Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Sarah Beasley 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 11/07/2019 - Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

Yn ei gyfarfod ar 3 Gorffennaf, derbyniodd y Pwyllgor gynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i wahardd y cyhoedd o eitem 1 o'r cyfarfod a gynhelir heddiw

(10.00-11.00)

1.

Gwasanaethau nyrsio cymunedol a nyrsio ardal: Trafod yr adroddiad drafft

Dogfennau ategol:

Egwyl (11.00-11.10)

(11.10)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

(11.10-12.40)

3.

Gwaith craffu cyffredinol: Sesiwn dystiolaeth gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Ann Lloyd, Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Judith Paget, Prif Weithredwr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Glyn Jones, Cyfarwyddwr Cyllid a Pherfformiad, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Martine Price, Cyfarwyddwr Interim Nyrsio, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

 

Briff Ymchwil

Papur 1 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Dogfennau ategol:

Egwyl (12.40-13.15)

(13.15-14.45)

4.

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Sesiwn dystiolaeth gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

 

Vaughan Gething AC, Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol

Sioned Rees, Uwch Swyddog Cyfrifol, Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), Llywodraeth Cymru

Janet Davies, Dirprwy Gyfarwyddwr, Y Grŵp Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru

Sapna Lewis, Cyfreithwraig, Llywodraeth Cymu

 

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

 

Memorandwm Esboniadol

 

Briff Ymchwil

Dogfennau ategol:

(14.45)

5.

Papurau i’w nodi

5.1

Llythyr gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ynghylch adolygiad barnwrol yr Alban ar erthyliad meddygol cynnar yn y cartref

Dogfennau ategol:

5.2

Llythyr gan Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Dogfennau ategol:

5.3

Llythyr gan Gadeirydd y Panel Trosolwg Annibynnol ar Wasanaethau Mamolaeth at Gadeirydd y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon

Dogfennau ategol:

(14.45)

6.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42(vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod hwn

(14.45-14.55)

7.

Gwaith craffu cyffredinol ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan: Trafod y dystiolaeth

(14.55-15.05)

8.

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru): Trafod y dystiolaeth

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu