Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Rebecca Evans AC, y Gweinidog Tai ac Adfywio ar y pryd. Ar 6 Ionawr 2019, rhoes y Prif Weinidog awdurdod i Julie James AC, y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol, fel yr Aelod newydd sy’n gyfrifol am y Bil. Cyfeiriodd y Pwyllgor Busnes y Bil at y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau.

Y Bil

Roedd y Bil yn cynnwys darpariaeth ar gyfer:

  • gwahardd taliadau penodol a wneir mewn cysylltiad â chaniatáu ac adnewyddu contractau galwedigaethol safonol, neu barhau â chontractau o’r fath; ac
  • ymdrin ag adneuon dros dro.

Mae rhagor o fanylion am y Bil i’w gweld yn y Memorandwm Esboniadol sy’n cyd-fynd ag ef.

Cam cyfredol

Daeth Deddf Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) 2019 (gwefan allanol) yn gyfraith yng Nghymru (gwefan allanol) ar 15 Mai 2019.

Cofnod o’r broses ddeddfu yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod yn ystod taith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno’r Bil: 11 Mehefin 2018

Y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm esboniadol

Datganiad y Llywydd: 11 Mehefin 2018

Datganiad ar fwriad polisi’r Bil

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 13 Mehefin 2018

Geirfa’r Gyfraith

Cyfnod 1: Y Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Ymgynghoriad Cyhoeddus. Cyhoeddodd y Pwyllgor galwad am dystiolaeth, a ddaeth i ben ar 7 Medi 2018.

Gohebiaeth

Llythyr ar y cyd gan randdeiliaid (23 Gorffennaf 2018)

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai ac Adfywio (4 Medi 2018)

Llythyr oddi wrth y Gweinidog Tai ac Adfywio (27 Tachwedd 2018)

Llythyr oddi wrth Y Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol (14 Mawrth 2019)

Gwaith ymgysylltu

Crynodeb trafodaethau grwpiau ffocws

Crynodeb o gyflwyniadau i’r Dialogue ar-lein (Saesneg yn unig)

 

Adroddiad

Mae’r Pwyllgor wedi cyhoeddi ei adroddiad Cyfnod 1 ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru).

Fideo Spark

Tudalen Dialogue

Fel arall, os byddai’n well gennych ymateb i’n tudalen dialogue, gofynnwn ichi ddefnyddio’r linc isod:

https://senedd.dialogue-app.com/improving-access-to-private-sector-housing-2013-renting-homes-fees-etc-wales-bill-gwella-mynediad-at-dai-yn-y-sector-preifat-y-bil-rhentu-cartrefi-ffioedd-etc-cymru

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau yn trafod y Bil ar y dyddiadau a ganlyn:

Dyddiad ac Agenda

Diben y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.tv

13 Mehefin 2018

Trafod sut y bydd y Pwyllgor yn ymdrin â gwaith craffu Cyfnod 1 (Preifat)

Preifat

Preifat

13 Mehefin 2018

Briffio (preifat)

Preifat

Preifat

21 Mehefin 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

5 Gorffennaf 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

11 Gorffennaf 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

19 Medi 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

19 Medi 2018

Trafod y materion allweddol

Preifat

Preifat

11 Hydref 2018

Trafodaeth breifat ar gynnwys yr adroddiad

Preifat

Preifat

Bu’r Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

24 Medi 2018

Sesiyn Tystiolaeth Lafar – Y Gweinidog Tai ac Adfywio

24 Medi 2018 trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 24 Medi 2018

 

Gosododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei adroddiad ar y Bil (PDF, 539kB) ar 24 Hydref 2018

 

Llythyr gan y Prif Weinidog - 14 Tachwedd 2018

 

Llythyr at Brif Weinidog Cymru - 24 Hydref 2018

 

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn trafod y Bil ar y dyddiadau canlynol:

 

Dyddiad ac agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

3 Hydref 2018

Sesiyn Tystiolaeth Lafar – Y Gweinidog Tai ac Adfywio

3 Hydref 2018 trawsgrifiad

Gweld cyfarfod 3 Hydref 2018

 

Gosododd y Pwyllgor Cyllid ei adroddiad ar 24 Hydref 2018 (PDF, 407KB).

 

Cyfnod 1: Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 6 Tachwedd 2018.

Penderfyniad Ariannol

Cytunwyd ar Benderfyniad Ariannol ynghylch y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) yn y Cyfarfod Llawn ar 6 Tachwedd 2018.

Cyfnod 2: Y Pwyllgor yn trafod gwelliannau

Cytunodd y Pwyllgor Cydraddoldeb, Llywodraeth Leol a Chymunedau ar 7 Tachwedd 2018 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 2: Adrannau 1 i 4; Atodlen 1; Adrannau 5 i 9; Atodlen 2; Adrannau 9 i 25; Teitl hir.

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 20 Tachwedd 2018

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 20 Tachwedd 2018

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 22 Tachwedd 2018 fersiwn 4

Rhestr o Welliannau wedi'u didoli - 29 Tachwedd 2018 (fersiwn 3)

Grwpio Gwelliannau - 29 Tachwedd 2018

Ystyriwyd gwelliannau Cyfnod 2 yng nghyfarfod y Pwyllgor ar 29 Tachwedd 2018.

Cofnodion cryno: 29 Tachwedd 2018

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

(Caiff y gwelliannau i’r Bil ers y fersiwn flaenorol eu nodi ar ochr dde’r dudalen.)

Memorandwm Esboniadol Diwygiedig

 

Newidiadau Argraffu i’r Bil fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 2

 

Cyfnod 3: Trafod y gwelliannau yn y Cyfarfod Llawn

Yn dilyn cwblhau trafodion Cyfnod 2, dechreuodd Cyfnod 3 ar 30 Tachwedd 2018.

Cytunodd Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 8 Ionawr 2019 o dan Reol Sefydlog 26.21 mai dyma fydd y drefn ystyried ar gyfer trafodion Cyfnod 3: adrannau 2 – 4; atodlen 1; adrannau 5 – 9; atodlen 2; adrannau 10 – 26; adran 1; teitl hir.

 

Cynhaliwyd trafodion Cyfnod 3 yn y Cyfarfod Llawn ar 19 Mawrth 2019 pan drafodwyd y gwelliannau i’r Bil (fel y’i diwygiwyd yn ystod Cyfnod 2).

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 15 Chwefror 2019 (fersiwn 2)

Llywodraeth Cymru: Tabl Diben ac Effaith – 15 Chwefror 2019

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 7 Mawrth 2019 (Fersiwn 2)

Hysbysiad ynghylch gwelliannau – 12 Mawrth 2019

Rhestr o welliannau wedi’u didoli – 19 Mawrth 2019

Grwpio gwelliannau – 19 Mawrth 2019

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru), fel y’i diwygiwyd ar ôl Cyfnod 3

Cyfnod 4: Pasio’r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil ar 27 Mawrth 2019.

Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru), fel y’i pasiwyd

Ar ôl Cyfnod 4

Cytunodd y Cynulliad ar y Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) yn unol â Rheol Sefydlog 12.36 ar 27 Mawrth 2019. Dechreuodd y cyfnod o 28 diwrnod lle caiff y Cwnsler Cyffredinol neu’r Twrnai Cyffredinol gyfeirio’r Bil at y Goruchaf Lys am benderfyniad ar ei gymhwysedd ar 28 Mawrth 2019. Yn ystod y cyfnod hwn, caiff Ysgrifennydd Gwladol Cymru hefyd wneud gorchymyn yn gwahardd cyflwyno’r Bil i gael Cydsyniad Brenhinol. Daeth y cyfnod o 28 diwrnod i ben ar 25 Ebrill 2019.

Ysgrifennodd y Cyfreithiwr Cyffredinol, ar ran y Twrnai Cyffredinol, Cwnsler Cyffredinol ac Ysgrifennydd Gwladol Cymru at y Llywydd i'w hysbysu na fyddent yn cyfeirio Bil Rhentu Cartrefi (Ffioedd etc.) (Cymru) at y Goruchaf Lys o dan Adrannau 112 neu 114 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006.

Dyddiad Cydsyniad Brenhinol

Rhoddwyd Cydsyniad Brenhinol ar 15 Mai 2019.

 

Gwybodaeth gyswllt

Clerc: Naomi Stocks

Rhif ffôn: 0300 200 6565

 

Cyfeiriad post:

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Bae Caerdydd

Caerdydd

CF99 1NA

 

Ebost: SeneddCymunedau@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Bil

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Statws: I'w ystyried

Cyhoeddwyd gyntaf: 11/06/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu