Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Deintyddiaeth yng Nghymru

Wedi'i gwblhau

Mae'r Pwyllgor Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Chwaraeon yn cynnal ymchwiliad undydd ar ddeintyddiaeth yng Nghymru.

 

Mae Law yn Llaw at Iechyd: Cynllun Cenedlaethol Cymru ar gyfer Iechyd y Geg 2013-18 yn gosod y cyfeiriad ar gyfer gwella gwasanaethau deintyddol ac iechyd y geg yng Nghymru, ac mae Adroddiad Blynyddol ar y Cynllun ar gael ar gyfer 2016-17.

 

Ym mis Mawrth, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Symud Ymlaen i Wella Iechyd y Geg a Gwasanaethau Deintyddol yng Nghymru: Fframwaith yn nodi’r blaenoriaethau ar gyfer deintyddiaeth, ynghyd â rhaglen waith ar gyfer y dyfodol. Mae’r fframwaith hwn yn amlinellu’r blaenoriaethau allweddol ar gyfer gwella iechyd y geg a deintyddiaeth yng Nghymru yn y tymor byr a chanolig. Mae hefyd yn amlinellu rhaglen waith yn y dyfodol a fydd yn sail i ddiweddaru Cynllun Iechyd y Geg i Gymru. Un o’r tri maes allweddol ar gyfer gweithredu yn y fframwaith yw diwygio’r contract ac ehangu ffyrdd newydd o weithio ym maes gwasanaethau deintyddol cyffredinol gofal sylfaenol.

 

Cylch gorchwyl yr ymchwiliad yw:

 

  • Craffu ar y gwaith o ddiwygio contract deintyddol Llywodraeth Cymru;
  • Ystyried sut mae ‘arian adfachu’ o’r byrddau iechyd yn cael eu defnyddio;
  • Ystyried materion yn ymwneud â hyfforddi, recriwtio a chadw deintyddion yng Nghymru;
  • Ystyried y ddarpariaeth gwasanaeth orthodonteg;
  • Ystyried effeithiolrwydd rhaglenni gwella iechyd y geg lleol a chenedlaethol i blant a phobl ifanc.

 

Sesiynau tystiolaeth

 

Sesiwn dystiolaeth

Dyddiad, Agenda a Chofnodion

Trawsgrifiad

Fideo

1. Cymdeithas Ddeintyddol Prydain yng Nghymru

Dr Caroline Seddon, Cyfarwyddwyr, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain yng Nghymru

Tom Bysouth, Cadeirydd Pwyllgor Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol Cymru, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

Christie Owen, Swyddog Polisi a Phwyllgor, Cymdeithas Ddeintyddol Prydain

27 Medi 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

2. Cymdeithas Orthodontig Prydain

Benjamin Lewis, Ymgynghorydd Orthodontig, Ysbytai Maelor Wrecsam a Glan Clwyd, Cymdeithas Orthodontig Prydain

27 Medi 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

3. Conffederasiwn GIG Cymru a chynrychiolwyr o fyrddau iechyd lleol

Lindsay Davies, Pennaeth Gofal Sylfaenol, Uned Cyflenwi Gwasanaethau Sylfaenol a Chymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe

Karl Bishop, Ymgynghorydd ym maes Deintyddiaeth Adferol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

Craige Wilson, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Gofal Sylfaenol, Plant a Gwasanaethau Cymunedol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Vicki Jones, Cyfarwyddwr Clinigol y Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol ac Ymgynghorydd mewn Deintyddiaeth Gofal Arbenigol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

27 Medi 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

4. Deoniaeth Cymru ac Ysgol Ddeintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

Professor David Thomas, Cyfarwyddwr Addysg Ddeintyddol Ôl-radd, Deoniaeth Cymru Dr Richard Herbert, Deon Cyswllt, Deoniaeth Cymru

Professor Alastair Sloan, Pennaeth Ysgol, Ysgol Ddeintyddiaeth, Prifysgol Caerdydd

27 Medi 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

5. Prif Swyddog Deintyddol

Dr Colette Bridgman, Prif Swyddog Deintyddol, Llywodraeth Cymru

Frances Duffy, Cyfarwyddwr, Gofal Sylfaenol Ac Arloesi, Llywodraeth Cymru

Andrew Powell-Chandler, Pennaeth Polisi Deintyddol, Llywodraeth Cymru

27 Medi 2018

Darllenwch y trawsgrifiad

Gwyliwch ar Senedd.tv

 

Math o fusnes: Ymchwiliad Pwyllgor

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Cynulliad;

Cyhoeddwyd gyntaf: 09/07/2018

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu