Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Previous consultations

Ymgynghoriadau
Teitl Statws
Craffu ar Fasnachfraint y Rheilffyrdd a’r Metro: Barn rhanddeiliaidWedi ei gyflawni
Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20: Barn Rhanddeiliaid y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion GwledigWedi ei gyflawni
Gwasanaethau endosgopiWedi ei gyflawni
Gwefru cerbydau trydan yng NghymruWedi ei gyflawni
Ymchwiliad byr i oblygiadau ymadael â’r Undeb Ewropeaidd i feysydd o fewn cylch gwaith y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a ChyfathrebuWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i ymchwil ac arloesedd yng NghymruWedi ei gyflawni
Cefnogi a hybu’r GymraegWedi ei gyflawni
Blaenoriaethau ar gyfer y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a ChyfathrebuWedi ei gyflawni
Prynu GorfodolWedi ei gyflawni
Ymchwiliad MicroblastigauWedi ei gyflawni
Bil Awtistiaeth (Cymru)Wedi ei gyflawni
Effaith Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 mewn perthynas â GofalwyrWedi ei gyflawni
Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2019-20Wedi ei gyflawni
Deintyddiaeth yng NghymruWedi ei gyflawni
Statws y Cymhwyster Bagloriaeth CymruWedi ei gyflawni
Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru)Wedi ei gyflawni
Adolygiad o gymorth staffio i’r Aelodau: Hyblygrwydd y lwfansau yn ymwneud â Lwfans Cymorth i Bleidiau GwleidyddolWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i amrywiaeth ym maes llywodraeth leolWedi ei gyflawni
Effaith Brexit ar bysgodfeydd yng NghymruWedi ei gyflawni
Effaith Brexit ar Addysg Uwch ac Addysg BellachWedi ei gyflawni
Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru)Wedi ei gyflawni
Fframweithiau cyffredin y DU ar amaethyddiaeth a’r amgylcheddWedi ei gyflawni
Adolygiad o gymorth staffio i’r Aelodau: Hyblygrwydd y lwfansauWedi ei gyflawni
Cyflwr y Ffyrdd yng NghymruWedi ei gyflawni
Cynyrchiadau ffilm a theledu mawr yng NghymruWedi ei gyflawni
Paratoadau ar gyfer yr hyn a fydd yn disodli ffrydiau cyllido'r UE yng Nghymru pan fydd y DU yn gadael yr UEWedi ei gyflawni
Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 7) 2018Wedi ei gyflawni
Bil Awtistiaeth (Cymru) drafftWedi ei gyflawni
Yr Ardoll Brentisiaethau – gwaith dilynolWedi ei gyflawni
Creu Senedd i GymruWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i feichiogrwydd, mamolaeth a gwaith yng NghymruWedi ei gyflawni
Radio yng NghymruWedi ei gyflawni
Perthynas Cymru ag Ewrop yn y dyfodolWedi ei gyflawni
Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 - Craffu ar ôl DeddfuWedi ei gyflawni
Creu’r Diwylliant Cywir: Ymchwiliad i’r Adolygiad o God Ymddygiad Aelodau’r CynulliadWedi ei gyflawni
Rhaglen Cefnogi Pobl Llywodraeth CymruWedi ei gyflawni
Cyllid wedi'i Dargedu i Wella Canlyniadau mewn AddysgWedi ei gyflawni
Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru: Dyraniad cyllideb arfaethedig Llywodraeth Cymru o £100,000 y flwyddyn.Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i'r pwerau ym Mil yr UE (Ymadael) i wneud is-ddeddfwriaethWedi ei gyflawni
Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru)Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i ddulliau gweithredu lleol ar gyfer lleihau tlodi: Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol a byrddau gwasanaethau cyhoeddusWedi ei gyflawni
Atal HunanladdiadWedi ei gyflawni
Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru)Wedi ei gyflawni
Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)Wedi ei gyflawni
Cost gofalu am boblogaeth sy'n heneiddioWedi ei gyflawni
Tai carbon isel: yr herWedi ei gyflawni
Gwydnwch a pharodrwydd: ymateb gweinyddol ac ariannol Llywodraeth Cymru i BrexitWedi ei gyflawni
y Bil Awtistiaeth (Cymru) - Datblygu'r BilWedi ei gyflawni
Plant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofalWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i gyllid celfyddydau nad yw’n gyhoeddusWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i Amgylchedd HanesyddolWedi ei gyflawni
Ailfeddwl am fwyd yng NghymruWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) a'i oblygiadau i GymruWedi ei gyflawni
Cynigion Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i weithgarwch corfforol ymhlith plant a phobl ifancWedi ei gyflawni
Gwerthu Cymru i’r BydWedi ei gyflawni
Gwella Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl IfancWedi ei gyflawni
Amcangyfrifon ariannol sy’n mynd gyda deddfwriaethWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: gwneud i'r economi weithio i'r rheini sydd ag incwm iselWedi ei gyflawni
Effeithiau tagfeydd ar y diwydiant bysiau yng NghymruWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar y Bil Diddymu Mawr a'i oblygiadau i GymruWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i dlodi yng Nghymru: Cymunedau yn Gyntaf – yr hyn a ddysgwydWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i Newyddiaduraeth Newyddion yng NghymruWedi ei gyflawni
Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol CymruWedi ei gyflawni
Prentisiaethau yng NghymruWedi ei gyflawni
Iechyd Meddwl AmenedigolWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar Gynllun Ieithoedd Swyddogol drafft Cynulliad Cenedlaethol CymruWedi ei gyflawni
Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru)Wedi ei gyflawni
Defnydd o feddyginiaeth wrthseicotig mewn cartrefi gofalWedi ei gyflawni
Polisi coedwigoedd a choetiroedd yng NghymruWedi ei gyflawni
Dyfodol S4CWedi ei gyflawni
Masnachfraint Rheilffyrdd a chyflwyno MetroWedi ei gyflawni
Ymgynghoriad ar Fil yr Undebau Llafur (Cymru)Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i unigrwydd ac unigeddWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i reoli ardaloedd morol gwarchodedig yng NghymruWedi ei gyflawni
Llais cryfach i Gymru: ymgysylltu â San Steffan a gwledydd datganoledigWedi ei gyflawni
Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru)Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i hawliau dynol yng NghymruWedi ei gyflawni
y 1,000 Diwrnod CyntafWedi ei gyflawni
Addysg a Dysgu Proffesiynol AthrawonWedi ei gyflawni
A ddylid newid enw Cynulliad Cenedlaethol Cymru?Wedi ei gyflawni
Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru)Wedi ei gyflawni
Gofal sylfaenolWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i LobïoWedi ei gyflawni
Ymchwiliad i drefn reoleiddio Cymdeithasau TaiWedi ei gyflawni
Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru)Wedi ei gyflawni
Ymchwiliad i ffoaduriaid a cheiswyr lloches yng NghymruWedi ei gyflawni

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu