Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Marc Wyn Jones 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 10/01/2019 - Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(09.30)

1.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

1.1        Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

1.2        Cafwyd ymddiheuriadau gan Gareth Bennett AC.

 

(09.30 - 10.30)

2.

Sesiwn graffu gyffredinol gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru
Marie Brousseau-Navarro, Cyfarwyddwr Polisi, Deddfwriaeth ac Arloesedd, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

2.1 Clywodd y Pwyllgor dystiolaeth gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru.

 

(10.30)

3.

Papurau i'w nodi

Cofnodion:

3.1 Nododd y Pwyllgor y papurau o dan eitem 3.

 

3.1

Gohebiaeth oddi wrth y Llywydd at y Prif Weinidog ynghylch deddfu ar gyfer Brexit

Dogfennau ategol:

3.2

Gohebiaeth at y Cadeirydd gan Gadeirydd y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol ynghylch cyhoeddi ei adroddiad: Paratoi ar gyfer Brexit - Adrodd ar barodrwydd y sector bwyd a diod yng Nghymru

Dogfennau ategol:

3.3

Gohebiaeth at y Cadeirydd gan Weinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig ynghylch Fframwaith Rheoli Rhwydwaith Ardaloedd Morol Gwarchodedig Cymru 2018-2023 a Chynllun Gweithredu 2018-2019

Dogfennau ategol:

(10.30)

4.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o eitemau 5, 6 a 7 o gyfarfod heddiw

Cofnodion:

4.1 Penderfynodd y Pwyllgor wahardd y cyhoedd o'r cyfarfod heddiw ar gyfer eitemau 5, 6 a 7.

 

(10.30-10.45)

5.

Sesiwn graffu gyffredinol gyda Chomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru: trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

5.1 Trafododd y Pwyllgor y dystiolaeth a gafwyd o dan eitem 2.

 

(10.45-11.00)

6.

Blaenraglen Waith

Cofnodion:

6.1 Trafododd y Pwyllgor ei flaenraglen waith ar gyfer tymor y gwanwyn a chytunodd arno. Cytunodd hefyd i wneud gwaith ar dlodi bwyd yn y dyfodol.

 

(11.00-11.15)

7.

Llwybr datgarboneiddio: trafod y llythyr drafft

Cofnodion:

7.1 Trafododd y Pwyllgor y llythyr drafft a chytunodd arno.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu