Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

11.00

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3

CLA(5)-19-17 – Papur 1 – Offerynnau statudol sydd ag adroddiadau clir

 

Dogfennau ategol:

2.1

SL(5)113 - Rheoliadau Addysg (Arolygu Ysgolion) (Cymru) (Diwygio) 2017

2.2

SL(5)115 - Gorchymyn Twbercwlosis (Cymru) (Diwygio) 2017

2.3

SL(5)116 - Rheoliadau Cynllunio Gofal ac Adolygu Achosion (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2017

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt.

 

11.05

3.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.2 na 21.3 ond sydd â goblygiadau o ganlyniad i'r DU yn gadael yr UE

3.1

SL(5)114 – Rheoliadau Addysg (Benthyciadau at Radd Feistr Ôl-raddedig) (Cymru) (Diwygio) 2017

CLA(5)-19-17 – Papur 2 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

3.2

SL(5)117 - Rheoliadau Llaeth Ysgol (Cymru) 2017

CLA(5)-19-17 – Papur 3 – Adroddiad

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr offerynnau ac roedd yn fodlon arnynt. Nododd y Pwyllgor y materion a amlygwyd o ganlyniad i'r DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd.

 

11.10

4.

Papurau i’w nodi

4.1

Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru: Llythyr gan yr Athro Jonathan Bradbury

CLA(5)-19-17 – Papur 4 - Llythyr gan yr Athro Jonathan Bradbury

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.2

Ymchwiliad Llais Cryfach i Gymru: Llythyr gan y Constitution Society

CLA(5)19-17 – Papur 5 – Llythyr gan y Constitution Society

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.3

Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith: Polisi a Deddfwriaeth yr Amgylchedd Hanesyddol

CLA(5)19-17 – Papur 6 – Datganiad gan Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a'r Seilwaith

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad.

 

4.4

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol: Y Cod Erlyn

CLA(5)-19-17 – Papur 7 - Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol, 30 Mehefin 2017

CLA(5)-19-17 – Papur 8 - Llythyr i'r Cwnsler Cyffredinol, 16 Mehefin 2017

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y llythyr.

 

4.5

Cytundeb ysgrifenedig ynghylch Cysylltiadau rhyng-lywodraethol rhwng Senedd yr Alban a Llywodraeth yr Alban

CLA(5)-19-17 – Papur 9 - Cytundeb ysgrifenedig ynghylch Cysylltiadau rhyng-lywodraethol rhwng Senedd yr Alban a Llywodraeth yr Alban

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y cytundeb ysgrifenedig a chytunwyd i’w ystyried yn y sesiwn breifat.

 

4.6

Datganiad ysgrifenedig gan y Prif Weinidog, Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael)

CLA(5)-19-17 – Papur 10 - Datganiad ysgrifenedig gan y Prif Weinidog, Bil Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad a chytunwyd i’w ystyried yn y sesiwn breifat.

 

4.7

Datganiad ar y cyd gan Brif Weinidogion Cymru a'r Alban yn ymateb i Fil yr UE (Ymadael)

CLA(5)-19-17 – Papur 11 - Datganiad ar y cyd gan Brif Weinidogion Cymru a’r Alban mewn ymateb i Fil Ymadael â’r UE

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y datganiad ar y cyd a chytunwyd i’w ystyried yn y sesiwn breifat.

 

4.8

Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) - Memorandwm yn ymwneud â'r Pwerau Dirprwyedig yn y Bil ar gyfer y Pwyllgor Pwerau Dirprwyedig a Diwygio Rheoliadol

CLA(5)-19-17 – Papur 12 - Bil Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd – Memorandwm yn ymwneud â’r Pwerau Dirprwyedig yn y Bil ar gyfer y Pwyllgor Pwerau Dirprwyedig a Diwygio Rheoleiddio

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y pwyllgor y memorandwm.

 

4.9

Yr Adran dros Adael yr Undeb Ewropeaidd: Y Bil Diddymu Taflen Ffeithiau 5: Datganoli

CLA(5)-19-17 – Papur 13 - Yr Adran dros Adael yr Undeb Ewropeaidd: Taflen Ffeithiau y Bil Diddymu 5: Datganoli

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor y daflen ffeithiau.

 

11.15

5.

Gohebiaeth ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

CLA(5)-19-17 – Papur 14 – Llythyr gan y Llywydd, Gweithredu Deddf Cymru 2017, 11 Gorffennaf 2017

CLA(5)-19-17 – Papur 15 – Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol, Gweithredu Deddf Cymru 2017, 10 Gorffennaf 2017

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunwyd i’w hystyried yn y sesiwn breifat.

 

11.20

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o’r cyfarfod ar gyfer y busnes canlynol:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

7.

Llais Cryfach i Gymru: Y prif faterion

CLA(5)-19-17 – Papur 16 – Prif Faterion

CLA(5)-19-17 – Papur 17 – Crynodeb o'r dystiolaeth

CLA(5)-19-17 – Papur 18 – Diweddariad ynghylch statws argymhellion Adroddiad Silk

CLA(5)-19-17 – Papur 19 – Crynodeb wedi'i ddiweddaru ynghylch adroddiadau pwyllgorau eraill y DU ar gysylltiadau rhwng-lywodraethol a rhyng-sefydliadol

 

 

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y papur ar y materion allweddol.

 

8.

Panel Dinasyddion

CLA(5)-19-17 – Papur 20 – Ymgysylltu â dinasyddion Cymru yn y dyfodol

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y camau gweithredu yn y papur a chytunwyd arnynt.

 

9.

Trafodaeth am yr ohebiaeth ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

CLA(5)-19-17 – Papur 21– Nodyn Cyngor Cyfreithiol 1

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr ohebiaeth a chytunwyd i ymateb i'r Llywydd.

 

10.

Briff ar Fil Ymadael â'r UE

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ei ddull o ran craffu yn y dyfodol ar Fil Ymadael â'r UE.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu