Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Seilwaith digidol Cymru

Mae Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliauyn cynnal ymchwiliad i'r seilwaith digidol yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor yn bwriadu archwilio'r gwaith y mae Llywodraeth Cymru wedi ei wneud hyd yma o ran gwella cysylltedd ar draws Cymru a'r cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

 

web10 - cy

 

Crynodeb 

Bydd y Pwyllgor yn craffu ar waith Llywodraeth Cymru hyd yma o ran gwella cysylltedd digidol o fewn Cymru. Bydd ymchwiliad yn archwilio sut y mae'r gwasanaeth ffonau symudol a band eang yng Nghymru wedi cael ei ddylanwadu gan ymyriadau gan Lywodraeth Cymru a sut y bydd olynydd Cyflymu Cymru yn cael ei ddatblygu i ddarparu'r genhedlaeth nesaf o fand eang.

 

Cefndir

Yn ôl y ffigurau diweddaraf a gafwyd gan Ofcom, mae'r gwasanaeth band eang cyflym iawn yng Nghymru wedi cynyddu'n gyflymach nag mewn unrhyw ran arall o'r DU. Ar ôl cwblhau Cyflymu Cymru, bydd Llywodraeth Cymru yn dechrau proses gaffael ar gyfer y cynllun olynol ym mis Chwefror 2017, a disgwylir i'r cynllun hwn ddechrau ym mis Ionawr 2018.

Mae'r data diweddaraf ar gyfer y gwasanaeth ffonau symudol yn dangos bod  gwasanaeth 3G a 4G ar gael yn llai eang yng Nghymru nag mewn unrhyw ran arall o'r DU.  Mae Llywodraeth yr Alban newydd gyhoeddi ei Mobile Action Plan gyda chefnogaeth darparwyr rhwydwaith. O fewn y strategaeth mae'n archwilio sut y gall pwerau datganoledig megis ym maes cynllunio gael eu defnyddio i wella'r gwasanaeth mewn ardaloedd anghysbell.

 

Mae'r Pwyllgor yn ystyried y materion canlynol:

 

  • Beth sydd wedi'i gyflawni hyd yma o ran cyflwyno Cyflymu Cymru ac o ran y niferoedd sydd wedi manteisio arno, gan gynnwys i ba raddau y mae'r prosiect wedi cael ei gyfleu i bobl yn yr ardal ymyrraeth ac y mae'r targedau interim wedi cael eu bodloni?
  • Pa waith y gall Llywodraeth Cymru ei wneud i wella'r gwasanaeth ffonau symudol, gan gynnwys defnyddio'r system gynllunio?
  • Pa mor effeithiol y mae  cynlluniau band eang eraill Llywodraeth Cymru wedi bod, megis Allwedd Band Eang Cymru a Thalebau Gwibgyswllt?
  • Beth yw'r cynlluniau ar gyfer y cynllun i olynu Cyflymu Cymru?
  • Sut y gallai technolegau amgen gael eu defnyddio i wella band eang cyflym iawn a'r gwasanaeth ffonau symudol?
  • Sut y gallai Llywodraeth Cymru ddysgu o enghreifftiau gwledydd eraill o ymyrraeth gan y sector cyhoeddus yn y broses o gyflwyno band eang a gwasanaeth ffonau symudol?

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: Paratoi'r adroddiad

Cyhoeddwyd gyntaf: 28/11/2016

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu