Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Rhandiroedd

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

Byddai'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn croesawu eich barn ar rhandiroedd.


Cylch gorchwyl
:

Yn 2010, cyhoeddodd y pwyllgor a’n rhagflaenodd ei adroddiad ar ddarparu rhandiroedd yng Nghymru. Naw mlynedd yn ddiweddarach, hoffem ailedrych ar y gwaith hwn i weld faint o gynnydd a wnaed ac a yw Llywodraeth Cymru wedi cymryd camau digonol i wynebu heriau’r dyfodol. 

Fel rhan o’n hymchwiliad, Ailfeddwl am Fwyd, hoffem gael eich barn am y canlynol:

  • Dull strategol Llywodraeth Cymru o weithredu;
  • Sut y mae awdurdodau lleol Cymru yn ymdrin â’r mater; a
  • Sut y gallwn sicrhau’r manteision mwyaf bosibl o ran iechyd, y gymuned a’r amgylchedd drwy greu rhandiroedd a hybu twf cymunedol.


Gwahoddiad i gyfrannu at yr ymchwiliad

Os hoffech gyflwyno tystiolaeth, anfonwch gopi electronig ohono at: SeneddNHAMG@cynulliad.cymru

Gofynnwn am yr holl gyfraniadau cyn 1 Mawrth 2019.

 

Cyflwyno Tystiolaeth Ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth I bwyllgor.


Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor.

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pierhead Street
Caerdydd
CF99 1NA

Email: SeneddNHAMG@cynulliad.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu