Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Y Pwyllgor Cyllid

Mae’r dudalen hon yn cynnwys rhestr o’r cyfarfodydd ar gyfer: Y Pwyllgor Cyllid.

Cyfarfodydd

Gwybodaeth ynghylch Y Pwyllgor Cyllid

Newyddion

·         Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad Gwaith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-2021 (PDF, 3MB) ar 29 Ionawr 2020.

·         Mae'r Pwyllgor Cyllid yn cynnal ymgynghoriad ar y Bil Archwilio Cyhoeddus (Diwygio) (Cymru) drafft. Dyddiad cau: 7 Chwefror 2020.

·         Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad: Trafodaeth o’r cynigion i ddiwygio Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 (PDF, 2MB) ar 18 Rhagfyr 2019.

·         Cyhoeddwyd cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru 2020-21 ar 16 Rhagfyr 2019.

·         Ar 2 Rhagfyr, cyhoeddodd Y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad: Gwaith Craffu Blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF, 2MB)

·         Cyhoeddodd y Pwyllgor ei adroddiad Craffu ar Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2020-2021 (PDF, 533KB) ar 20 Tachwedd 2019

 

Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddCyllid

 

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2016. Mae cylch gwaith y Pwyllgor, a ddiwygiwyd yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 13 Tachwedd 2019, fel a ganlyn:

 

a) cyflawni swyddogaethau'r pwyllgor cyfrifol a nodir yn Rheolau Sefydlog 18.10, 18.11, 18A.2 (iv) a (v), 19 ac 20 o Gynulliad Cenedlaethol Cymru;

 

b) o dan Reolau Sefydlog 19 ac 20, mae cyfrifoldebau'r pwyllgor yn cynnwys ystyried unrhyw adroddiad neu ddogfen a osodir gerbron y Cynulliad mewn perthynas â'r defnydd o adnoddau, neu wariant o Gronfa Gyfunol Cymru, gan gynnwys ymgymryd â gwaith craffu ar gyllideb cyrff a ariennir yn uniongyrchol o Gronfa Gyfunol Cymru;

 

c) o dan Reolau Sefydlog 18.10 a 18.11, mae cyfrifoldebau'r pwyllgor yn cynnwys goruchwylio'r gwaith o lywodraethu Swyddfa Archwilio Cymru, fel y nodir yn Neddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013;

 

d) o dan Reol Sefydlog 18A.2 (iv) a (v), i arfer swyddogaethau cyllidebol mewn perthynas ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru;

 

e) bod y Pwyllgor hefyd yn ystyried unrhyw gynigion ar gyfer datganoli pwerau ariannol i Gymru fel rhan o'i gyfrifoldebau, a'r cynnydd a wnaed wrth wneud hynny;

 

f) gall y Pwyllgor hefyd graffu ar ddeddfwriaeth a gyflwynir i'r Cynulliad.

 

Trawsgrifiadau

 

Ymholiadau Cyfredol

 

Gwaith wedi’i gwblhau gan y pwyllgor Cyllid

 

Dolenni cyflym

 

Adran-Aelodau

Mike Hedges ACNick Ramsay ACMarc Reckless AC

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu