Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru: Dyraniad cyllideb arfaethedig Llywodraeth Cymru o £100,000 y flwyddyn.

Diben yr ymgynghoriad

Mae Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu wedi bod yn edrych ar Newyddiaduraeth Newyddion yng Nghymru. Mae’r Pwyllgor wedi cael tystiolaeth ysgrifenedig a thystiolaeth lafar dros y misoedd diwethaf.

Cyn i'r adroddiad gael ei gwblhau byddai'r Pwyllgor yn hoffi derbyn eich barn ar ddyraniad cyllideb arfaethedig Llywodraeth Cymru o £100,000 y flwyddyn yn 2018-19 a 2019-20 ar gyfer "grantiau cychwyn i newyddiadurwyr sy'n dymuno sefydlu eu busnes eu hunain mewn newyddion hyperleol".

Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet (mewn sesiwn dystiolaeth ddiweddar) nad yw eto wedi cwblhau'r manylion ynghylch sut y bydd yr arian hwn yn cael ei ddefnyddio, a gwahoddodd y Pwyllgor i gyflwyno argymhellion. Felly byddai gennym ddiddordeb yn eich barn ar:

  • Sut y gellid defnyddio'r arian hwn orau;
  • A yw hwn yn swm  digonol o arian i wneud gwahaniaeth i ddarpariaeth newyddiaduraeth newyddion o safon yng Nghymru.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno barn i'r ymarfer hwn yw 17:00 ddydd Gwener, 10 Tachwedd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech ragor o wybodaeth, mae croeso i chi gysylltu â ni. Er eglurder, nid oes ffurflen ddynodedig ar gyfer cyflwyniadau. I'r rhai a hoffai gyflwyno eu hymateb yn electronig, anfonwch eich cyflwyniad yng nghorff e-bost neu fel atodiad i: SeneddDGCh@cynulliad.cymru

I'r rhai a hoffai gyflwyno eu barn ar ffurf copi caled, gellir cyfeirio llythyrau fel a ganlyn:

Y Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Ty Hywel, Bae Caerdydd, CF99 1NA.

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Pwyllgor Diwylliant, y Gymraeg a Chyfathrebu
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pierhead Street
Caerdydd
CF99 1NA

Email: SeneddDGCh@cynulliad.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu