Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Gwella Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Byddai'r Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg yn croesawu eich barn ar gylch gorchwyl yr ymchwiliad. Bydd ymchwiliad y Pwyllgor yn ystyried a yw'r adolygiad o Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed – y 'Rhaglen Wella Law yn Llaw at Blant a Phobl Ifanc' – ar y trywydd iawn i gyflawni'r 'newid sylweddol' sydd ei angen i'r gwasanaethau hyn. Bydd ymchwiliad y Pwyllgor yn ystyried:

  • CAMHS Arbenigol
  • Cyllid
  • Pontio i Wasanaethau Oedolion
  • Cysylltiadau ag Addysg (deallusrwydd emosiynol a dulliau ymdopi iach)

 

Bydd y Pwyllgor yn ystyried y dystiolaeth sy'n dod i law fel rhan o'r ymchwiliad hwn yng nghyd-destun y gwaith o weithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 a Mesur Hawliau Plant a Phobl Ifanc (Cymru) 2011.

 

Mae’r Pwyllgor wedi ymrwymo i gynnwys plant a phobl ifanc yn ei waith. Bydd yr ymchwiliad hwn yn sicrhau bod barn a phrofiadau plant a phobl ifanc, eu teuluoedd a’u hymarferwyr yn cael eu dal mewn ffordd ddefnyddiol, sensitif ac adeiladol.

 

Os ydych am gyflwyno tystiolaeth i'r ymchwiliad, cyfeiriwch at wybodaeth fwy manwl yn y cylch gorchwyl llawn.

 

Canllawiau

Ni ddylai’r dystiolaeth fod yn hwy na phum ochr tudalen A4. Dylid rhifo’r paragraffau, a dylai’r dystiolaeth ganolbwyntio ar y materion uchod. Gweler y canllawiau i dystion sy'n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgorau.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw dydd Gwener 29 Medi 2017. Anfonwch eich safbwyntiau i: SeneddPPIA@Cynulliad.Cymru

 

Polisi dwyieithrwydd

Mae’r Pwyllgor yn croesawu cyfraniadau yn Gymraeg ac yn Saesneg, a gofynnwn i sefydliadau sydd â pholisïau/cynlluniau iaith Gymraeg ddarparu ymatebion dwyieithog, pan fo’n berthnasol, yn unol â’u polisïau ynghylch gwybodaeth i'r cyhoedd.

 

Datgelu gwybodaeth

Mae rhagor o fanylion am sut y byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth yn http://cynulliad.cymru/PrifatrwyddYmchwiliadau. Gofynnwn ichi sicrhau eich bod wedi ystyried y manylion hyn yn ofalus cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

 

Arolwg y Pwyllgor

 

Er mwyn llywio ymchwiliad y Pwyllgor i Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant a Phobl Ifanc, mae dau arolwg ar y gweill ar hyn o bryd, y naill ar gyfer plant a phobl ifanc, a'r llall ar gyfer gweithwyr proffesiynol ym maes addysg.

 

Mae'r arolwg ymhlith Plant a Phobl Ifanc yn edrych ar ba gefnogaeth a ddarperir yn yr ysgol neu'r coleg i helpu disgyblion i deimlo'n fwy hyderus wrth siarad am eu hiechyd emosiynol a meddyliol. Mae'r arolwg ymhlith gweithwyr proffesiynol yn gofyn am farn ynghylch a ydynt yn teimlo eu bod yn gallu cynnig gwybodaeth emosiynol a dulliau ymdopi iach i fyfyrwyr, ac a oes cefnogaeth iddynt i wneud hynny.

 

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pierhead Street
Caerdydd
CF99 1NA

Email: SeneddPPIA@cynulliad.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu