Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Bil Deddfwriaeth (Cymru)

Bil Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd gan Jeremy Miles AC, y Cwnsler Cyffredinol. Mae'r Pwyllgor Busnes wedi anfon y Bil at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Gwybodaeth am y Bil

Diben y Bil Deddfwriaeth (Cymru) yw gwneud cyfraith Cymru yn fwy eglur a hygyrch. Mae'n gwneud darpariaeth ynghylch dehongli a gweithredu deddfwriaeth Cymru (Rhan 2), ac mae'n ei gwneud yn ofynnol i'r Cwnsler Cyffredinol a Gweinidogion Cymru gymryd camau i wella hygyrchedd cyfraith Cymru (Rhan 1).

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

Cyfnod Presennol

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Bil-Cyfnod-1.png

Mae’r Bil yng Nghyfnod 1 ar hyn o bryd. Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i Cyfnod Filiau a Deddfau Cyhoeddus.

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 3 Rhagfyr 2018

Bil deddfwriaeth (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Tacsonomeg Drafft ar gyfer Codau Cyfraith Cymru

Datganiad y Llywydd: 3 Rhagfyr 2018

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 27 Tachwedd 2018

Amserlen Ddiwygiedig y Pwyllgor Busnes ar gyfer ystyried y Bil Deddfwriaeth (Cymru): 13 Chwefror 2019

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Ystyriodd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei ddull gweithredu ar gyfer trafodion Cyfnod 1 ar 3 Rhagfyr 2018

Ymatebion i'r ymgynghoriad

Cyfweliadau gyda rhanddeiliaid

Rhestr o dystiolaeth lafar

Gohebiaeth
Llythyr gan Ysgrifennydd Gwladol Cymru at Brif Weinidog Cymru ar y pryd - 5 Rhagfyr 2018 (Saesneg yn unig)

Llythyr gan y Darpar Gwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit - 9 Ionawr 2019

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Brexit – 8 Mawrth 2019

 

Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

3 Rhagfyr 2018

Ystyried y ffordd o fynd ati I wneud gwaith craffu Cyfnod 1 (Preifat)

(Preifat)

(Preifat)

10 Rhagfyr 2018

Sesiynau tystiolaeth lafar - Y Cwnsler Cyffredinol

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

14 Ionawr 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

28 Ionawr 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

18 Chwefror 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar - Y Cwnsler Cyffredinol

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

 

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

17 Ionawr 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar - Y Cwnsler Cyffredinol

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r   Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

Math o fusnes: Deddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Busnes y Llywodraeth;

Cyhoeddwyd gyntaf: 03/12/2018

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu