Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Masnachfraint Rheilffyrdd a chyflwyno Metro

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Bydd Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau yn cynnal ymchwiliad i gynlluniau Llywodraeth Cymru ar gyfer masnachfraint nesaf Rheilffyrdd Cymru a'r Gororau a'r cam nesaf yn natblygiad Metro De Cymru.

 

Llun agos o drac rheilffordd sydd wedi rhydu a thrawstiau rheilffordd.

 

Mae'r Pwyllgor yn ystyried y materion a ganlyn:

 

  • Effeithiolrwydd dull gweithredu Llywodraeth Cymru o ran datblygu, caffael a gweithredu'r fasnachfraint rheilffyrdd a Metro De Cymru, gan gynnwys risgiau allweddol a sut y gellir eu lliniaru; a'r
  • Blaenoriaethau o ran manyleb y fasnachfraint a darparu seilwaith y Metro er mwyn sicrhau bod gwasanaethau rheilffyrdd yn diwallu anghenion teithwyr nawr ac yn y dyfodol ledled ardal y fasnachfraint, gan gynnig gwerth am arian i deithwyr a threthdalwyr fel ei gilydd.

 

Tystiolaeth

Mae'r pwyllgor wedi gofyn am dystiolaeth gan amrywiaeth o arbenigwyr a darparwyr gwasanaethau. Rydym yn awyddus i glywed tystiolaeth gan ddarparwyr gwasanaethau, arbenigwyr yn y diwydiant, cynrychiolwyr busnes, academyddion a grwpiau defnyddwyr.

 

Darparu tystiolaeth ysgrifenedig

Mae’r Pwyllgor yn croesawu cyfraniadau ysgrifenedig yn Gymraeg neu Saesneg, ac yn gofyn i sefydliadau â pholisïau neu gynlluniau Iaith Gymraeg ddarparu cyflwyniadau dwyieithog, yn unol â’u polisïau gwybodaeth i’r cyhoedd.

 

Ni ddylai’r dystiolaeth fod yn hwy na phum ochr tudalen A4. Dylid rhifo’r paragraffau, a dylai’r dystiolaeth ganolbwyntio ar y materion uchod. Gweler y canllawiau i dystion sy'n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgorau.

 

Anfonwch eich safbwyntiau i:  SeneddESS@cynulliad.cymru erbyn 23 Chwefror 2017. Efallai na fydd yn bosibl ystyried ymatebion a dderbynnir ar ôl y dyddiad hwn

 

Datgelu gwybodaeth

Sicrhewch eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad ar ddatgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

 

Arolwg

Os ydych chi'n defnyddio’r rheilffyrdd fe hoffem glywed eich barn. Rydym am i chi ddweud wrthym beth yw eich blaenoriaethau ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth a roddir gennych wrth i ni gasglu tystiolaeth a gwneud argymhellion er mwyn cyfrannu at drafodaethau Llywodraeth Cymru. Rydym am sicrhau bod y contract newydd ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd yng Nghymru yn ystyried anghenion teithwyr, a bod y contract yn sicrhau gwerth am arian i deithwyr a threthdalwyr. Gellir gweld yr arolwg yma:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/rheilffyrdd-metro

 

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pierhead Street
Caerdydd
CF99 1NA

Email: SeneddESS@cynulliad.cymru

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu