Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

Bil Pwyllgor a gyflwynwyd gan Simon Thomas AC, Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid. Mae’r Pwyllgor Busnes wedi cyfeirio’r Bil i’r Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

 

Gwybodaeth am y Bil

Mae’r Bil yn cynnwys darpariaeth sy’n gosod pwerau newydd i’r Ombwdsmon:

  • dderbyn cwynion llafar;
  • ymchwilio ar ei liwt ei hun;
  • ymchwilio i driniaeth feddygol breifat gan gynnwys gofal nyrsio ('gwasanaethau iechyd preifat') mewn llwybr iechyd cyhoeddus / preifat; ac
  • ymgymryd â rôl mewn perthynas â safonau a gweithdrefnau o ran ymdrin â chwynion.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

Cyfnod 1

 

Mae’r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd. Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i Cyfnod Filiau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil:
2 Hydref 2017

Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru), fel y’i gyflwynwyd (PDF, 344KB)

 

Memorandwm Esboniadol (PDF, 1MB)

 

Datganiad y Llywydd: 2 Hydref 2017 (PDF, 126KB)

 

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 2 Hydref 2017 (PDF, 52KB)

 

Cyfnod 1: Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn trafod ei ddull o ran ystyriaethau Cyfnod 1 ar 5 Hydref 2017.

 

Ymgynghoriad Cyhoeddus. Cyhoeddodd y  Pwyllgor alwed am dystiolaeth, a gaeodd ar 1 Rhagfyr 2017.

 

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Gosododd y Pwyllgor ei adroddiad ar 9 Mawrth 2018. (PDF 1.32 MB)

 

Ymgynghoriad

Llythyr oddi wrth yr Archwilydd Cyffredinol Cymru i Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid - 16 Hydref 2017

 

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at yr Archwilydd Cyffredinol Cymru - 7 Tachwedd 2017

 

Llythyr gan Adam Price AC mewn cysylltiad ag Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru- (28 Tachwedd 2017)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru ynghylch y gwaith craffu ar yr adroddiad blynyddol

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus Gogledd Iwerddon mewn perthynas â’r Bil Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus yr Alban mewn perthynas â’r Bil Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (18 December 2017)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru mewn perthynas â’r Bil Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (22 December 2017)

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Hospice UK mewn perthynas â’r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru)

 

Llythyr gan Adam Price AC (18 Rhagfyr 2017) (Saesneg yn unig)

 

Adroddiad cynghorydd arbenigol ar gyfer y Pwyllgor Cymunedau, Cydraddoldeb a Llywodraeth Leol (Saesneg yn unig) (22 Ionawr 2018)

 

Llythyr gan Simon Thomas AC mewn cysylltiad â Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (10 Ionawr 2018)

 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid mewn cysylltiad â Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (17 Ionawr 2018)

 

 

Gwybodaeth ychwanegol gan Gyngor ar Bopeth mewn perthynas â'r Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (Saesneg yn unig)

 (19 Ionawr )2018

 

Llythyr gan Simon Thomas AC mewn cysylltiad â Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (30 Ionawr 2018)

 

Llythyr gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid (8 Chwefror 2018)

 

Llythyr gan y Cadeirydd at Adam Price AC (20 Chwefror 2018) (Saesneg yn unig)

 

Llythyr gan Simon Thomas AC mewn cysylltiad â Bil Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (Cymru) (8 Chwefror 2018)

 

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

5 Hydref 2017

Ystyried y ffordd o fynd ati i wneud gwaith craffu Cyfnod 1

(preifat)

Preifat

Preifat

25 Hydref 2017

Briffio (preifat)

Preifat

Preifat

29 Tachwedd 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

7 Rhagfyr 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

13 Rhagfyr 2017

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

11 Ionawr 2018

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

25 Ionawr 2018

Sesiynau Tystiolaeth Lafar

I’w gadarnhau

Trafodiaeth preifat am cynnwys yr adroddiad

 

 

 

Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

15 Ionawr 2018

Tystiolaeth gan Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid

 

Gweld y cyfarfod

15 Ionawr 2018

Tystiolaeth gan Cadeirydd y Pwyllgor Cyllid

Gweld y cyfarfod

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Gosododd y Pwyllgor ei adroddiad ar 9 Mawrth 2018. (PDF 666KB)

Cyfnod 1:  Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

 

Bydd y ddadl yn cael ei chynnal yn y Cyfarfod Llawn ar 21 Mawrth 2018.

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cyfnod 2:  Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 3: y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4:  Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Naomi Stocks

Rhif ffôn: 0300 200 6222

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd     CF99 1NA

 

Ebost: SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 02/10/2017

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu