Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Adroddiadau'r Pwyllgor Cyllid

 

Gellir gweld adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Cyllid isod.

Cyllideb – Llywodraeth Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Waith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2018-19 (PDF 3MB)

 

Rhagfyr 2017

Waith Craffu ar Gyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2017-18 (PDF 1MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 359KB)

Tachwedd 2016

 

Cyllideb Atodol – Llywodraeth Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Craffu ar Gyllideb Atodol Cyntaf Llywodraeth Cymru (PDF, 1MB)

Gorffennaf 2018

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2017-18 (PDF 1MB)

Mawrth 2018

Adroddiad ar Graffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2017-2018 (PDF 1MB)

·         Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 90KB)

Gorffennaf 2017

Craffu ar Ail Gyllideb Atodol Llywodraeth Cymru ar gyfer 2016-17 (PDF 1MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 280KB)

Mawrth 2017

 

Craffu ar Gyllideb Atodol Gyntaf Llywodraeth Cymru 2016-17 (PDF 732KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF, 303KB)

Gorffennaf 2016

 

Cyllideb – Comisiwn y Cynulliad

Dyddiad cyhoeddi

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2018-19 (PDF 482KB)

Hydref 2017

Craffu ar Gyllideb Ddrafft Comisiwn y Cynulliad 2017-18 (PDF 1MB)

Hydref 2016

 

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Craffu ar Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2018-2019 (PDF 2MB)

Tachwedd 2017

Craffu ar Amcangyfrifon Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ar gyfer 2017-2018 (PDF 2MB)

Tachwedd 2016

 

Swyddfa Archwilio Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Enwebu Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF 595KB)

Mawrth 2018

Gwaith Craffu Blynyddol ar Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF 2MB)

Tachwedd 2017

Y Pwyllgor Cyllid - Adroddiad atodol: Penodi aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru

Awst 2017

Adroddiad ar Benodi Cadeirydd ac Aelodau anweithredol Bwrdd Swyddfa Archwilio Cymru (PDF 536KB)

Gorffennaf 2017

Adroddiad ar yr oedi o ran cyflwyno cyfrifon blynyddol Cyfoeth Naturiol Cymru ar gyfer 2015-16 gan Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF 612KB)

Mai 2017

Gwaith Craffu Blynyddol – Swyddfa Archwilio Cymru ac Archwilydd Cyffredinol Cymru (PDF 2MB)

Tachwedd 2016

 

Awdurdod Cyllid Cymru

Dyddiad cyhoeddi

Gwrandawiad cyn penodi – yr ymgeisydd a ffefrir ar gyfer swydd Cadeirydd Awdurdod Refeniw Cymru (PDF 1005KB)

Chwefror 2017

 

Billiau

Dyddiad cyhoeddi

Goblygiadau ariannol y Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) (PDF, 537KB)

Gorffennaf 2018

Goblygiadau ariannol Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) (PDF 720KB)

Chwefror 2018

Goblygiadau ariannol y Bil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (PDF 648KB)

Ionawr 2018

Goblygiadau ariannol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) - Adroddiad atodol (PDF 363KB)

Medi 2017

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid - Goblygiadau ariannol y Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) (PDF 842KB)

Mehefin 2017

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid - Goblygiadau ariannol y Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) (PDF 456KB)

Mai 2017

Cyfnod 1 ar y Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) (PDF 3MB)

Mawrth 2017

Adroddiad ar Fil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) (PDF 925KB)

Chwefror 2017

Adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) (PDF 1MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 177KB)

Rhagfyr 2016

 

Y Bil Cyllid Troseddol – Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol (PDF 155KB)

Rhagfyr 2016

 

Offerynnau Statudol

Dyddiad cyhoeddi

Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017

Adroddiad ar Rheoliad Treth Gwarediadau Tirlenwi (Gweinyddu) (Cymru) 2018 (PDF 313KB)

Ionawr 2018

Rheoliadau Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cyfraddau Treth) (Cymru) 2018 (PDF 82KB)

Ionawr 2018

Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017

Y Pwyllgor Cyllid - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Swm Penodedig o Rent Perthnasol) (Cymru) 2018 (PDF 232KB)

Ionawr 2018

Rheoliadau Deddf Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) 2017 (Diwygio Atodlen 5) 2018 (PDF 149KB)

Ionawr 2018

Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Gweinyddu) (Cymru) 2018 (PDF 90KB)

Ionawr 2018

Y Pwyllgor Cyllid - Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Bandiau Treth a Chyfraddau Treth) (Cymru) 2018 (PDF 265KB)

Ionawr 2018

Rheoliadau Treth Trafodiadau Tir (Darpariaethau Trosiannol) (Cymru) 2018 (PDF 105KB)

Ionawr 2018

Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016

Rheoliadau Deddf Casglu a Rheoli Trethi (Cymru) 2016 (Darpariaethau Canlyniadol ac Atodol) 2018 (PDF 109KB)

Mawrth 2018

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Cofnodion Treth Gwarediadau Tirlenwi) (Cymru) 2018 (PDF 69KB)

Mawrth 2018

Gorchymyn Deddf Enillion Troseddau 2002 (Cyfeiriadau at Ymchwilwyr Ariannol Awdurdod Cyllid Cymru) 2018 (PDF 177KB)

Mawrth 2018

Gorchymyn Rheoleiddio Pwerau Ymchwilio (Gwyliadwriaeth Gyfeiriedig a Ffynonellau Cuddwybodaeth Ddynol) (Diwygio) (Cymru) 2018 (PDF 104KB)

Mawrth 2018

Rheoliadau Awdurdod Cyllid Cymru (Pwerau i Ymchwilio i Droseddau) 2018 (PDF 180KB)

Mawrth 2018

Rheoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Trefniadau Talu’n Ôl) (Cymru) 2018 (PDF 150KB)

Chwefror 2018

Adroddiad ar Reoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Datgelu a Ganiateir) (Cymru) 2017 (PDF 164KB)

Tachwedd 2017

Adroddiad ar Reoliadau Casglu a Rheoli Trethi (Gweinyddu) (Cymru) 2017 (PDF 222KB)

Tachwedd 2017

 

Ymchwiliadau

Dyddiad cyhoeddi

Defnydd Comisiwn y Cynulliad o’r tanwariant sy’n deillio o Benderfyniad y Bwrdd Taliadau (PDF 789 KB)

Mai 2018

Adroddiad y Pwyllgor Cyllid - Rhoi datganoli cyllidol ar waith yng Nghymru (PDF 1MB)

Mawrth 2018

 

Yr amcangyfrifon ariannol sy’n mynd gyda deddfwriaeth (PDF 936KB)

Ymateb Llywodraeth Cymru (PDF 333 KB)

Hydref 2017

 

Math o fusnes:

Cyhoeddwyd gyntaf: 27/07/2016

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Cyllid

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu