Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cofnodion

Lleoliad arfaethedig: Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Aled Elwyn Jones 

Eitemau
Rhif Eitem

1.

Cyflwyniadau, ymddiheuriadau a dirprwyon

2.

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cofnodion ar gyfer eu cyhoeddi.

 

3.

Trefn busnes

3.1

Busnes yr wythnos hon

Cofnodion:

Dydd Mawrth

·         Newidiodd y Llywodraeth y Datganiad ar yr Ymgynghoriad Cyhoeddus ar Gynnal Teithiau Bws Am Ddim i Bobl Hŷn, Pobl Anabl a Chyn-filwyr Wedi'u Hanafu i Ddatganiad ar Ymgynghoriadau ar Deithio Rhatach ar Fysiau.  

·         Ni fydd Cyfnod Pleidleisio. 

Dydd Mercher

·         Cytunodd y Rheolwyr Busnes y byddai'r Cyfnod Pleidleisio yn cael ei gynnal cyn y Ddadl Fer.

 

3.2

Amserlen Busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes amserlen busnes y Llywodraeth ar gyfer y tair wythnos nesaf.

 

3.3

Amserlen Busnes y Cynulliad ar gyfer y tair wythnos nesaf

Cofnodion:

Penderfynodd y Pwyllgor Busnes ar drefn busnes y Cynulliad a chytunodd i gynnwys yr eitemau o fusnes a ganlyn ar yr amserlen:

 

Dydd Mercher 8 Tachwedd 2017 -

·         Datganiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus: Ymchwiliad i Blant sydd wedi bod mewn Gofal (30 munud)

·         Dadl gan Aelodau Unigol o dan Reol Sefydlog 11.21(iv) (60 munud)

·         Dadl ar adroddiad y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig: Y Llanw'n Troi? Adroddiad yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o Reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig (60 munud)

 

3.4

Dadl Aelod Unigol: Dewis Cynnig ar gyfer Dadl

Cofnodion:

·         Dewisodd y Pwyllgor Busnes gynnig ar gyfer dadl ar 18 Hydref:

NNDM6528

Julie Morgan

Hannah Blythyn

Angela Burns

Dai Lloyd

Jenny Rathbone

Joyce Watson

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1. Yn cydnabod bod anffurfio organau cenhedlu benywod yn cael ei ymarfer yn eang ledled y byd a bod tua 2,000 o fenywod a merched yng Nghymru yn byw gyda chanlyniadau anffurfio organau cenhedlu benywod.

2. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i:

a) defnyddio pob cyfle i gynyddu ymwybyddiaeth o'r arfer hwn;

b) annog ysgolion i drafod hyn fel rhan o'r cwricwlwm Addysg Bersonol a Chymdeithasol a hyfforddi staff;

c) codi ymwybyddiaeth o'r arfer hwn ymysg meddygon teulu a phob ymarferydd meddygol; a

d) gwneud popeth yn ei gallu i sicrhau bod y cymunedau yr effeithir arnynt fwyaf yn derbyn cymorth a chefnogaeth i fynd i'r afael â'r broblem.

 

 

  • Cytunodd Rheolwyr Busnes i drefnu'r Ddadl Aelod Unigol nesaf ar 8 Tachwedd, a dewisodd y cynnig canlynol:

 

NNDM6527

Jenny Rathbone

Suzy Davies

Dafydd Elis-Thomas

Dai Lloyd

David Melding

Eluned Morgan

Cynnig bod Cynulliad Cenedlaethol Cymru:

1.  Yn nodi bod cyflymder y chwyldro mewn technoleg trafnidiaeth yn herio rhagdybiaethau cynllunio presennol ac yn golygu bod angen ail-feddwl dylunio a pholisi cyhoeddus yn sylweddol.

2. Yn credu y bydd angen i weithgynhyrchwyr trafnidiaeth a'u cadwyni cyflenwi addasu neu farw wrth i'r motor tanio gael ei ddiddymu'n raddol dros yr 20 mlynedd nesaf o ganlyniad i:

a) cerbydau heb yrwyr, a fydd yn amharu ar dybiaethau ynghylch y berchnogaeth breifat o geir, cynllunio trefol, rheoli tagfeydd ar y ffyrdd a rôl bysiau i gysylltu cymunedau; a

b) cerbydau trydan, sy'n golygu bod angen i drydan gael ei gynhyrchu a'i gyflenwi mewn ffordd fwy gwasgaredig gan gynnwys pwyntiau trydanu ledled Cymru;

3. Yn galw ar Lywodraeth Cymru i amlinellu'r camau y mae'n eu cymryd i alinio polisïau â chyflymder y newid a sicrhau bod pob dinesydd yn cael budd o hyn, yn unol â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015

 

4.

Deddfwriaeth

4.1

Llythyr gan y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon: Amserlen ar gyfer ystyried Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol) (Cymru)

Cofnodion:

Cadarnhaodd Rheolwyr Busnes eu penderfyniad mewn egwyddor o 3 Hydref i gyfeirio Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris Alcohol) (Cymru) i'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon ar gyfer ystyriaeth yng Nghyfnod 1, a chytunodd ar 16 Chwefror 2018 fel y dyddiad cau i'r Pwyllgor gyflwyno adroddiad Cyfnod 1 ac ar 4 Mai 2018 fel y dyddiad cau i'r Pwyllgor gwblhau ei drafodion Cyfnod 2.

 

4.2

Llythyr gan y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg: Cynnig Cydsyniad Deddfwriaethol ar y Bil Arweiniad a Hawliadau Ariannol

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor Busnes y llythyr a chytunodd y byddai'n well i bwyllgorau gael 6 wythnos bwyllgora i adrodd ar Gynigion Cydsyniad Deddfwriaethol yn y dyfodol.  Dywedodd Arweinydd y Tŷ y byddai'r Llywodraeth yn ceisio darparu ar gyfer hyn, o fewn cyfyngiadau amserlenni Senedd y DU, wrth gynnig terfynau amser i'r Pwyllgor Busnes gytuno arnynt.

 

5.

Rheolau Sefydlog

5.1

Cynigion i ddiwygio Rheolau Sefydlog 26, 26A a 26B

Cofnodion:

Cytunodd y Rheolwyr Busnes ar yr adroddiad yn nodi'r newidiadau arfaethedig i'r Rheolau Sefydlog mewn perthynas ag uwch-fwyafrifau.  Cytunodd y Pwyllgor y dylid gosod yr adroddiad y diwrnod canlynol, ochr yn ochr â chynnig i ddiwygio'r Rheolau Sefydlog, i'w ystyried yn y Cyfarfod Llawn ddydd Mercher nesaf.

 

6.

Y Cyfarfod Llawn

6.1

Adolygiad o'r Diwygiadau i'r Cyfarfod Llawn

Cofnodion:

Cytunodd Rheolwyr Busnes i ddychwelyd at y papur yn y cyfarfod cyntaf ar ôl yr hanner tymor.

 

7.

Pwyllgorau

7.1

Effaith ymadawiad Aelod â grŵp gwleidyddol

Cofnodion:

Cytunodd Rheolwyr Busnes y dylai'r dyraniad presennol o amser y gwrthbleidiau yn y Cyfarfod Llawn aros yn ddigyfnewid.

O ran aelodaeth Pwyllgorau a chadeiryddiaethau, trafododd y Rheolwyr Busnes y materion a godwyd yn y papur ond ni allent gytuno yn unfrydol ar unrhyw benderfyniadau.  Cynigiodd y Llywydd fod y Pwyllgor Busnes yn gosod adroddiad yn amlinellu eu trafodaethau a'u casgliadau; caiff drafft ohono ei ddosbarthu cyn y cyfarfod yr wythnos nesaf.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu