Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Bethan Davies 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Trawsgrifiad

1.

09.00 - 09.15 - Rhag-gyfarfod anffurfiol

(09.15)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Cafwyd ymddiheuriadau gan Steffan Lewis AC.

 

2.2 Croesawodd y Cadeirydd Neil McEvoy AC, a oedd yn dirprwyo ar ran Steffan Lewis AC.

 

2.3 Gwnaeth Neil McEvoy AC ddatganiad o fuddiant, a nododd y byddai'n absennol o'r cyfarfod ar gyfer Eitem 9.

 

(09.15)

3.

Papur(au) i'w nodi:

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Nodwyd y papur.

 

(9.15-10.00)

4.

Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth yr Alban (Cynhadledd Fideo)

Alistair Brown, Cyfarwyddwr Strategaeth Ariannol, Llywodraeth yr Alban

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth drwy gynhadledd fideo gan Alistair Brown, Cyfarwyddwr Strategaeth Ariannol Llywodraeth yr Alban.

 

4.2 Cytunodd Alistair Brown i ddarparu nodyn i'r Pwyllgor yn egluro:

·         pam fod gwir gostau sefydlu Cyllid yr Alban yn uwch na'r amcangyfrif gwreiddiol; a

·         sut y mae'r darpariaethau sy'n ymwneud â'r weithdrefn gadarnhaol dros dro ar gyfer pennu cyfraddau a bandiau treth wedi'u hymgorffori yn Neddf Treth Trafodiadau Tir ac Adeiladau (yr Alban) 2013.

 

(10.00-10.45)

5.

Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad

Louise Speke, Prif Gynghorydd Treth, y Gymdeithas Tir a Busnesau Cefn Gwlad

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

5.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Louise Speke, Prif Ymgynghorydd Treth y Gymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad.

 

5.2 Cytunodd Louise Speke i ddarparu nodyn yn amlinellu barn y Gymdeithas Tir a Busnes Cefn Gwlad ar y gwahaniaethau rhwng darpariaethau'r Rheolau a Dargedwyd yn Erbyn Osgoi Treth (TAAR) yn Neddf Treth Dir y Dreth Stamp 2015, a'r Rheolau TAAR sydd wedi'u cynnig yn y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru).

 

(11.00-11.45)

6.

Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda'r Gofrestrfa Tir

Joy Bailey, Cofrestrydd Tir Cynorthwyol, y Gofrestrfa Tir

Pascal Lalande, Rheolwr Gweithrediadau Canolog, y Gofrestrfa Tir

 

Papur 1 - Y Gofrestrfa Tir: tystiolaeth ysgrifenedig

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

6.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Joy Bailey, Cofrestrydd Tir Cynorthwyol y Gofrestrfa Tir, a Pascal Lalande, Rheolwr Gweithrediadau Canolog y Gofrestrfa Tir.

 

6.2 Cytunodd y tystion i ddarparu i'r Pwyllgor gopi o'r adroddiad a gomisiynwyd gan y Gofrestrfa Tir ynghylch nifer yr eiddo trawsffiniol sy'n bodoli.

 

(11.45)

7.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

7.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(11.45-12.00)

8.

Y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru): Trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

8.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a ddaeth i law.

 

(12.00-12.30)

9.

Trafod y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) Drafft

Papur 2 - Trafod y Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) Drafft

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

9.1 Nododd y Pwyllgor y papur, a chytunodd i ysgrifennu at Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru.

 

(12.30-12.45)

10.

Llythyr gan Brif Weithredwr a Chlerc Cynulliad Cenedlaethol Cymru at y Cadeirydd - Adroddiad ar Berfformiad Corfforaethol Comisiwn y Cynulliad, Ebrill 2015 - Mawrth 2016

Papur 3 - Perfformiad Corfforaethol Comisiwn y Cynulliad, Ebrill 2015 - Mawrth 2016

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

10.1 Nododd y Pwyllgor Adroddiad Perfformiad Corfforaethol Comisiwn y Cynulliad, Ebrill 2015 - Mawrth 2016.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu