Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Deisebau

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Deisebau.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Deisebau

Newyddion

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb (326 KB) i adroddiad y Pwyllgor Deisebau ar Sicrhau y gall Pobl Anabl Ddefnyddio Trafnidiaeth Gyhoeddus (893 KB). Cynhelir dadl yn Cyfarfod Llawn ddydd Mercher 31 Ionawr.

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi crynodeb o’i ystyriaeth (469KB) o ddeiseb P-04-564 Adfer Gwlâu i Gleifion, Gwasanaeth Mân Anafiadau ac Uned Pelydr-X i Ysbyty Coffa Ffestiniog (22 Ionawr 2018)

8 Mawrth 2017

Heddiw, mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi cytuno i wneud nifer o newidiadau i’w broses ddeisebu. Penderfynodd y Pwyllgor Deisebau ofyn am y newidiadau hyn, ymhlith nifer o a gynigwyd am y tro cyntaf yn y Cynulliad blaenorol fel rhan o Adolygiad i Drefniadau Desiebau Cyhoeddus (PDF 544KB), i ddiogelu hygyrchedd system ddeisebau’r Cynulliad ac i helpu i gynyddu ei hygrededd.

Bellach, bydd yn ofynnol i bob deiseb gasglu o leiaf 50 o lofnodion cyn i’r Pwyllgor Deisebau ei thrafod. O’r blaen, roedd yn ofynnol i ddeisebau gan unigolion gasglu deg o lofnodion ac nid oedd yn ofynnol i ddeiseb gan sefydliad gasglu unrhyw lofnodion.

Mae’r Pwyllgor hefyd yn dymuno sicrhau bod deisebau a gyflwynir i’r Cynulliad yn ymwneud â materion o bwys i bobl neu sefydliadau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru. Felly, bydd yn ofynnol i bawb sy’n cyflwyno deiseb fyw yng Nghymru neu fod â chanolfan yng Nghymru. Gall unrhyw un barhau i lofnodi deisebau, waeth ble y maent yn byw.

Bydd y Pwyllgor hefyd yn trafod gwneud cais am ddadl yn y Cynulliad ar unrhyw ddeiseb sy’n casglu 5000 neu fwy o lofnodion. Bydd y Pwyllgor yn  defnyddio ei ddisgresiwn o ran priodoldeb ac amseru cais am ddadl ar unrhyw ddeiseb. Pwyllgor Busnes y Cynulliad fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol p’un ai i drefnu dadl ai peidio.  

I gael rhagor o wybodaeth am unrhyw un o’r newidiadau hyn cysylltwch â’r tîm Clercio drwy’r manylion cyswllt isod.

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor Deisebau ar 28 Mehefin 2016 i gyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol fel y'u nodir yn Rheol Sefydlog 23.

Ei rôl oedd ystyried yr holl ddeisebau derbyniadwy a gyflwynwyd gan y cyhoedd. Roedd yn rhaid i’r deisebau fod ar faterion yr oedd gan y Cynulliad y pŵer i weithredu arnynt. Roedd y broses ddeisebau yn galluogi’r cyhoedd i amlygu materion ac i ddylanwadu’n uniongyrchol ar waith y Cynulliad. Mae ei swyddogaethau penodol wedi’u nodi yn Rheol Sefydlog 23.

Trawsgrifiadau

Deisebau

Gwaith a gwblhawyd gan y Pwyllgor Deisebau

 

Adran-Aelodau

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/David-J-Rowlands-chair.jpghttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Rhun-ap-Iorwerth.jpgJanet Finch-Saunders AChttp://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/MemberImages/Neil-McEvoy.jpgMike Hedges AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu