Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - y Senedd

Cyswllt: Gareth Williams 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 20/05/2019 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datganiadau o fuddiant

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriad gan Suzy Davies AC ac roedd David Melding AC yn dirprwyo ar ei rhan. Cafwyd ymddiheuriad gan Dawn Bowden AC.

 

(14:30-14:35)

2.

Offerynnau sy’n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i'r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3

2.1

SL(5)412 - Rheoliadau’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Y Gymraeg mewn Gwasanaethau Gofal Sylfaenol) (Diwygiadau Amrywiol) (Cymru) 2019

CLA(5)-16-19 – Papur 1 – Adroddiad

CLA(5)-16-19 – Papur 2 – Rheoliadau

CLA(5)-16-19 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Rheoliadau a nododd fod y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu wedi ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at y Gweinidog i gefnogi'r pryderon a godwyd gan y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu.

 

(14:35-14:40)

3.

Offerynnau sy'n cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt i’r Cynulliad o dan Reol Sefydlog 21.2 neu 21.3 - trafodwyd yn flaenorol

3.1

SL(5)411 - Rheoliadau Addysg (Cymorth i Fyfyrwyr) (Graddau Meistr Ôl-raddedig) (Cymru) 2019

CLA(5)-16-19 – Papur 4 – Adroddiad diwygiedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor ymateb y Llywodraeth ac roedd yn fodlon arno.

 

(14:40-14:45)

4.

Papurau i'w nodi

4.1

Llythyr gan y Llywydd at y Pwyllgor Cyllid: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-16-19 – Papur 5 - Llythyr gan y Llywydd at y Pwyllgor Cyllid, 7 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

4.2

Llythyr gan y Llywydd at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Gweinidog Addysg: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-16-19 – Papur 6 - Llythyr gan y Llywydd at y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol a'r Gweinidog Addysg, 8 Mawrth 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

4.3

Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig: SL(5)409 – Rheoliadau Atal Llygredd Nitradau (Cymru) (Diwygio) 2019

CLA(5)-16-19 – Papur 7 – Llythyr gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig, 15 Mai 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

4.4

Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd: Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

CLA(5)-16-19 – Papur 8 – Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd, 16 Mai 2019

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth.

 

(14:45)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y busnes a ganlyn:

Cofnodion:

Cytunodd y Pwyllgor ar y cynnig.

 

(14:45-16:15)

6.

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) – materion allweddol

CLA(5)-16-19 – Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil – Cofrestru etholiadol yn yr Alban

CLA(5)-16-19 – Briff Cyfreithiol

CLA(5)-16-19 – Materion Allweddol – Papur Cwmpasu

CLA(5)-16-19 – Papur materion allweddol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y materion allweddol sydd i'w cynnwys yn ei adroddiad.

 

(16:15-16:30)

7.

Deddfu ar gyfer y Cytundeb Ymadael rhwng y DU a'r UE: Diweddariad

CLA(5)-16-19 – Briff gan y Gwasanaeth Ymchwil

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor bapur, wedi’i ddiweddaru,  ar ddeddfu ar gyfer y Cytundeb Ymadael rhwng y DU a'r UE.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu