Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Bil Pwyllgor a gyflwynwyd gan Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

Gwybodaeth am y Bil

Mae’r Bil yn cynnwys darpariaeth sy’n gosod pwerau newydd i’r Ombwdsmon:

  • dderbyn cwynion llafar;
  • ymchwilio ar ei liwt ei hun;
  • ymchwilio i driniaeth feddygol breifat gan gynnwys gofal nyrsio ('gwasanaethau iechyd preifat') mewn llwybr iechyd cyhoeddus / preifat; ac
  • ymgymryd â rôl mewn perthynas â safonau a gweithdrefnau o ran ymdrin â chwynion.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

Cyfnod 1

 

Mae’r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd. Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i Cyfnod Filiau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil:
2 Hydref 2017

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y’i gyflwynwyd (PDF, 344KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1MB)

 

Datganiad y Llywydd: 2 Hydref 2017 (PDF, 126KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 2 Hydref 2017 (PDF, 52KB)

 

Cyfnod 1: Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn trafod ei ddull o ran ystyriaethau Cyfnod 1 ar 5 Hydref 2017.

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus. Cyhoeddodd y  Pwyllgor alwed am dystiolaeth, a gaeodd ar 1 Rhagfyr 2017.

 

Ymgynghoriad

Llythyr oddi wrth yr Archwilydd Cyffredinol Cymru i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - 16 Hydref 2017

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at yr Archwilydd Cyffredinol Cymru - 7 Tachwedd 2017

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

5 Hydref 2017

Ystyried y ffordd o fynd ati i wneud gwaith craffu Cyfnod 1

(preifat)

Preifat

Preifat

25 Hydref 2017

Briffio (preifat)

Preifat

Preifat

29 Tachwedd 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

7 Rhagfyr 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

 

 

13 Rhagfyr 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

 

 

11 Ionawr 2018

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

 

 

17 Ionawr 2018

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

I’w gadarnhau

Trafodiaeth preifat am cynnwys yr adroddiad

 

 

 

Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

15 Ionawr 2018

Tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

 

 

15 Ionawr 2018

Tystiolaeth gan Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid

 

 

 

 

Cyfnod 1:  Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cyfnod 2:  Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 3: y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4:  Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Naomi Stocks

Rhif ffôn: 0300 200 6222

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd     CF99 1NA

 

Ebost: SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/10/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu