Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Adroddiadau'r Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

Gellir gweld adroddiadau a gyhoeddwyd gan y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad* isod.

 

Adroddiadau ar Ymchwiliadau’r Pwyllgor

Mae modd gweld adroddiadau ar ymchwiliadau’r Pwyllgor drwy ddefnyddio'r lincs isod. Gellir cael rhagor o wybodaeth am bob ymchwiliad ar ein tudalen ynghylch ymchwiliadau sydd wedi’u cwblhau.

Adroddiad

Cyhoeddwyd

Craffu ar y rheoliadau a wnaedo dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: materion gweithredol (PDF 1MB)

Ymateb Llywodraeth Cymru, Medi 2018 (PDF 437KB)

Gorffennaf 2018

Craffu ar reoliadau a wneir o dan Fil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) (PDF, 2MB)

Chwefror 2018

Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd (PDF, 1012KB)

Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd - Y Panel Dinasyddion, Mai 2018 (PDF 4MB)

Llywodraethiant yn y DU ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd: crynodeb o’r dystiolaeth, Mai 2018 (PDF 1MB)

Chwefror 2018

Bil Cymru Llywodraeth y DU (PDF, 1MB)

Hydref 2016

 

Adroddiadau ar Biliau’r Cynulliad

Mae modd gweld adroddiadau ar Filiau’r Cynulliad a drafodwyd gan y Pwyllgor gan ddefnyddio'r lincs isod. Gellir cael rhagor o wybodaeth am Filiau'r Cynulliad ar y dudalen ynghylch Biliau’r Cynulliad

Adroddiad

Cyhoeddwyd

Bil Anifeiliaid Gwyllt a Syrcasau (Cymru) (PDF 1MB)

Rhagfyr 2019

Bil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Ansawdd ac Ymgysylltu) (Cymru) (PDF 1MB)

Tachwedd 2019

Bil y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Indemniadau) (Cymru) (PDF 324KB)

Tachwedd 2019

Bil Plant (Diddymu Amddiffyniad Cosb Resymol) (Cymru) (PDF 556KB)

Awst 2019

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) - Adroddiad Cyfnod 1 (PDF 1MB)

Mehefin 2019

Bil Deddfwriaeth (Cymru) - Adroddiad Cyfnod 1 (PDF 1MB)

Mawrth 2019

Bil Awtistiaeth (Cymru) (PDF 633KB)

Rhagfyr 2018

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) (PDF 539KB)

Hydref 2018

Bil Cyllido Gofal Plant (Cymru) (PDF 769KB)

Mehefin 2018

Bil Cyfraith sy'n Deillio o'r Undeb Ewropeaidd (Cymru) [PDF, 319KB]

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid i adroddiad y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol - 16 Mawrth 2018 [PDF 270 KB]

Mawrth 2018

Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) [PDF, 666KB]

Mawrth 2018

Bil Iechyd y Cyhoedd (Isafbris am Alcohol) (Cymru) [PDF, 684KB]

Mawrth 2018

Fil Rheoleiddio Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig (Cymru) (PDF, 819KB)

Ymateb Y Gweinidog Tai ac Adfywioi adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 21 Chwefror 2018 (PDF 374KB)

Chwefror 2018

Bil Diddymu’r Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) [PDF, 972KB]

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant at Gadeirydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 12 Medi 2017 [PDF, 243KB]

Gorffennaf 2017

Bil Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysg (Cymru) [PDF, 1MB]

Ymateb Gweinidog y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg, 17 Gorffennaf 2017 [PDF, 420KB]

Mai 2017

Bil yr Undebau Llafur (Cymru) [PDF, 860KB]

Ebrill 2017

Bil Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) [PDF, 3MB]

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 20 Mawrth 2017 [PDF, 711KB]

Mawrth 2017

Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) [PDF, 714KB]

Ymateb Gweinidog Iechyd y Cyhoedd a Gwasanaethau Cymdeithasol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 10 Mawrth 2017 [PDF, 154KB]

Chwefror 2017

Bil Treth Trafodiadau Tir a Gwrthweithio Osgoi Trethi Datganoledig (Cymru) (PDF, 919KB)

Ymateb Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol, 10 Ionawr 2017 [PDF, 206KB]

Rhagfyr 2016

 

Adroddiadau ar Memoranda Cydsyniad Deddfwriaethol

Mae modd gweld adroddiadau ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol a gyfeiriwyd at y Pwyllgor gan ddefnyddio'r lincs isod. Gellir cael rhagor o wybodaeth am sut y mae’r Cynulliad yn craffu ar Femoranda Cydsyniad Deddfwriaethol ar y dudalen ynghylch Cydsyniad Deddfwriaethol.

Adroddiad

Cyhoeddwyd

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Taliadau Uniongyrchol i Ffermwyr (Parhad Deddfwriaethol) (PDF 126KB)

Ionawr 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil yr Undeb Ewropeaidd (Cytundeb Ymadael) (PDF 162KB)

Ionawr 2020

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil Gemau’r Gymanwlad Birmingham (PDF 88KB)

Hydref 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar Fil y Cyfrifiad (Manylion Ffurflenni a Dileu Cosbau) (PDF 94KB)

Mehefin 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol atodol (Memorandwm Rhif 2) Llywodraeth Cymru ar y Bil Amaethyddiaeth (PDF 178KB)

Mehefin 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Awdurdodau Afonydd a Draenio Tir (PDF 135KB)

Ebrill 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Atodol Llywodraeth Cymru (Memorandwm Rhif 2) ar y Bil Masnach (PDF 158KB)

Mawrth 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Lles Anifeiliaid (Anifeiliaid Gwasanaethu) (PDF 104KB)

Mawrth 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Pysgodfeydd (PDF 709KB)

Chwefror 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Gofal Iechyd

(Trefniadau Rhyngwladol) (PDF 621KB)

Ionawr 2019

Memorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol Llywodraeth Cymru ar y Bil Amaethyddiaeth (PDF 851KB)

Ionawr 2019

Craffu ar reoliadau a wneir o dan y Bil Masnach (PDF, 619KB)

Hydref 2018

Adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad

Deddfwriaethol ar y Bil Masnach (PDF, 356KB)

Mawrth 2018

Adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol y Bil yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) (PDF, 206KB)

Rhagfyr 2017

Adroddiad ar Femorandwm Cydsyniad Deddfwriaethol ar gyfer y Bil Cymru (PDF, 128KB)

Rhagfyr 2016

 

Adroddiad ar Femoranda Cydsyniad Offeryn Statudol

Rhestrir adroddiadau ar Femoranda Cydsyniad Offeryn Statudol a ystyriwyd gan y Pwyllgor isod. Gellir cael mwy o wybodaeth am Femoranda Cydsyniad Offeryn Statudol ar hafan Memoranda Cydsyniad Offeryn Statudol y Pwyllgor.

Adroddiad

Cyhoeddwyd

Rheoliadau Deddf Peilotiaeth 1987 (Diwygio) 2019 (PDF 89KB)

Ionawr 2020

Rheoliadau Plaladdwyr (Diwygio) 2019 (PDF 110KB)

Hydref 2019

Rheoliadau Rheoli Mercwri (Gorfodi) 2017 (PDF 124KB)

Ionawr 2018

Rheoliadau Asesiad O’r Effaith Amgylcheddol (Diwygiadau Amrywiol Sy’n Gysyllteiedig  Harbyrau, Priffydd,  Trafnidiaeth) 2017 (PDF 116KB)

Rhagfyr 2017

 

 

Adroddiadau eraill

Adroddiad

Cyhoeddwyd

Gorchymyn Arfaethedig yn y Cyfrin Gyngor: Gorchymyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Diwygio) 2019 (PDF 133KB)

Medi 2019

Craffu ar reoliadau a wnaed o dan Ddeddf yr Undeb Ewropeaidd (Ymadael) 2018: Adroddiad cynnydd (PDF 266KB)

Chwefror 2019

Cytundeb cysylltiadau rhyngsefydliadol rhwng Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Llywodraeth Cymru (PDF 223KB)

Ionawr 2019

 

* Yn dilyn penderfyniad yn y Cyfarfod Llawn ar 29 Ionawr 2020, daeth y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad.

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Math: Er gwybodaeth

Cyhoeddwyd gyntaf: 06/10/2016

Considered on: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Deddfwriaeth, Cyfiawnder a’r Cyfansoddiad

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu