Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Rhag-gyfarfod preifat (09.30 - 10.00)

Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru - adborth gan ymweliadau rapporteur a thrafod ymatebion ysgrifenedig

 

Dogfennau ategol:

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(10.00 - 11.00)

2.

Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru - sesiwn dystiolaeth lafar ar gaffael bwyd

Liz Lucas - Rheolwr Caffael, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Marcia Lewis - Rheolwr Arlwyo, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili

Keir Warner - Pennaeth Cyrchu, Partneriaeth Cydwasanaethau anfeddygol GIG Cymru

 

Dogfennau ategol:

(11.00 - 11.10)

3.

Papur(au) i'w nodi

3.1

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid ynghylch cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2018-19

Dogfennau ategol:

3.2

Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd ynghylch gweithredu Deddf Cymru 2017

Dogfennau ategol:

3.3

Llythyr gan y Llywydd at Ysgrifennydd Gwladol Cymru ynghylch y Prif Ddiwrnod Penodedig

Dogfennau ategol:

3.4

Llythyr oddi wrth Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig yn dilyn y sesiwn graffu gyffredinol y Pwyllgor ar 20 Gorffennaf

Dogfennau ategol:

3.5

Llythyr oddi wrth Gyswllt Amgylchedd Cymru at Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Amgylchedd a Materion Gwledig ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig'

Dogfennau ategol:

3.6

Llythyr gan yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig at y Cadeirydd mewn ymateb i adroddiad y Pwyllgor, 'Dyfodol rheoli tir yng Nghymru'

Dogfennau ategol:

3.7

Llythyr gan y Llywydd at y Cadeirydd ynglŷn â Senedd@Delyn

Dogfennau ategol:

3.8

Llythyr oddi wrth Gymdeithas Pysgotwyr Cymru at y Cadeirydd ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad at yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli'r Ardaloedd Morol Gwarchodedig'

Dogfennau ategol:

3.9

Llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau at Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant ynghylch diogelwch tân mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.10

Llythyr gan y Cadeirydd at Gymdeithas Pysgotwyr Cymru fel ymateb i’w lythyr ynghylch adroddiad y Pwyllgor, 'Y Llanw'n Troi? Adroddiad ar yr ymchwiliad i ddull Llywodraeth Cymru o reoli Ardaloedd Morol Gwarchodedig'.

Dogfennau ategol:

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd am yr eitemau sy'n weddill.

(11.10 - 11.40)

5.

Ymchwiliad i ailfeddwl am fwyd yng Nghymru - trafodaeth breifat yn dilyn y sesiwn dystiolaeth lafar

(11.40 - 12.00)

6.

Trafod gwaith y Pwyllgor ar bolisïau ynni

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu