Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Manylion y Pwyllgor

Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Cylch gwaith

Sefydlwyd y Pwyllgor ar 22 Mehefin 2011. Ei gylch gwaith yw archwilio deddfwriaeth a dwyn Llywodraeth Cymru i gyfrif drwy graffu ar faterion yn ymwneud â gwariant, gweinyddiaeth a pholisi sy’n cynnwys: iechyd corfforol, meddyliol a chyhoeddus pobl Cymru, gan gynnwys y system gofal cymdeithasol.

 

Gallwch weld raglen waith amlinellol y Pwyllgor ar dudalen we'r flaenraglen waith.

 

Y cyfarfod Pwyllgor nesaf: 3 Rhagfyr 2015

 

Trawsgrifiadau

 

Ymchwiliadau cyfredol

 

Deddfwriaeth sy’n mynd drwy waith craffu ar hyn o bryd

 

Gwaith a gyflawnwyd gan y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 

Is-grwpiau’r pwyllgor

 

Newyddion y Pwyllgor

  • Gwaredodd y Pwyllgor ar yr holl welliannau Cyfnod 2 i’r Bil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) yn ei gyfarfod ar 25 Tachwedd. Dechreuodd Cyfnod 3 y Bil ar 26 Tachwedd. Caiff y dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno gwelliannau eu cadarnhau unwaith y bydd y dyddiad ar gyfer trafodion Cyfnod 3 yn ymddangos ar y Datganiad a Chyhoeddiad Busnes. Sylwer. Yn ystod trafodion Cyfnod 2, cytunodd y Pwyllgor i ddiwygio enw byr y Bil o Fil Lefelau Diogel Staff Nyrsio (Cymru) i Fil Lefelau Staff Nyrsio (Cymru) (gwelliant 35).
  • Bydd y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn cyhoeddi ei adroddiad ar egwyddorion cyffredinol Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) ddydd Llun 30 Tachwedd. Er bod hyn yn hwyrach na’r terfyn amser o 27 Tachwedd a gytunwyd gan y Pwyllgor Busnes, ni chaiff y penderfyniad hwn effaith ar:
    • amseru dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn, sydd wedi’i hamserlennu ar hyn o bryd ar gyfer 8 Rhagfyr
    • y terfynnau amser ar gyfer cyfnod gwelliannau dilynol, pe bai’r Cynulliad yn cytuno ar egwyddorion cyffredinol y Bil.

Caiff yr adroddiad ei gyhoeddi ar dudalen y Bil ar y wê.

 

Logo Ddraig y Cynulliad  Dilynwch ni ar Twitter: @SeneddIechyd

Aelodaeth

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Llinos Madeley.

Cyfeiriad Postio:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd
CF99 1NA

Ffôn: 0300 200 6565

E-bost: SeneddIechyd@Cynulliad.Cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu