;

 

2. Yn nodi bod yr ystadegau hynny wedi cael eu mesur yn gyson o flwyddyn i flwyddyn ac ar draws gwahanol ranbarthau a gwledydd yr UE; a

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi strategaeth datblygu economaidd ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd ar fyrder er mwyn sicrhau, pe byddai Cymru’n gymwys ar gyfer cylch ychwanegol o gyllid, y gall prosiectau sy’n canolbwyntio ar ysgogi twf economaidd ddechrau ar unwaith.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Dilewch bwynt 3 a rhoi yn ei le:

 

Yn nodi bod Llywodraeth Cymru law yn llaw â’i phartneriaid yn paratoi strategaethau a hefyd brosiectau posibl i’w darparu yng nghyfnod Rhaglen 2014-2019 y Cronfeydd Strwythurol, sydd ar ein gwarthaf, hynny ynghyd â’r gyfres o weithgareddau sydd wrthi’n cael eu cynnal i helpu adfywiad economaidd y Gorllewin a’r Cymoedd a’r Dwyrain.’

 

Gwelliant 2 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn cydnabod bod sector preifat cryf yn hanfodol er mwyn hybu twf economaidd yn rhannau tlotaf Cymru.

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 17.35.

 

Gohiriwyd y bleidlais ar y cynnig a’r gwelliannau o dan yr eitem hon tan y cyfnod pleidleisio.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig heb ei ddiwygio:

 

NDM4947 Peter Black (Gorllewin De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn gresynu wrth yr ystadegau newydd sy’n dangos bod Cynnyrch Mewnwladol Crynswth y pen yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd wedi gostwng o 79 y cant i 68.4 y cant o gyfartaledd yr UE;

 

2. Yn nodi bod yr ystadegau hynny wedi cael eu mesur yn gyson o flwyddyn i flwyddyn ac ar draws gwahanol ranbarthau a gwledydd yr UE; a

 

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyhoeddi strategaeth datblygu economaidd ar gyfer Gorllewin Cymru a’r Cymoedd ar fyrder er mwyn sicrhau, pe byddai Cymru’n gymwys ar gyfer cylch ychwanegol o gyllid, y gall prosiectau sy’n canolbwyntio ar ysgogi twf economaidd ddechrau ar unwaith.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

17

0

33

50

Gwrthodwyd y cynnig heb ei ddiwygio.

 

Cyflwynwyd y gwelliannau a ganlyn:

 

Gwelliant 1 - Jane Hutt (Bro Morgannwg)

 

Dilewch bwynt 3 a rhoi yn ei le:

 

Yn nodi bod Llywodraeth Cymru law yn llaw â’i phartneriaid yn paratoi strategaethau a hefyd brosiectau posibl i’w darparu yng nghyfnod Rhaglen 2014-2019 y Cronfeydd Strwythurol, sydd ar ein gwarthaf, hynny ynghyd â’r gyfres o weithgareddau sydd wrthi’n cael eu cynnal i helpu adfywiad economaidd y Gorllewin a’r Cymoedd a’r Dwyrain.’

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

33

0

17

50

Derbyniwyd gwelliant 1.

 

Gwelliant 2 - William Graham (Dwyrain De Cymru)

 

Ychwanegu pwynt newydd ar ddiwedd y cynnig:

 

Yn cydnabod bod sector preifat cryf yn hanfodol er mwyn hybu twf economaidd yn rhannau tlotaf Cymru.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

50

0

0

50

Derbyniwyd gwelliant 2.

 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cynnig wedi’i ddiwygio:

 

NDM4947 Peter Black (Gorllewin De Cymru)

 

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

 

1. Yn gresynu wrth yr ystadegau newydd sy’n dangos bod Cynnyrch Mewnwladol Crynswth y pen yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd wedi gostwng o 79 y cant i 68.4 y cant o gyfartaledd yr UE;

 

2. Yn nodi bod yr ystadegau hynny wedi cael eu mesur yn gyson o flwyddyn i flwyddyn ac ar draws gwahanol ranbarthau a gwledydd yr UE; a

 

3. Yn nodi bod Llywodraeth Cymru law yn llaw â’i phartneriaid yn paratoi strategaethau a hefyd brosiectau posibl i’w darparu yng nghyfnod Rhaglen 2014-2019 y Cronfeydd Strwythurol, sydd ar ein gwarthaf, hynny ynghyd â’r gyfres o weithgareddau sydd wrthi’n cael eu cynnal i helpu adfywiad economaidd y Gorllewin a’r Cymoedd a’r Dwyrain.

 

4. Yn cydnabod bod sector preifat cryf yn hanfodol er mwyn hybu twf economaidd yn rhannau tlotaf Cymru.

 

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

13

50

Derbyniwyd y cynnig wedi’i ddiwygio.

Cyfnod Pleidleisio

Dechreuodd y Cyfnod Pleidleisio am 18.33.

 

(30 munud)

8.

Dadl Fer

NDM4944 Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru):

 

Rhagdalu’r pris am drydan a nwy.

 

A ddylai cwmnïau ynni sicrhau bod y cartrefi tlotaf ar y tariffau isaf sydd ar gael?

 

Penderfyniad:

Dechreuodd yr eitem am 18.38.

 

NDM4944 Joyce Watson (Canolbarth a Gorllewin Cymru):

 

Rhagdalu’r pris am drydan a nwy.

 

A ddylai cwmnïau ynni sicrhau bod y cartrefi tlotaf ar y tariffau isaf sydd ar gael?

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu