Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Previous consultations

Ymgynghoriadau
Teitl Statws
Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth CymruWedi ei gyflawni
Cyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau mewn AddysgWedi ei gyflawni
Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru: Dyraniad cyllideb arfaethedig Llywodraeth Cymru o £100,000 y flwyddyn.Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i'r pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaethWedi ei gyflawni
Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i ddulliau gweithredu lleol ar gyfer lleihau tlodi: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a byrddau gwasanaethau cyhoeddusWedi ei gyflawni
Atal HunanladdiadWedi ei gyflawni
Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)Wedi ei gyflawni
Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)Wedi ei gyflawni
Tai carbon isel: yr herWedi ei gyflawni
Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i BrexitWedi ei gyflawni
y Bil Awtistiaeth (Cymru) - Datblygu'r BilWedi ei gyflawni
Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofalWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i gyllid celfyddydau nad yw’n gyhoeddusWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i Amgylchedd HanesyddolWedi ei gyflawni
Ailfeddwl am fwyd yng NghymruWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i GymruWedi ei gyflawni
Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifancWedi ei gyflawni
Gwerthu Cymru i’r BydWedi ei gyflawni
Gwella Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl IfancWedi ei gyflawni
Amcangyfrifon ariannol sy’n mynd gyda deddfwriaethWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm iselWedi ei gyflawni
Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng NghymruWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar y Bil Diddymu Mawr a'i oblygiadau i GymruWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwydWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i Newyddiaduraeth Newyddion yng NghymruWedi ei gyflawni
Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol CymruWedi ei gyflawni
Prentisiaethau yng Nghymru 2017Wedi ei gyflawni
Iechyd Meddwl AmenedigolWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol drafft Cynulliad Cenedlaethol CymruWedi ei gyflawni
Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)Wedi ei gyflawni
Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofalWedi ei gyflawni
Polisi coedwigoedd a choetiroedd yng NghymruWedi ei gyflawni
Dyfodol S4CWedi ei gyflawni
Masnachfraint Rheilffyrdd a chyflwyno MetroWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar Fil yr Undebau Llafur (Cymru)Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i unigrwydd ac unigeddWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng NghymruWedi ei gyflawni
Llais cryfach i Gymru: ymgysylltu â San Steffan a gwledydd datganoledigWedi ei gyflawni
Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i hawliau dynol yng NghymruWedi ei gyflawni
y 1,000 Diwrnod CyntafWedi ei gyflawni
Addysg a Dysgu Proffesiynol AthrawonWedi ei gyflawni
A ddylid newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru?Wedi ei gyflawni
Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)Wedi ei gyflawni
Gofal sylfaenolWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i LobïoWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau TaiWedi ei gyflawni
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)Wedi ei gyflawni
Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol i GymruWedi ei gyflawni
Ymchwiliad Strategaeth Iaith GymraegWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar y goblygiadau i Gymru wrth i Brydain adael yr Undeb EwropeaiddWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i Ddarpariaeth o ran Eiriolaeth StatudolWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i'r Grant Gwella Addysg: Plant Sipsiwn, Roma a Theithwyr, a Phlant o Leiafrifoedd EthnigWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng NghymruWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i recriwtio meddygolWedi ei gyflawni
Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru)Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i ddyfodol Polisïau Amaethyddol a Datblygu Gwledig yng NghymruWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i gynaliadwyedd y gweithlu iechyd a gofal cymdeithasolWedi ei gyflawni
Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a ChwaraeonWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i barodrwydd ar gyfer y gaeaf 2016/17Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad ôl-ddeddfwriaethol i Ddeddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015Wedi ei gyflawni
Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a ChyfathrebuWedi ei gyflawni
Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a ChymunedauWedi ei gyflawni
Blaenoriaethau ar gyfer Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a SgiliauWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i Waith IeuenctidWedi ei gyflawni
Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac AddysgWedi ei gyflawni
Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18Wedi ei gyflawni
Bil Cymru Llywodraeth y DUWedi ei gyflawni

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu