Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymgynghoriad

Budd-daliadau yng Nghymru: opsiynau i'w cyflawni'n well

Ymateb i'r ymgynghoriad

Tystiolaeth a gyflwynwyd mewn ymateb i’r Ymgynghoriad

Diben yr ymgynghoriad

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Inquiry_Stage_01.jpg

 

Cylch gorchwyl

Ar gyfer ymchwiliad y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol, y cylch gorchwyl yw ystyried:

  • y dadleuon o blaid ac yn erbyn datganoli budd-daliadau lles;
  • y gwersi  a ddysgwyd o ddatganoli rhai pwerau nawdd cymdeithasol i'r Alban;
  • opsiynau ar gyfer gwahanol fathau o ddatganoli (h.y. hyblygrwydd credyd cyffredinol, datganoli budd-daliadau penodol, y gallu i greu budd-daliadau newydd ac ati);
  • ystyriaethau ymarferol datganoli (e.e. y goblygiadau ariannol, integreiddio systemau datganoledig a systemau nad ydynt wedi’u datganoli, seilwaith cyflenwi ac ati); ac
  • yr egwyddorion a allai fod yn sail i ddarparu budd-daliadau yng Nghymru.

 

Gwahoddiad i gyfrannu i'r ymchwiliad

Hoffai’r Pwyllgor eich gwahodd i gyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig i’w gynorthwyo yn ei waith o ystyried yr ymchwiliad.  Byddai’n ddefnyddiol pe gallech ddefnyddio’r cylch gorchwyl uchod i lunio eich ymateb.

Dylai sylwadau gyrraedd erbyn 11 Ebrill 2019 fan bellaf.

Os ydych am gyflwyno tystiolaeth, anfonwch gopi electronig ohoni i: SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Cyflwyno tystiolaeth ysgrifenedig

Mae gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ddwy iaith swyddogol, sef Cymraeg a Saesneg.

Yn unol â Chynllun Ieithoedd Swyddogol y Cynulliad, mae'r Pwyllgor yn gofyn i ddogfennau neu ymatebion ysgrifenedig i ymgynghoriadau y bwriedir eu cyhoeddi neu eu defnyddio yn nhrafodion y Cynulliad Cenedlaethol gael eu cyflwyno yn ddwyieithog. Pan na chaiff dogfennau neu ymatebion ysgrifenedig eu cyflwyno yn ddwyieithog, byddwn yn cyhoeddi yn yr iaith a gyflwynwyd, gan ddweud eu bod wedi dod i law yn yr iaith honno'n unig.

Rydym yn disgwyl i sefydliadau eraill weithredu eu safonau neu eu cynlluniau eu hunain a chydymffurfio â'u rhwymedigaethau statudol.

Gweler y canllawiau ar gyfer y sawl sy’n cyflwyno tystiolaeth i bwyllgor.

Datgelu gwybodaeth

Gwnewch yn saff eich bod wedi ystyried polisi’r Cynulliad o ran datgelu gwybodaeth cyn cyflwyno gwybodaeth i’r Pwyllgor

Dogfennau ategol

Manylion cyswllt

Pe hoffech siarad â rhywun am yr ymgynghoriad hwn, defnyddiwch y manylion cyswllt isod:

Y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Pierhead Street
Caerdydd
CF99 1NA

Email: SeneddCymunedau@cynulliad.cymru
Ffôn: 0300 200 6565

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu