Trwy barhau i ddefnyddio'r wefan, rydych yn cytuno i osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Bil Comisiwn y Cynulliad, a gyflwynwyd gan Elin Jones AC, Llywydd a Chadeirydd Comisiwn y Cynulliad. Mae'r Pwyllgor Busnes wedi anfon y Bil at y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

 

Gwybodaeth am y Bil

 

Diben y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru) yw:

 

  • ailenwi’r Cynulliad Cenedlaethol yn Senedd;  
  • gostwng yr oedran pleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol i 16; a
  • gwneud diwygiadau eraill i drefniadau etholiadol a gweithredol y Cynulliad Cenedlaethol.

 

Mae rhagor o fanylion am y Bil yn y Memorandwm Esboniadol cysylltiedig.

 

Cyfnod Presennol

http://senedd.cynulliad.cymru/SiteSpecific/ArrowGraphics/Bil-Cyfnod-2.png

Mae’r Bil yng Nghyfnod 2 ar hyn o bryd. Mae eglurhad o gyfnodau amrywiol Biliau’r Cynulliad ar gael yn y Canllaw i Cyfnod Filiau a Deddfau Cyhoeddus.

 

Cofnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru

Mae’r tabl a ganlyn yn nodi’r dyddiadau ar gyfer pob cyfnod o daith y Bil drwy Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Cyfnod

Dogfennau

Cyflwyno'r Bil: 12 Chwefror 2019

Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru), fel y’i cyflwynwyd

Memorandwm Esboniadol

Geirfa Ddwyieithog

Datganiad y Llywydd: 12 Chwefror 2019

Adroddiad y Pwyllgor Busnes ar yr amserlen ar gyfer trafod y Bil: 13 Chwefror 2019

Cyfnod 1 - Pwyllgor yn trafod yr egwyddorion cyffredinol

Trafododd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol ei ddull o ran ystyriaeth Cyfnod 1 ar 3 Rhagfyr 2018

Ymatebion i'r ymgynghoriad

Rhestr o dystiolaeth lafar

Cyfweliadau â thystion

Jess Blair, Y Gymdeithas Diwygio Etholiadol

Yr Athro David Egan, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd

Yr Athro Ellen Hazelkorn, BH Associates

Gohebiaeth

Llythyr gan y Llywydd – 12 Chwefror 2019

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol – 13 Chwefror 2019

Llythyr gan y Llywydd – 2 Ebrill 2019

Llythyr gan y Llywydd – 13 Mehefin 2019

Llythyr at y Llywydd – 19 Mehefin 2019

Llythyr gan y Cwnsler Cyffredinol – 25 Mehefin 2019

Adroddiad Cyfnod 1 y Pwyllgor

Gosododd y Pwyllgor ei adroddiad (PDF 1MB) ar 28 Mehefin 2019

Dyddiadau’r Pwyllgor

Bydd y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

18 Chwefror 2019

Ystyried y ffordd o fynd ati I wneud gwaith craffu Cyfnod 1 (Prifat)

 

 

11 Mawrth 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

25 Mawrth 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

1 Ebrill 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

29 Ebrill 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

7 Mai 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

Bydd y Pwyllgor Cyllid yn ystyried y Bil ar y dyddiadau canlynol:

Dyddiad Cyfarfod & Agenda

Pwrpas y cyfarfod

Trawsgrifiad

Senedd.TV

21 Mawrth 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar - Y Cwnsler Cyffredinol

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

27 Mawrth 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar - Y Comisiwn Etholiadol

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

4 Ebrill 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar - Prif Weithredwr a Chlerc y Cynulliad

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

4 Ebrill 2019

Sesiynau tystiolaeth lafar - Llywydd

Trawsgrifiad

Gweld y cyfarfod

Llythyr gan y Llywydd – 15 Chwefror 2019

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd - 17 Ebrill 2019 (PDF, 135KB)

Tystiolaeth gan y Comisiwn Etholiad - Mawrth 2019 (PDF, 422KB)

Llythyr gan y Llywydd at y Pwyllgor Cyllid - 7 Mai 2019 (PDF, 141KB)

Llythyr oddi wrth Gadeirydd y Pwyllgor Cyllid at y Llywydd - 27 Mehefin 2019 (PDF, 171KB)

Adroddiad Y Pwyllgor Cyllid: Goblygiadau Ariannol y Bil Senedd ac Etholiadau (Cymru)

Cyfnod 1 - Dadl yn y Cyfarfod Llawn ar yr egwyddorion cyffredinol

Cytunodd y Cynulliad ar egwyddorion cyffredinol y Bil ar ôl dadl Cyfnod 1 yn y Cyfarfod Llawn ar 10 Gorffennaf 2019.

Penderfyniad Ariannol

Yn unol â Rheol Sefydlog 26.68, mae’r Llywydd wedi nodi bod angen penderfyniad ariannol ar gyfer y Bil hwn. Mae rhagor o wybodaeth am y penderfyniadau ariannol ar gael yn adran 3 o’r   Canllaw i Gyfnodau Biliau a Deddfau Cyhoeddus.

Cyfnod 2 - Pwyllgor yn ystyried y gwelliannau

Dechreuodd Cyfnod 2 ar 11 Gorffennaf 2019. Bydd manylion y gwelliannau a gyflwynwyd yn cael eu cyhoeddi yma.

Yn amodol ar y Cynulliad yn cytuno y dylai trafodion Cyfnod 2 gael eu hystyried gan Bwyllgor o'r Cynulliad Cyfan, mae'r Pwyllgor Busnes, mewn egwyddor, wedi cytuno y bydd y trafodion hynny'n digwydd ddydd Mercher 9 Hydref.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno gwelliannau yw 18:00, dydd Mercher 2 Hydref 2019.

Hysbysiad ynghylch Gwelliannau – 19 Gorffennaf 2019
Tabl Diben ac Effaith – 19 Gorffennaf 2019

Cyfnod 3 - y Cyfarfod Llawn yn ystyried y gwelliannau

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Cyfnod 4 - Pasio'r Bil yn y Cyfarfod Llawn

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

Ar ôl Cyfnod 4

Nid ydym wedi cyrraedd y Cyfnod hwn eto.

 

Dogfennau cefndirol a gohebiaeth

 

Gwybodaeth gyswllt
Clerc: Gareth Williams

Rhif ffôn: 0300 200 6362

 

Cyfeiriad post:
Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Bae Caerdydd
Caerdydd

CF99 1NA

 

Ebost: SeneddMCD@cynulliad.cymru

Math o fusnes: Deddfwriaeth

Rheswm dros ei ystyried: Commission Business;

Statws: Cyfnod 2

Cyhoeddwyd gyntaf: 12/02/2019

Angen Penderfyniad: Meeting Date Yn ôl Y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol

Dogfennau

Ymgynghoriadau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Busnes y Cynulliad

Partneriaid a Helpu