Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Agenda a Chofnodion

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd. Cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhys Morgan 

Senedd.TV: Gweld y gweddarllediad

Trawsgrifiad: Trawsgrifiad ar gyfer 11/03/2019 - Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

Eitemau
Nodyn Rhif Eitem

(13.00-13.30)

1.

Paratoi ar gyfer Brexit - Sesiwn briffio gyda Swyddfa Archwilio Cymru

Mike Usher, Swyddfa Archwilio Cymru

Mark Jeffs, Swyddfa Archwilio Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

1.1        Cyflwynodd y tystion adroddiad yr Archwilydd Cyffredinol i'r Aelodau.

1.2        Atebodd y tystion gwestiynau gan yr Aelodau.

                     

 

(13.30)

2.

Cyflwyniad, ymddiheuriadau, dirprwyon a datgan buddiannau

Cofnodion:

2.1 Croesawodd y Cadeirydd yr Aelodau i’r cyfarfod.

2.2 Cafwyd ymddiheuriadau gan Michelle Brown, David Melding a Joyce Watson.

2.3 Dirprwyodd Suzy Davies ar ran David Melding.

 

(13.30-14.30)

3.

Paratoi ar gyfer Brexit - sesiwn graffu gyda'r Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit

Piers Bisson, Llywodraeth Cymru

 

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

3.1 Ymatebodd y tystion i gwestiynau gan yr Aelodau.

 

(14.30-14.35)

4.

Papur i’w nodi

4.1

Papur i'w nodi 1 - Gohebiaeth gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit at y Cadeirydd ynghylch fframweithiau cyffredin y DU - 1 Mawrth 2019

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

4.1 Nodwyd y papur.

 

(14.35)

5.

Cynnig o dan Reol Sefydlog 17.42 (vi) i benderfynu gwahardd y cyhoedd o weddill y cyfarfod

Cofnodion:

5.1 Derbyniwyd y cynnig.

 

(14.35-14.50)

6.

Paratoi ar gyfer Brexit - trafod y dystiolaeth

Cofnodion:

6.1 Members considered the evidence received.

 

(14.50-15.00)

7.

Ystyriaeth o'r ymateb i adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ar graffu ar reoliadau o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Adroddiad ar gynnydd

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

7.1 Trafododd yr Aelodau yr ymateb drafft a chytuno arno, a chytunwyd y dylid ei anfon at y Prif Weinidog.

 

(15.00-15.30)

8.

Craffu ar gytundebau rhyngwladol

Dogfennau ategol:

Cofnodion:

8.1 Cytunodd yr Aelodau i ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig i ofyn am eglurhad ynghylch ei ddatganiad ar gyfrifoldeb am bolisi pysgodfeydd yn y DU.

 

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu