Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Ymchwiliad i ddiogelwch tân mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru

Cael tystiolaeth

 

Mae’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ymgymryd ymchwiliad un diwrnod i ddiogelwch tân mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru.

 

Cyfnod 1: sector gyhoeddus - meysydd i'w hystyried:

  • Pa ofynion/mesurau diogelwch tân sydd ar waith mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru ar hyn o bryd
  • A oes unrhyw fylchau neu wendidau amlwg yn y system bresennol o reoleiddio diogelwch tân mewn tyrau o fflatiau yng Nghymru?
  • A yw’r canllawiau i drigolion tyrau o fflatiau yng Nghymru, mewn achos o dân, yn briodol?
  • Sut y caiff trigolion yng Nghymru wybod am ddatblygiadau diweddar, a sicrwydd, ynghylch mesurau diogelwch rhag tân yn eu bloc? Yn fwy cyffredinol, i ba raddau y mae clust i wrando ar farn trigolion am ddiogelwch tân ac i fynd i'r afael ag unrhyw broblemau.

 

Cyfnod 2: sector breifat – meysydd i’w hystyried

  • Sut y mae'r sector preifat wedi ymateb i bryderon ynghylch diogelwch tân mewn tyrau o fflatiau preswyl?
  • Beth yw maint y gwaith adferol y mae angen ei wneud i fodloni safonau diogelwch tân yng Nghymru, a pha drefniadau sydd ar waith i dalu am y costau?
  • Sut y caiff lesddeiliaid/preswylwyr yng Nghymru wybod am ddatblygiadau diweddar, a pha sicrwydd a roddir iddynt ynghylch mesurau diogelwch rhag tân yn eu tyrau?  Yn fwy cyffredinol, i ba raddau y gwrandewir ac yr ymdrinir â barn preswylwyr am ddiogelwch tân.
  • Pa gymorth ariannol neu ymarferol ychwanegol, os o gwbl, sydd ei angen gan Lywodraeth Cymru neu Lywodraeth y DU er mwyn helpu i sicrhau bod tyrau o fflatiau yn ddiogel.

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 22/06/2017

Dogfennau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu