Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Atal Hunanladdiad

Yn y dystiolaeth i ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon i unigrwydd ac unigedd eleni, gyfeiriwyd at broblem hunanladdiad yng Nghymru.

Bob blwyddyn yng Nghymru, mae rhwng 300 a 350 o bobl yn lladd eu hunain; hunanladdiad yw prif achos marwolaeth ymhlith pobl 15-44 oed. Mae tua thri o bob pedwar o'r bobl sy'n cyflawni hunanladdiad yng Nghymru a ledled y DU yn ddynion. Mae'r ystadegau diweddaraf ar hunanladdiad (a gyhoeddwyd ar 7 Medi 2017) yn dangos gwelliant yng Nghymru yn y gyfradd hunanladdiadau wedi'i safoni yn ôl oedran ar gyfer dynion a menywod o 13.0 yn 2015 i 11.8 fesul 100,000 o bobl yn 2016. Ym mis Gorffennaf 2015, lansiodd Llywodraeth Cymru Siarad â fi 2 - Cynllun gweithredu atal hunanladdiad a hunan-niwed Cymru 2015-2020. Daeth hyn yn sgil Siarad â fi. Cynllun Gweithredu Cenedlaethol i Leihau Hunanladdiad a Hunan-niwed yng Nghymru 2009-2014. Noda Siarad â fi 2 fod hunanladdiad yn un o brif heriau iechyd cyhoeddus. 

Mae gan wasanaethau iechyd meddwl rôl bwysig i'w chwarae o ran atal hunanladdiad. Nodir blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl yng Nghymru yn y cynllun cyflawni Law yn Llaw at Iechyd Meddwl a Law yn Llaw at Iechyd Meddwl: Cynllun Cyflawni: 2016-19; ategir y ddarpariaeth o wasanaethau iechyd meddwl gan Fesur Iechyd Meddwl (Cymru) 2010 sydd ag ethos ataliol.

Bydd ymchwiliad y Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn canolbwyntio ar atal hunanladdiad ymysg pobl 15 oed a hŷn yng Nghymru.

Cylch gorchwyl

Archwilio i ba raddau y mae hunanladdiad yn broblem yng Nghymru a'r hyn y gellir ei wneud i fynd i'r afael â hi. 

I gynnwys:

  • Faint o broblem yw hunanladdiad yng Nghymru a thystiolaeth am ei achosion - gan gynnwys nifer y bobl sy'n marw trwy hunanladdiad, tueddiadau a phatrymau yn yr achosion o hunanladdiad, bregusrwydd grwpiau penodol, a ffactorau risg sy'n dylanwadu ar ymddygiad hunanladdol.
  • Effeithiau cymdeithasol ac economaidd hunanladdiad.
  • Effeithiolrwydd dull Llywodraeth Cymru at gyfer atal hunanladdiad - gan gynnwys y cynllun cyflawni i atal hunanladdiad Siarad â fi 2 a'i effaith yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol; effeithiolrwydd dulliau amlasiantaeth o ran atal hunanladdiad; ymgyrchoedd ymwybyddiaeth y cyhoedd; a lleihau mynediad at foddau o gyflawni hunanladdiad.
  • Cyfraniad y gwasanaethau cyhoeddus o ran atal hunanladdiad, a gwasanaethau iechyd meddwl yn arbennig.
  • Cyfraniad cymunedau lleol a'r gymdeithas sifil i atal hunanladdiad.
  • Strategaethau a mentrau perthnasol eraill Llywodraeth Cymru - er enghraifft Law yn Llaw at Iechyd Meddwl, casglu data, polisïau yn ymwneud â gwytnwch a diogelwch cymunedol.
  • Dulliau arloesol o ran atal hunanladdiad.

 

Cymorth a chefnogaeth

 

Os ydych yn ei chael yn anodd ymdopi, angen siarad â rhywun neu’n teimlo fel eich lladd eich hun, gallwch gysylltu â’r Samariaid.  

 

Rhadffôn 24 awr y dydd o unrhyw ffôn ar 116 123.

Llinell Gymraeg: 0808 164 0123 (7pm-11pm, 7 diwrnod yr wythnos)

E-bost: jo@samaritans.org

Gwefan: Samariaid Cymru

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/10/2017

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu