Calendr digwyddiadau
9 Gorffennaf 2018 DYDD LLUN
10.00 - 11.30

Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg Comisiwn y Cynulliad - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

12.30

AC(5)2018(6), Comisiwn y Cynulliad - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

13.45 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 16.20

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

14.30 - 16.00

Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10 Gorffennaf 2018 DYDD MAWRTH
 

DIGWYDDIAD: “Rheoli adnoddau’n gynaliadwy yn y Mynydd Du”: Prosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy

08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

10.00 - 14.30

DIGWYDDIAD: Grŵp Trawsbleidiol ar Ambiwlans Awyr Cymru

12.00 - 14.00

DIGWYDDIAD: Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gyflyrau Niwrolegol

12.00 - 13.30

CYFARFOD: Grwp Trawsbleidiol ar Blismona

12.00 - 14.00

CYFARFOD: Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ambiwlans Awyr Cymru

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

16.30 - 19.00

DIGWYDDIAD: Dangos Ffilm: British Winters

11 Gorffennaf 2018 DYDD MERCHER
09.00 - 12.20

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.00 - 12.15

Y Pwyllgor Cyllid - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.15 - 11.10

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

09.15 - 12.00

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

12.15 - 13.15

Preifat, Fforwm y Cadeiryddion - Ystafell Gynhadledd 4B - Tŷ Hywel

12.30 - 13.30

DIGWYDDIAD: Gweithio gyda’n gilydd i wireddu Cyfraith Lucy

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

13.30 - 14.30

CYFARFOD: Cyfarfod gydag Ysgol Penmaes

12 Gorffennaf 2018 DYDD IAU
09.00 - 13.00

DIGWYDDIAD: Cynaliadwyedd ein Gwasanaethau Cyhoeddus yn y dyfodol

09.15 - 14.00

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.30 - 13.00

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

10.00 - 17.00

Gweithdy i randdeiliaid – drwy wahoddiad yn unig, Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Lleoliad Allanol

12.00 - 13.30

DIGWYDDIAD: Lansio ein hadroddiad – ‘Lleisiau Newydd: Sut y gall gwleidyddiaeth Cymru ddechrau adlewyrchu Cymru

12.30 - 13.30

CYFARFOD: Grŵp Trawsbleidiol ar Gydraddoldeb Menywod

18.00 - 20.00

DIGWYDDIAD: Seremoni Wobrwyo G4C Cymru

13 Gorffennaf 2018 DYDD GWENER
10.45 - 13.30

DIGWYDDIAD: Wythnos Llundain 2018

14 Gorffennaf 2018 DYDD SADWRN


15 Gorffennaf 2018 DYDD SUL


16 Gorffennaf 2018 DYDD LLUN
09.45 - 11.30

CYFARFOD: Cyfarfod Gweinidogol i fynd i’r afael â digartrefedd yng Nghymru

13.00 - 17.00

Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

14.00 - 17.00

Y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

17.30 - 20.00

DIGWYDDIAD: Dathlu’r Daith 10 Mlynedd i Ddatganoli Cyllidol

17 Gorffennaf 2018 DYDD MAWRTH
08.30 - 09.30

Preifat, Y Pwyllgor Busnes - Swyddfa’r Llywydd, 4ydd llawr - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Cyfarfod Preifat, Y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

09.00 - 11.00

Y Pwyllgor Deisebau - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

10.00 - 11.00

Preifat, Y Pwyllgor Safonau Ymddygiad - Ystafell Bwyllgora 5 - Tŷ Hywel

10.00 - 15.00

DIGWYDDIAD: Arddangosfa’r Awdurdod Safonau Hysbysebu – cyfle i alw heibio i drafod unrhyw gwestiynau am hysbysebion neu sut rydym yn rheoleiddio hysbysebion yng Nghymru

11.30 - 13.30

CYFARFOD: Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau

12.00 - 12.30

DIGWYDDIAD: Dathlu gwaith CaST Cymru gyda Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

13.30 - 14.00

CYFARFOD: Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fusnesau Bach a Chanolig

18 Gorffennaf 2018 DYDD MERCHER
08.00 - 09.00

DIGWYDDIAD: Y wybodaeth ddiweddaraf am Brexit a Chymru gan Ganolfan Lywodraethiant Cymru

09.15 - 12.30

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg - Ystafell Bwyllgora 1 - Y Senedd

09.20 - 12.30

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 12.30

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu - Ystafell Bwyllgora 2 - y Senedd

12.00 - 13.30

CYFARFOD: Y Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant

12.00 - 15.00

CYFARFOD: Y Grŵp Trawsbleidiol ar Hemoffilia

13.30

Y Cyfarfod Llawn - Y Siambr - Y_Senedd

18.00 - 20.00

CYFARFOD: Cymru fel Gwlad Masnach Deg - Grŵp Ffocws

19 Gorffennaf 2018 DYDD IAU
09.00 - 14.30

Y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon - Ystafell Bwyllgora 3 - Y Senedd

09.30 - 11.15

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau - Ystafell Bwyllgora 4 - Tŷ Hywel

11.00

Ymweliadau, Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau

14.30 - 15.30

CYFARFOD: Cyfarfod Gweinidogaethol – Alun Davies

20 Gorffennaf 2018 DYDD GWENER
21 Gorffennaf 2018 DYDD SADWRN


22 Gorffennaf 2018 DYDD SUL