Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Y Siambr - Y Senedd

Nodyn: 131(v3) 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 24/04/2018 - Y Cyfarfod Llawn

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(45 munud)

1.

Cwestiynau i'r Prif Weinidog

Bydd y Llywydd yn galw ar Arweinwyr y Pleidiau i ofyn cwestiynau heb rybudd i’r Prif Weinidog ar ôl Cwestiwn 2.

Gweld y Cwestiynau

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 13.30

Gofynnwyd y 10 cwestiwn cyntaf. Gwahoddodd y Llywydd arweinwyr y pleidiau i ofyn cwestiynau i’r Prif Weinidog ar ôl cwestiwn 2.

(30 munud)

2.

Datganiad a Chyhoeddiad Busnes

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.16

(45 munud)

3.

Datganiad gan Weinidog yr Amgylchedd: Ansawdd Aer

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 14.44

(45 munud)

4.

Datganiad gan y Gweinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon: Henebion Hygyrch i Bawb

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 15.42

 

(15 munud)

5.

Rheoliadau Llywodraethu Digidol (Cyrff Cymreig) (Cymru) 2018

NDM6705 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Llywodraethu Digidol (Cyrff Cymreig) (Cymru) 2018 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Mawrth 2018.

Dogfennau ategol
Memorandwm Esboniadol (Saesneg yn unig)
Adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.06

NDM6705 Julie James (Gorllewin Abertawe)

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru, yn unol â Rheol Sefydlog 27.5:

1. Yn cymeradwyo bod y fersiwn ddrafft o Reoliadau Llywodraethu Digidol (Cyrff Cymreig) (Cymru) 2018 yn cael ei llunio yn unol â’r fersiwn ddrafft a osodwyd yn y Swyddfa Gyflwyno ar 13 Mawrth 2018.

Derbyniwyd y cynnig yn unol â Rheol Sefydlog 12.36.

 

6.

Cyfnod Pleidleisio

Cofnodion:

Nid oedd cyfnod pleidleisio.

Am 16.09, cafodd y trafodion eu hatal dros dro am 10 munud. Cafodd y gloch ei chanu 5 munud cyn ailgynnull ar gyfer dadl Cyfnod 3 y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru).

 

Crynodeb o Bleidleisiau

Dogfennau ategol:

Pwynt o Drefn

Dechreuodd yr eitem am 16.19

Cododd Simon Thomas bwynt o drefn ynghylch a fyddai Llywodraeth Cymru yn gwneud datganiad ynghylch dod i gytundeb â Llywodraeth y DU mewn cysylltiad â Bil yr UE (Ymadael). Dywedodd y Llywydd nad oedd unrhyw gais wedi dod i law gan y Llywodraeth i wneud datganiad heddiw.

Cadarnhaodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid y byddai Llywodraeth Cymru yn cyflwyno datganiad ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) y diwrnod canlynol, ynghylch y cytundeb rhwng Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Byddai gwelliannau i’r Bil yn cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth y DU yn y bore, ynghyd â testun y cytundeb rhyng-lywodraethol. Nododd Ysgrifennydd y Cabinet y byddai hyn yn caniatáu amser i’r Aelodau ystyried y dogfennau cyn craffu ar waith y Llywodraeth.

 

(120 muned)

7.

Dadl Cyfnod 3 ynghylch y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)

Caiff y gwelliannau eu gwaredu yn drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 17 Ebrill 2018.

Mae’r gwelliannau wedi cael eu grwpio at ddibenion y ddadl a byddant yn cael eu trafod fel a ganlyn:

1. Cyfranogiad tenantiaid
1, 1A, 3, 4

2. Gwaith craffu gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru
5, 13, 19, 2

3. Methiant i gydymffurfio â deddfiad
6, 11, 12

4. Pŵer i benodi swyddogion
7, 8, 9, 10

5. Pwerau gwneud rheoliadau
14, 15, 16, 17, 18

Dogfennau ategol
Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2
Memorandwm Esboniadol, diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2
Rhestr o Welliannau wedi’u didoli
Grwpio Gwelliannau

Cofnodion:

Dechreuodd yr eitem am 16.21

Cafodd y gwelliannau eu gwaredu yn drefn y mae’r adrannau a’r atodlenni y maent yn cyfeirio atynt yn ymddangos yn y cynnig o dan Reol Sefydlog 26.36 fel y cytunwyd gan y Cynulliad ar 17 Ebrill 2018.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1A:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

30

53

Gwrthodwyd gwelliant 1A.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 1:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

37

0

16

53

Derbyniwyd gwelliant 1.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 3:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

30

53

Gwrthodwyd gwelliant 3.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 4:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

30

53

Gwrthodwyd gwelliant 4.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 5:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

30

53

Gwrthodwyd gwelliant 5.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 6:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 6.

Tynnwyd gwelliant 7 yn ôl yn unol â Rheol Sefydlog 12.27.

Ni chynigiwyd gwelliant 8.

Ni chynigiwyd gwelliant 9.

Ni chynigiwyd gwelliant 10.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 11:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

15

0

37

52

Gwrthodwyd gwelliant 11.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 12:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 12.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 13:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

30

53

Gwrthodwyd gwelliant 13.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 14:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 14.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 15:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 15.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 16:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 16.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 17:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 17.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 18:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

16

0

37

53

Gwrthodwyd gwelliant 18.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 19:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

30

53

Gwrthodwyd gwelliant 19.

Cynhaliwyd pleidlais ar welliant 2:

O blaid

Ymatal

Yn erbyn

Cyfanswm

23

0

30

53

Gwrthodwyd gwelliant 2.

Barnwyd bod holl adrannau ac atodlenni’r Bil wedi’u derbyn, gan ddod â thrafodion Cyfnod 3 i ben.

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu