Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Adroddiadau'r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Gellir gweld adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol isod.

 

Adroddiadau ar Ymchwiliadau’r Pwyllgor

Mae modd gweld adroddiadau ar ymchwiliadau’r Pwyllgor drwy ddefnyddio'r lincs isod. Gellir cael rhagor o wybodaeth am bob ymchwiliad ar ein tudalen ynghylch ymchwiliadau sydd wedi’u cwblhau.

Adroddiad

Cyhoeddwyd

Bil Cymru Llywodraeth y DU (PDF, 1MB)

Hydref 2016

Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd (PDF, 1012KB)

Chwefror 2018

Craffu ar reoliadau a wneir o dan Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) (PDF, 2MB)

Chwefror 2018

Craffu ar y rheoliadau a wnaedo dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: materion gweithredol (PDF 1MB)

Gorffennaf 2018

 

Adroddiadau ar Biliau’r Cynulliad

Mae modd gweld adroddiadau ar Filiau’r Cynulliad a drafodwyd gan y Pwyllgor gan ddefnyddio'r lincs isod. Gellir cael rhagor o wybodaeth am Filiau'r Cynulliad ar y dudalen ynghylch Biliau’r Cynulliad

Adroddiad

Cyhoeddwyd

Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) (PDF, 919KB)

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 10 Ionawr 2017 [PDF, 206KB]

Rhagfyr 2016

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) [PDF, 714KB]

Ymateb Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 10 Mawrth 2017 [PDF, 154KB]

Chwefror 2017

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) [PDF, 3MB]

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 20 Mawrth 2017 [PDF, 711KB]

Mawrth 2017

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) [PDF, 860KB]

Ebrill 2017

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) [PDF, 1MB]

Ymateb Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 17 Gorffennaf 2017 [PDF, 420KB]

Mai 2017

Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) [PDF, 972KB]

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 12 Medi 2017 [PDF, 243KB]

Gorffennaf 2017

Fil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (PDF, 819KB)

Ymateb Y Gweinidog Tai ac Adfywioi adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 21 Chwefror 2018 (PDF 374KB)

Chwefror 2018

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) [PDF, 684KB]

Mawrth 2018

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) [PDF, 666KB]

Mawrth 2018

Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) [PDF, 319KB]

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid i adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - 16 Mawrth 2018 [PDF 270 KB]

Mawrth 2018

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) (PDF 769KB)

Mehefin 2018

 

Adroddiadau ar Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Mae modd gweld adroddiadau ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a gyfeiriwyd at y Pwyllgor gan ddefnyddio'r lincs isod. Gellir cael rhagor o wybodaeth am sut y mae’r Cynulliad yn craffu ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y dudalen ynghylch Cydsyniad Deddfwriaethol.

Adroddiad

Cyhoeddwyd

Adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad

Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (PDF, 356KB)

Mawrth 2018

Adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) (PDF, 206KB)

Rhagfyr 2017

Adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cymru (PDF, 128KB)

Rhagfyr 2016

 

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/10/2016

Considered on: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu