Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Gareth Williams 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 01/10/2018 - Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

Cafwyd ymddiheuriadau gan Dawn Bowden AC.

Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau newydd a benodwyd i'r Pwyllgor, sef Dawn Bowden AC, Lee Waters AC a Suzy Davies AC.

 

14.30

2.

Offerynnau nad ydynt yn cynnwys materion i gyflwyno adroddiad arnynt o dan Reol Sefydlog 21.7

2.1

SL(5)256 - Cod Trefniadaeth Ysgolion

CLA(5)-23-18 – Papur 1 – Adroddiad

CLA(5)-23-18 – Papur 2 – Cod

CLA(5)-23-18 – Papur 3 – Memorandwm Esboniadol

 

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor y Cod ac roedd yn fodlon arno. Cytunodd y Pwyllgor i ysgrifennu at Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i ofyn am wybodaeth ynghylch sut yr oedd Gweinidogion Cymru wedi ystyried Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn (yn unol ag adran 1 o Fesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011).

 

14.35

3.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o'r cyfarfod ar gyfer y mater a ganlyn:

Cofnodion:

Derbyniwyd y cynnig.

 

4.

Diweddariad ar newidiadau i'r Rheolau Sefydlog sy'n ymwneud ag Offerynnau Statudol Brexit

CLA(5)-23-18 – Papur 4 – Papur diweddaru (Papur i ddilyn)

CLA(5)-23-18 – Papur 4 – Atodiad 1

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor bapur diweddaru ar y newidiadau arfaethedig i Reolau Sefydlog sy'n ymwneud ag Offerynnau Statudol Brexit.

 

5.

Craffu ar Reoliadau a wnaed o dan y Bil Masnach: Adroddiad Drafft

CLA(5)-23-18 – Papur 5 – Adroddiad drafft

 

Cofnodion:

Trafododd y Pwyllgor yr adroddiad drafft, a chytunodd arno yn amodol ar fân newidiadau.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu